Publication details

 

Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy

Basic information
Original title:Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy
Title in English:Compensation for the establishment of easements - a polemic with selected procedures
Authors:Jakub Hanák, Jan Sedláček
Further information
Citation:HANÁK, Jakub a Jan SEDLÁČEK. Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 265-272, 8 s. ISBN 978-80-214-4238-2.Export BibTeX
@inproceedings{982464,
author = {Hanák, Jakub and Sedláček, Jan},
address = {Brno},
keywords = {easement, compensation, appraisal, one-year benefit, technical infrastructure},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-214-4238-2},
pages = {265-272},
publisher = {VUT v Brně},
title = {Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Type:Article in Proceedings
Keywords:easement, compensation, appraisal, one-year benefit, technical infrastructure

Problematika náhrad za zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu je opakovaně předmětem odborné diskuze. V tomto příspěvku reagujeme na některé názory, které byly nedávno prezentovány v odborném tisku. Považujeme za nezbytné přinést další pohled a argumenty přinejmenším v otázce stanovení výše ročního užitku a určení povahy pozemku, na kterém má být právo odpovídající věcnému břemenu zřízeno. Pozornost je však věnována také dalším souvisejícím problémům (např. nadužívání ocenění fixní částkou ve znalecké praxi). Vzhledem k profesnímu zaměření autorů je příspěvek vztažen zejména na případ věcného břemene umístění a provozování stavby technické infrastruktury.

The issue of compensation for the establishment of the rights of easement is repeatedly the subject of professional discussion. In this paper we respond to some opinions, which have recently been presented in professional journals. We consider it necessary to bring additional insight and arguments, at least in terms of determining the annual benefit and determine the nature of the land on which the right to be equivalent to an easement established. Attention is also paid to other related problems (such as overuse of awards fixed amount of expert practice). Due to the professional focus is the contribution of the authors expressed particular case easement location and operation of building technical infrastructure.