Kdo jsme?

Přírodovědecká fakulta (PřF) byla založena v roce 1919 a navázala tak na tradice, které v Brně založil Gregor Johann Mendel (1822 – 1884), génius světové genetiky. V průběhu své existence vychovala fakulta řadu významných osobností v oblasti botaniky, zoologie, chemie, geografie a geologie, fyziky či matematiky. PřF se proto i dnes profiluje jako fakulta výzkumná, která poskytuje vysokoškolské vzdělání úzce propojené se základním a aplikovaným výzkumem v oblasti věd matematických, fyzikálních, chemických, biologických a věd o Zemi.

Přírodovědecká fakulta zaznamenala řadu významných vědeckých objevů v celosvětovém měřítku. Fakulta podporuje především orientovaný výzkum, který nejlépe stimuluje harmonický rozvoj jednotlivých přírodních věd. Část výzkumné kapacity směřuje i do neorientovaného a nespecifického výzkumu, propojeného v oblasti výukové zejména s doktorským studiem. Hlavní výzkumná a vývojová činnost fakulty vychází z dlouhodobých trendů jednotlivých nosných oborů – biologie, fyziky, věd o Zemi, chemie, biochemie a matematiky. Výzkum v oboru biologie je zaměřen zejména na monitorování časoprostorových změn diverzity populací a společenstev vyšších rostlin a živočichů, růstovou a stresovou fyziologii rostlin ve vztahu k prostředí a na komplexní molekulárně biologickou analýzu genomů zástupců hlavních skupin organismů. Fyzikální výzkum se orientuje na materiálové a plazmové aplikace, astrofyziku a teoretickou fyziku. Vědy o Zemi se zaměřují na geologické procesy společně s vývojem bioty v geologické minulosti, na současnou environmentální problematiku, tvorbu prostorových geoinformačních infrastruktur, vývoj metod kartografické geovizualizace a na geografické a ekologické studie antarktických vegetačních oáz. Výzkum v oboru chemie zahrnuje studium chemických a fyzikálních vlastností sloučenin, strukturní analýzu, organickou a anorganickou syntézu, environmentální chemii, počítačové modelování chemických procesů, v biochemii pak vztahy struktury a funkce biomolekul a jejich rolí v metabolismu či enzymologii. Matematické disciplíny se orientují na studium funkcionálních diferenciálních rovnic a matematicko-statistických modelů a na matematické struktury algebry a geometrie, včetně aplikací v informatice a fyzice.

Cílem činnosti fakulty je mimo jiné příprava budoucích odborných a pedagogických pracovníků. Plnou kvalifikaci pro výkon učitelského povolání získávají absolventi učitelských oborů (matematiky, fyziky, chemie, biologie, geografie a kartografie, geologie) pro střední školy, akreditovaných v rámci navazujících magisterských studijních programů. Pro studium těchto oborů jsou uchazeči připravováni v bakalářských programech prostřednictvím specializovaných oborů zaměřených na vzdělávání (matematika, fyzika, chemie, biologie, geografie a kartografie, geologie se zaměřením na vzdělávání). Nabízejí se také dvouoborové kombinace v rámci mezifakultního studia s Filozofickou fakultou, Pedagogickou fakultou, Fakultou informatiky a Fakultou sportovních studií.

Absolventi odborného magisterského studia se uplatní kromě školství především v základním i aplikovaném výzkumu na vysokých školách, resortních výzkumných ústavech a ústavech Akademie věd ČR, v průmyslové praxi i v soukromých firmách. Nejlepší absolventi magisterských programů mohou pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech v prezenční či kombinované formě.

Přírodovědecká fakulta v číslech

  • Na naší fakultě studovalo k 31. 10. 2015 celkem 3 899 studentů v řádném diplomovém studiu, z toho 2 049 v bakalářských studijních programech a 918 v magisterských studijních programech.
  • V doktorských studijních programech studovalo k 31. 10. 2015 932 studentů.
  • Máme 13 ústavů a 3 další pracoviště. Zaměstnáváme 1051 zaměstnanců, z toho 74 profesorů a 123 docentů.
  • Studenty vyučuje celkem 774 vyučujících, z toho je 470 zaměstnanců MU, 93 studentů a 211 externistů.
  • V roce 2015 si na naši fakultu podalo přihlášku ve všech vypsaných přijímacích řízeních 4 784 uchazečů, přijato ke studiu bylo 2 805.
  • Vzděláváme 30 těžce zdravotně postižených studentů.
  • Počet vyjíždějících studentů do zahraničí činil v akademickém roce 2014/2015 114, počet přijíždějících studentů ze zahraničí činil v daném akademickém roce 19.
  • V roce 2015 u nás úspěšně ukončilo řádné studium 914 absolventů, z toho 457 Bc., 387 Mgr., 70 Ph.D.
  • Naši absolventi mají výborné uplatnění na trhu práce, řada z nich se uplatní ve vědě a výzkumu (Uplatnění absolventů v praxi).
  • Od roku 1923 úspěšně ukončilo studium na naší fakultě 27 420 absolventů.