Vizuální styl Masarykovy univerzity

Historie vizuální identity Masarykovy univerzity

Vizuální identita patří mezi nejdůležitější komunikační nástroje každé instituce a společnosti. Jeho cílem je posílit identifikaci a prezentaci navenek i směrem dovnitř a prezentovat základní vlastnosti a postavení každé společnosti.

Vizuální identita Masarykovy univerzity se vyvíjela současně s historickými trendy budování značky. Z počátků univerzity se podařilo zachovat jen ozdobný znak ve tvaru erbu, který figuroval na obálkách. Jeho autora neznáme.

Bývalý znak MU

V dalším dlouhém období, kdy se univerzita jmenovala UJEP, nebyl vizuální styl jednotný ani nebyl budován. První pokusy o grafické vyjádření značky MU a sjednocení univerzitních materiálů jsme zaznamenali až po roce 1989, kdy se tehdejší Univerzita Jana Evangelisty Purkyně vrátila zpět k svému původnímu názvu Masarykova univerzita. V roce 1990 schválila výtvarná komise návrh brněnského grafika Ivana Štroufa, který byl tehdy vybrán pro svou „jednoduchost a modernost“. Záměrem univerzity byla snaha o vnímání univerzity v historickém kontextu a současně o její prezentaci ve 20. století. Znakem univerzity se tedy stalo velké M umístěné ve velkém U, obkroužené latinským názvem Universitas Masarykiana Brunensis.

znak MU

V roce 1995 byla vyhlášena soutěž s cílem vytvořit grafický manuál jednotného vizuálního stylu. Výtvarná komise schválila pro vytvoření jednotného vizuálního stylu návrh Borise Myslivečka. Výjimku z nového grafického stylu tvořil znak MU v původní verzi podle návrhu Štroufa. Vznikla tak postupně většina log fakult.

V roce 2005 se univerzita rozhodla prezentovat v rámci nového jednotného vizuálního stylu, protože používaný vizuál již neodpovídal grafickým trendům ani používaným technologiím. Autor tohoto systému Pavel Jílek zachoval podle zadání univerzity stávající loga, která upravil do digitálních verzí, a jako sjednocující prvek navrhl pruh prvků, obtékající loga. Navrhl univerzitní písmo Syntax, které je dosud platné. Tento vizuální styl jsme v roce 2015 aktualizovali se záměrem více sjednotit univerzitní materiály napříč jejími pracovišti. Základem sjednocení je nyní štítek s písmeny MU, přejatými ze znaku a pruhu prvků. Loga fakult, písmo a barevnost zůstávají v platnosti. Současně jsme zahájili přípravy pro vybudování nov vizuální identity, odpovídající vizi Masarykovy univerzity a trendům současné vizuální komunikace.

Loga jednotlivých fakult

Právnická fakulta

znak PrF

Znakem této fakulty je postava Spravedlnosti s mečem. Na avers medaile Právnické fakulty byl zvolen portrét Adolfa Bráfa, na revers heslo "Lex dura sed lex". Na hlavici žezla je postava Spravedlnosti s mečem, dřík zdobí růženíny. Barva Právnické fakulty je fialová.

Lékařská fakulta

znak LF

Logo lékařské fakulty zobrazuje kombinaci Aeskulapovy hole s hadem a závitu dvoušroubovicové molekuly DNA. Na aversu medaile Lékařské fakulty je portrét J. E. Purkyně, revers tvoří heslo "Medicinae munus – scientia de vita humana". Hlavici žezla tvoří hůl s hadem, dřík je zdoben karneoly. Barva LF je červená.

Přírodovědecká fakulta

znak PřF

Znakem Přírodovědecké fakulty je dvojitá šroubovice ve tvaru písmeny Y symbolizující představu o replikaci DNA. Kruhový znak je opatřen nápisem "Scientia est potentia". Na aversu děkanské medaile je poprsí Gregora J. Mendela zleva se jménem v opisu, na reversu slunce s hvězdami a nápis "In natura spes et veritas". Hlavici žezla tvoří slunce s paprsky a kometou po levé straně. Barva fakulty je zelená.

Filozofická fakulta

znak FF

Sova sedící na rozevřené knize je znakem Filozofické fakulty. Na aversu medaile má FF portrét Františka Palackého, na reversu heslo "Svoji k svému a vždy podle pravdy". Na žezle je sova, dřík je zdoben ametysty. Barva fakulty je modrá.

Pedagogická fakulta

znak PedF

Po zřízení Pedagogické fakulty v roce 1946 byla jejím univerzitním symbolem zvolena hořící pochodeň podle spisu J. A. Komenského. Z tohoto návrhu vycházel i návrh žezla, který již v roce 1950 předložil Eduard Milén.

Později se stala logem této fakulty kniha jako symbol všech prostředků vzdělávání. Na aversu medaile je portrét J. A. Komenského a na reversu heslo "Traditio lampadis". Žezlo vrcholí symbolem plamene a je zdobeno ametystem. Barva Pedagogické fakulty je oranžová.

Ekonomicko–správní fakulta

znak ESF

Logo ESF tvoří antické chrámové průčelí se dvěma sloupy po stranách, do kterého je vkomponován atribut boha obchodu a zisku Merkuria (caduceus) a symbol správy (sceptrum). Celkové vyobrazení symbolizuje nejen rozvoj vědění, lásku k moudrosti a užitek přinášející poznání, ale i podnikavost, píli a obratnost jako předpoklady úspěchu. Pro avers byl zvolen portrét Karla Engliše, heslo na reversu zní "Výkonnost, hospodárnost, solidárnost". Hlavici žezla tvoří Merkurova přilba, dřík je zdoben topasy. Barvou ESF je hnědá.

Fakulta informatiky

znak FI

Fakultu informatiky symbolizuje návrh RNDr. P. Sojky s názvem "Ligatura FI" a motto B. Pascala "Le silence éternel de ces espaces infinis m´effraie". Fakulta používá prozatím insignie Přírodovědecké fakulty MU. Barva fakulty je ostře šafránová.

Fakulta sociálních studií

znak FSS

Autorem fakultního loga je Lefteris Joanidis. Logo má dvojznačný charakter, lze v něm vidět k sobě obrácené obličeje nebo bílý pohár. Logo značí komunikaci či vztah dvou lidí, což je podstatou zaměření této fakulty. Také medaili a žezlo tvoří dva profily tváří vymezující pohár. Žezlo zdobí polodrahokamy, do víka poháru je osazen křišťál. Insignie fakulta používá od roku 2004. Barva Fakulty sociálních studií je žlutozelená.

Fakulta sportovních studií

znak FSpS

Barvy této fakulty jsou modrá a tyrkysová. Celkové řešení loga vychází z písmové zkratky a nese základní informaci o sportovním zaměření fakulty. Ze strohého kosodélníku plynule dolů přechází dvojité S, sklon 80 stupňů má navodit pocit dynamické a moderní fakulty. Autorem je František Borovec.