Publication details

 

Transdukce plazmiců determinujících rezistenci k antibiotikům u meticilin rezistentních kmenů <I>Staphylococcus aureus</I>

Basic information
Original title:Transdukce plazmiců determinujících rezistenci k antibiotikům u meticilin rezistentních kmenů <I>Staphylococcus aureus</I>
Title in English:Transduction of antibiotic resistance plasmids in methicillin resistant <I>Staphylococcus aureus</I> strains
Authors:Lucie Kuntová, Jiří Doškař, Ivana Nepejchalová, Roman Pantůček, Petr Petráš
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Genetics and molecular biology
WWW:link to a new windowhttp://tomdny.fnusa.cz/
Type:Article in Proceedings
Keywords:Staphylococcus aureus; bacteriophage; horizontal gene transfer; antibiotic resistance

Meticilin rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA) je závažný lidský patogen způsobující různé druhy infekcí až po život ohrožující sepse. MRSA se staly celosvětovým problémem především v nemocnicích, kde je většina kmenů multirezistentních. Řada genů zodpovědných za rezistenci kmenů k antibiotikům je lokalizována na extrachromozomálních molekulách DNA - plazmidech. Existuje několik mechanismů přenosu plazmidů mezi bakteriálními buňkami. Je-li přenos zprostředkován bakteriofágy, pak tento proces označujeme transdukce. U stafylokoků je nejvýznamnějším způsobem přenosu genetické informace. Cílem práce bylo prokázat přenos plazmidů determinujících rezistenci k antibiotikům mezi kmeny MRSA pomocí transdukujících fágů.

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is an important human pathogen causing various infections up to life-threatening sepsis. MRSA has become a problem worldwide especially in hospitals, where most of strains are multiresistant. There are a lot of plasmid-born genes responsible for antibiotic resistance of strains. There are several mechanisms of plasmids transfer between bacterial cells, the transduction being the most important in staphylococci. The aim of this study was a demonstration of antibiotic resistance plasmid transfer via transducing phages.

Related projects: