Publication details

 

Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace

Basic information
Original title:Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace
Title in English:Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation
Authors:Milan Chytrý, Deana Láníková, Zdeňka Lososová, Jiří Sádlo, Zdenka Otýpková, Martin Kočí, Petr Petřík, Kateřina Šumberová, Zdenka Neuhäuslová, Petra Hájková, Michal Hájek, Štěpánka Králová, Katrin Karimová, Jiří Danihelka, Lubomír Tichý, Dana Michalcová, Ondřej Hájek, Klára Kubošová
Further information
Citation:CHYTRÝ, Milan, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdeňka LOSOSOVÁ, Jiří SÁDLO, Zdenka OTÝPKOVÁ, Martin KOČÍ, Petr PETŘÍK, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Zdenka NEUHÄUSLOVÁ, Petra HÁJKOVÁ, Michal HÁJEK, Štěpánka KRÁLOVÁ, Katrin KARIMOVÁ, Jiří DANIHELKA, Lubomír TICHÝ, Dana MICHALCOVÁ, Ondřej HÁJEK a Klára KUBOŠOVÁ. Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Praha: Academia, 2009. 520 s. Vegetace České republiky 2. ISBN 978-80-200-1769-7.Export BibTeX
@book{863025,
author = {Chytrý, Milan and Láníková, Deana and Lososová, Zdeňka and Sádlo, Jiří and Otýpková, Zdenka and Kočí, Martin and Petřík, Petr and Šumberová, Kateřina and Neuhäuslová, Zdenka and Hájková, Petra and Hájek, Michal and Králová, Štěpánka and Karimová, Katrin and Danihelka, Jiří and Tichý, Lubomír and Michalcová, Dana and Hájek, Ondřej and Kubošová, Klára},
address = {Praha},
keywords = {vegetation; ruderal plant communities; weed communities; rock plant communities; scree plant communities; Czech Republic; monograph},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-200-1769-7},
publisher = {Academia},
title = {Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Ecology
Type:Monograph
Keywords:vegetation; ruderal plant communities; weed communities; rock plant communities; scree plant communities; Czech Republic; monograph

Monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje výsledky více než osmi desetiletí výzkumu našich rostlinných společenstev. Kromě podrobného popisu floristické skladby, ekologie, dynamiky a rozšíření typů přirozené i člověkem ovlivněné vegetace jsou v ní poprvé uveřejněny synoptické tabulky druhového složení a mapy rozšíření všech fytocenologických asociací naší vegetace. Ty jsou výsledkem rozsáhlé analýzy desítek tisíc fytocenologických snímků z České národní fytocenologické databáze. Na rozdíl od podobných zpracování vegetace jiných zemí, byly všechny u nás rozlišené asociace přesně formálně vymezeny pomocí floristického složení, což umožňuje využít počítačový expertní systém a jednoznačně přiřadit porosty zaznamenané v terénu k asociacím popsaným v této monografii. Druhý díl z plánovaných čtyř je věnován převážně bylinné vegetaci člověkem vytvořených a silně ovlivněných stanovišť, jako jsou intravilány měst a vesnic, okolí průmyslových a zemědělských podniků, okraje cest, silnic a železnic, polní kultury, lesní paseky a zdi. Současně tento díl přináší charakteristiku přirozené vegetace skal, sutí, lesních okrajů a porostních světlin. Tato vegetace je členěna do 8 fytocenologických tříd, 32 svazů a 119 asociací.

Monograph Vegetation of the Czech Republic summarizes the results of more than eight decades of research into Czech plant communities. Besides a detailed description of floristic composition, ecology, dynamics and distribution of all major types of natural and human-modified vegetation it also presents, for the first time, distribution maps of all phytosociological associations of Czech vegetation. Unlike similar treatments of vegetation of other countries, all associations distinguished in the Czech Republic have been unequivocally formally defined based on their species composition, which makes it possible to use a computer expert system to assign vegetation stands sampled in the field in associations described in this monograph. The second volume of the four planned is devoted mainly to herbaceous vegetation of man-made habitats such as interior parts of cities and villages, surrounding of industrial and agricultural areas, road verges, railways, arable land, forest clearings and walls. This volume also includes description of natural vegetation of rocks, screes, forest edges and canopy openings. This vegetation is divided into 8 phytosociological classes, 32 alliances and 119 associations.

Related projects: