Publication details

 

Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Jihomoravském kraji

Basic information
Original title:Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Jihomoravském kraji
Title in English:Biodegradable Waste Management in the South Moravia Region
Authors:Jiří Hřebíček, Michal Hejč, František Piliar
Further information
Citation:HŘEBÍČEK, Jiří, Michal HEJČ a František PILIAR. Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Jihomoravském kraji. In 4. ročník symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM 2009. Praha: PCHE PetroCHemEng, 2009. s. 3184-3188, 5 s. ISBN 978-80-02-02108-7.Export BibTeX
@inproceedings{886314,
author = {Hřebíček, Jiří and Hejč, Michal and Piliar, František},
address = {Praha},
booktitle = {4. ročník symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM 2009},
keywords = {biodegradable waste; waste management},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-02-02108-7},
pages = {3184-3188},
publisher = {PCHE PetroCHemEng},
title = {Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Jihomoravském kraji},
url = {http://www.odpadoveforum.cz/OF2009/CD2009/TextyOF/457.pdf},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Solid waste and its control, recycling
WWW:link to a new windowhttp://www.odpadoveforum.cz/OF2009/CD2009/TextyOF/457.pdf
Type:Article in Proceedings
Keywords:biodegradable waste; waste management

Příspěvek ve své první části shrnuje současný stav vědecko-výzkumného úkolu SP/2f1/57/08: Zlepšení využívání směsných (zbytkových) komunálních odpadů s cílem snižování množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky a vytvoření kapacit pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů, včetně odpadů z kuchyní a stravoven, Resortního výzkumu Ministerstva životního prostředí ČR. Dále příspěvek přibližně mapuje reálnou produkci biologicky rozložitelného odpadu na území Jihomoravského kraje a praxi nakládání s těmito odpady v obcích. Rovněž jsou zmapovány možnosti nakládání s těmito odpady (zařízení) v Jihomoravském kraji. Závěr bilancuje produkci a nakládání s výhledem ke splnění skládkové směrnice Evropské unie.

Contribution in its first part summarizes the current state of scientific research project SP/2f1/57/08: Improving the use of mixed (residual) of municipal waste with a view to reducing the amount of biodegradable municipal waste going to landfill and create capacity for processing of biodegradable waste, including waste kitchen and canteen, departmental research, Ministry of Environment. Further contribution of approximately describes the real production of biodegradable waste in the South Moravian Region and the practice of handling such waste in the municipalities. It also delineates the possibility of disposing of such waste (facility) in South Moravia. Conclusion sums up the production and management with a view to meeting landfill directive of the European Union.

Related projects: