Publication details

 

Software na podporu rozhodování v integrovaném systému nakládání s odpady

Basic information
Original title:Software na podporu rozhodování v integrovaném systému nakládání s odpady
Title in English:Software for decision support in an integrated waste management system
Authors:Jiří Kalina, Tomáš Chudárek, Jiří Hřebíček, Zdeněk Horsák
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Solid waste and its control, recycling
Type:Article in Proceedings
Keywords:waste management; integrated waste management system; software for waste management

Příspěvek se zabývá dvěma souvisejícími výstupy resortního projektu VaV MŽP SPII2F1/30/07: „Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky“. Webovým informačním systémem pro integrované systémy nakládání s odpadem (ISNO) a aplikačním software Ekonomický model ISNO v prostředí MS Excel + Visual Basic, které se částečně překrývají množinami nabízených funkcí, jenž však mají různá specifika.

The paper deals with two related outcomes of the sectoral R&D project, number SPII2F1/30/07: "Research on integrated solid waste management system and new support tools for its implementation in the Czech Republic." The web information system of integrated waste management systems (ISWM) and a applied software Economic model of ISWM in MS Excel + Visual Basic.