Publication details

 

Software na podporu rozhodování v integrovaném systému nakládání s odpady

Basic information
Original title:Software na podporu rozhodování v integrovaném systému nakládání s odpady
Title in English:Software for decision support in an integrated waste management system
Authors:Jiří Kalina, Tomáš Chudárek, Jiří Hřebíček, Zdeněk Horsák
Further information
Citation:KALINA, Jiří, Tomáš CHUDÁREK, Jiří HŘEBÍČEK a Zdeněk HORSÁK. Software na podporu rozhodování v integrovaném systému nakládání s odpady. In Odpadové fórum 2011. 1. vyd. Kouty nad Desnou: České ekologické manažerské centrum, 2011. 5 s. ISBN 978-80-85990-18-8.Export BibTeX
@inproceedings{934412,
author = {Kalina, Jiří and Chudárek, Tomáš and Hřebíček, Jiří and Horsák, Zdeněk},
address = {Kouty nad Desnou},
booktitle = {Odpadové fórum 2011},
edition = {1.},
keywords = {waste management; integrated waste management system; software for waste management},
language = {cze},
location = {Kouty nad Desnou},
isbn = {978-80-85990-18-8},
publisher = {České ekologické manažerské centrum},
title = {Software na podporu rozhodování v integrovaném systému nakládání s odpady},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Solid waste and its control, recycling
Type:Article in Proceedings
Keywords:waste management; integrated waste management system; software for waste management

Příspěvek se zabývá dvěma souvisejícími výstupy resortního projektu VaV MŽP SPII2F1/30/07: „Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky“. Webovým informačním systémem pro integrované systémy nakládání s odpadem (ISNO) a aplikačním software Ekonomický model ISNO v prostředí MS Excel + Visual Basic, které se částečně překrývají množinami nabízených funkcí, jenž však mají různá specifika.

The paper deals with two related outcomes of the sectoral R&D project, number SPII2F1/30/07: "Research on integrated solid waste management system and new support tools for its implementation in the Czech Republic." The web information system of integrated waste management systems (ISWM) and a applied software Economic model of ISWM in MS Excel + Visual Basic.