Publication details

 

Aplikace metody postupných profilových průtoků pro vyhodnocení základního odtoku na malých povodích

Basic information
Original title:Aplikace metody postupných profilových průtoků pro vyhodnocení základního odtoku na malých povodích
Title in English:An application of Sequential Profile Discharge Measurement method for evaluation of groundwater flow in small drainage basins
Authors:Leoš Pelikán, Josef Slavík
Further information
Citation:PELIKÁN, Leoš a Josef SLAVÍK. Aplikace metody postupných profilových průtoků pro vyhodnocení základního odtoku na malých povodích. Vodní hospodářství, Praha, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 86-91. ISSN 1211-0760.Export BibTeX
@article{976699,
author = {Pelikán, Leoš and Slavík, Josef},
article_location = {Praha},
article_number = {3},
keywords = {sequential Profile Discharge Measurement method ; specific groundwater flow; rock type; tectonics; the Bunčovský stream; the Sloupečník stream},
language = {cze},
issn = {1211-0760},
journal = {Vodní hospodářství},
title = {Aplikace metody postupných profilových průtoků pro vyhodnocení základního odtoku na malých povodích},
volume = {2012},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Earth magnetism, geography
Type:Article in Periodical
Keywords:sequential Profile Discharge Measurement method ; specific groundwater flow; rock type; tectonics; the Bunčovský stream; the Sloupečník stream

Cílem práce je aplikovat metodu postupných profilových průtoků při hodnocení proměnlivosti specifického podzemního odtoku v malých povodích o ploše do 10 km2. Základním předpokladem je, že proměnlivost specifického podzemního odtoku a povrchového průtoku v jednotlivých částech povodí závisí převážně na horninovém prostředí dané části povodí. Díky této závislosti lze zjistit vliv horninového prostředí nebo charakteru tektonického porušení na hodnotu specifického podzemního odtoku v různých částech povodí. Tento předpoklad byl v práci potvrzen. Byl popsán vliv litologie, přípovrchové vrstvy zvětrávání a tektoniky na formování specifického podzemního odtoku. Byla vytvořena mapa proměnlivosti specifického podzemního odtoku v jednotlivých mezipovodích a identifikovány ztrátové a ziskové části povodí.

The goal of this paper is to apply the Sequential Profile Discharge Measurement method for the evaluation of variability of groundwater flow in small drainage basins (area smaller than 10 km2). The basic assumption is that variability of the groundwater flow and the discharge in different parts of a basin depends on its geological environment. Due to this dependence, it is possible to recognize the influence of rock environment or tectonics on the value of specific groundwater flow in different parts of a basin. This assumption has been confirmed in the paper. The influence of lithology, regolith and tectonics on the formation of specific groundwater flow has been described. The map of variability of groundwater flow in the drainage sub - basins was created and parts of the basins with loss of water into the rock environment and those with

Related projects: