Publication details

 

Vědecké výpočty v matematické biologii

Basic information
Original title:Vědecké výpočty v matematické biologii
Title in English:Scientific computing in mathematical biology
Authors:Jiří Hřebíček, Miroslav Kubásek, Lukáš Kohút, Luděk Matyska, Lucia Tokárová, Jaroslav Urbánek
Further information
Citation:HŘEBÍČEK, Jiří, Miroslav KUBÁSEK, Lukáš KOHÚT, Luděk MATYSKA, Lucia TOKÁROVÁ a Jaroslav URBÁNEK. Vědecké výpočty v matematické biologii. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. 117 s. ISBN 978-80-7204-781-9.Export BibTeX
@book{979826,
author = {Hřebíček, Jiří and Kubásek, Miroslav and Kohút, Lukáš and Matyska, Luděk and Tokárová, Lucia and Urbánek, Jaroslav},
address = {Brno},
keywords = {scientific computing; computational science; Maple; MATLAB; SPSS; mathematical biology},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-7204-781-9},
publisher = {Akademické nakladatelství CERM},
title = {Vědecké výpočty v matematické biologii},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Use of computers, robotics and its application
Type:Monograph
Keywords:scientific computing; computational science; Maple; MATLAB; SPSS; mathematical biology

Cílem vědeckých výpočtů a počítačové vědy je řešení problémů reálného světa s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT), nebo výpočetní architektury (software, hardware a komunikace). Využívání ICT je nutné, protože současné vědecké problémy mají často teoretické a experimentální řešení příliš složité a časově náročné. Protože současný vývoj výpočetní vědy a vědeckých výpočtů jde velmi rychle kupředu, tato publikace pomůže zlepšit výuku jednoho z předmětů výuky v oblasti "Matematické biologie" novými a aktuálními informacemi. To pomůže čtenáři v pochopení terminologie potřebné pro vědecké výpočty, a o tom, kde najít a využít zdroje informací o vědeckých výpočtech, algoritmech a jejich aplikacích v aplikačních softwarech Maple, MATLAB a SPSS.

The aim of computational science or scientific computing is solving real-world problems using information and communication technologies (ICTs), or computing architecture (software, hardware and communications). Use of ICT is necessary because current scientific problems are often of theoretical or experimental solution too complex or time consuming. Because the current development of computational science and scientific computing is advancing very rapidly forward, created publication help improve teaching one of ordinary objects field "Mathematical Biology" with new and updated information. It will help readers in understanding the terminology needed for scientific computing, and about where to find and use sources of information on scientific computing, algorithms and their applications in Maple, MATLAB and SPSS.