Uznávání vzdělání ze států s uzavřenou ekvivalenční dohodou (Maďarsko, Německo, Polsko, Slovinsko)

Právní předpisy upravující uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

odkaz do nového oknaDohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v ČR a v Maďarské republice (Budapešť, 6.5.2004, publikována pod č. 92/2005 Sb.m.s.)

odkaz do nového oknaDohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství (Praha, 23.3.2007) – č. 60/2008 Sb.m.s.

odkaz do nového oknaDohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice (Praha, 16.1.2006, publikována pod č. 104/2006 Sb.m.s.)

odkaz do nového oknaDohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Socialistické federativní republice Jugoslávii (Bělehrad, 12.9.1989, publikována pod č. 89/1991 Sb.m.s.) – platná pouze pro Slovinsko

Platnost dokladů o vzdělání na území České republiky

Držitelé maďarských, polských nebo slovinských dokladů, na něž se vztahují výše uvedené dohody, je mohou přímo použít na území České republiky, aniž by bylo nutné předkládat osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. V případě potřeby lze o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace požádat příslušný uznávací orgán – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor vysokých škol, popř. Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra. Bude-li žádost splňovat všechny náležitosti, je příslušný uznávací orgán v takovém případě povinen žádosti vyhovět a vydat osvědčení o uznání.

Držitelé dokladů vydaných v Německu musí vždy požádat o uznání vzdělání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor vysokých škol, popř. Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra.

Formulář žádosti MŠMT o vydání osvědčení je k dispozici ke stažení odkaz do nového oknazde.

V příslušných životních situacích (žádost o přijetí k dalšímu studiu na vysoké škole, potvrzení akademické kvalifikace pro zaměstnavatele v případě neregulovaných profesí apod.) se doporučuje předkládat úřední kopie dokladů o vzdělání společně s jejich úředními překlady do českého jazyka.

Postup při zápisu ke studiu na Masarykově univerzitě

Absolventi bakalářského nebo magisterského studijního programu zahraniční vysoké školy, která má sídlo ve výše uvedených zemích, podávají pro účely zápisu ke studiu na Masarykově univerzitě písemnou Žádost o vystavení potvrzení o dosaženém stupni vysokoškolského vzdělání na rektorát Masarykovy univerzity – studijní odbor, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno.

Povinné přílohy žádosti jsou:

  • úředně ověřená kopie diplomu vydaného zahraniční vysokou školou a úřední překlad tohoto diplomu do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují),
  • originál nebo úředně ověřená kopie úředně ověřené písemné plné moci (tj. plné moci obsahující úřední ověření podpisu žadatele), zastupuje-li žadatele jiná osoba, a úřední překlad plné moci do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují),
  • rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka, žádá-li o uznání osoba, které bylo toto postavení přiznáno.

Veškeré informace uvedené v předložených dokladech musí být srozumitelné, to znamená, že informace, které nejsou v českém nebo v anglickém jazyce musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka (včetně notářských ověření/doložek, tlumočnických doložek apod.).

Při zápisu ke studiu na Masarykově univerzitě předkládají uchazeči o studium Potvrzení o dosaženém stupni vzdělání vydané studijním odborem rektorátu Masarykovy univerzity a úředně ověřenou kopii diplomu a úřední překlad tohoto diplomu do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují).

Kontakty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odbor vysokých škol, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
tel. +420 234 811 111, fax +420 234 811 790, odkaz do nového oknahttp://www.msmt.cz

Ministerstvo obrany

sekce personální, nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6 – Dejvice
tel. +420 979 201 111, +420 973 212 238, odkaz do nového oknahttp://www.army.cz

Ministerstvo vnitra

odbor vzdělávání a správy policejního školství, P. O. BOX 21/OV, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
tel. +420 974 832 746, +420 974 832 687, fax +420 974 833 518, e-mail: ov@mvcrdotcz, odkaz do nového oknahttp://www.mvcr.cz

Seznam soudních tlumočníků

Seznam je přístupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti (odkaz do nového oknahttp://www.justice.cz – ostatní znalci a tlumočníci), seznam notářů je k dispozici na stránkách Notářské komory České republiky (odkaz do nového oknahttp://www.nkcr.cz).

Odkazy

odkaz do nového oknahttp://www.nauka.gov.pl - seznam vysokých škol, které jsou součástí vysokoškolského vzdělávacího systému Polské republiky

odkaz do nového oknahttp://www.nauka.gov.pl/higher-education/recognition-of-foreign-qualifications/ - informace o uznávání dokladů v Polské republice

odkaz do nového oknahttp://www.okm.gov.hu/english/education - informace o vysokých školách, které jsou součástí vysokoškolského vzdělávacího systému Maďarské republiky, a informace o uznávání dokladů

odkaz do nového oknahttp://www.mvzt.gov.si - informace o vysokých školách, které jsou součástí vysokoškolského vzdělávacího systému Slovinské republiky, a informace o uznávání dokladů

odkaz do nového oknahttp://www.hochschulkompass.de - seznam vysokých škol ve Spolkové republice Německo