Uznávání vzdělání ze států s uzavřenou ekvivalenční dohodou (Maďarsko, Německo, Polsko, Slovinsko)

V oblasti uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikací je Česká republika vázána dvoustrannými smlouvami o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání (tzv. ekvivalenční smlouvy) s Maďarskem, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Spolkovou republikou Německo. Odkazy na znění jednotlivých dohod viz část Dvoustranné smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání.

 

Platnost dokladů o vzdělání na území České republiky

Maďarsko, Polsko, Slovinsko

Držitelé maďarských, polských nebo slovinských dokladů, na něž se vztahují výše uvedené dohody, je mohou přímo použít na území České republiky, aniž by bylo nutné požádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace dle § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

V případě nutnosti však lze o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace požádat příslušný uznávací orgán – veřejnou vysokou školu v České republice, která uskutečňuje obsahově podobný studijní obor, popř. Ministerstvo obrany ČR nebo Ministerstvo vnitra ČR.

Německo

Držitelé dokladů vydaných v Německu musí vždy podat žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, a to příslušnému uznávacímu orgánu – veřejné vysoké škole v České republice, která uskutečňuje obsahově podobný studijní obor, popř. Ministerstvu obrany ČR nebo Ministerstvu vnitra ČR.

 

nahoru

Postup při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikací z Maďarska, Polska, Slovinska a Německa na Masarykově univerzitě

Držitelé dokladů o vysokoškolském vzdělání z těchto zemí, na něž se vztahují výše uvedené dohody, mohou podat žádost o vydání osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice v případě, že se jedná o vzdělání v oboru, který je obsahově podobný některému ze studijních oborů akreditovaných na Masarykově univerzitě. Akreditované studijní programy na MU:

V případě, že na Masarykově univerzitě není akreditovaný obsahově podobný studijní obor, je třeba dohledat odpovídající obor na jiné odkaz do nového oknaveřejné vysoké škole v ČR.

Podání žádosti

Žádosti se podávají výhradně v písemné podobě na níže uvedené adresy:

 • žádosti o uznání vzdělání v bakalářských a magisterských studijních programech:
  • Rektorát Masarykovy univerzity, studijní odbor, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno
 • žádosti o uznání vzdělání v doktorských studijních programech:
  • Rektorát Masarykovy univerzity, odbor výzkumu, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Formulář žádosti ke stažení.

Povinné přílohy žádosti

 • Diplom:
  • Maďarsko, Polsko, Slovinsko: úředně ověřená kopie diplomu a úřední překlad tohoto diplomu do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují).
  • Německo: úředně ověřená kopie diplomu s ověřením pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu formou tzv. apostilly a úřední překlad tohoto diplomu do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují). Apostillu vystavují pověřené apostilní úřady v Německu.
 • Oddací list, rodný list: úředně ověřená kopie oddacího listu, rodného listu, případně jiného dokladu o změně jména, pokud došlo ke změně jména žadatele v období mezi vydáním diplomu, a úřední překlad tohoto dokladu do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují).
 • Plná moc: originál nebo úředně ověřená kopie úředně ověřené písemné plné moci (tj. plné moci obsahující úřední ověření podpisu žadatele), zastupuje-li žadatele v řízení jiná osoba, a úřední překlad plné moci do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují).

Dále se doporučuje doložení:

 • kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu,
 • změny názvu zahraniční vysoké školy (pokud se liší jméno zahraniční vysoké školy v předložených dokladech a stávající jméno školy).

Veškeré informace uvedené v předložených dokladech musí být srozumitelné, to znamená, že informace, které nejsou v českém nebo v anglickém jazyce musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka (včetně notářských ověření/doložek, tlumočnických doložek, ověření pravosti podpisů a otisků razítek apod.).

Doklady o vzdělání doložené k žádosti o uznání vzdělání Masarykova univerzita nevrací. 

Bude-li předložená žádost splňovat všechny náležitosti, Masarykova univerzita žádosti vyhoví a vydá osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice.

 

nahoru

Dvoustranné smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání

odkaz do nového oknaDohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarska o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v ČR a v Maďarsku  (Budapešť, 6. 5. 2004, publikována pod č. 92/2005 Sb.m.s.)

odkaz do nového oknaDohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství (Praha, 23. 3. 2007) – č. 60/2008 Sb.m.s.

odkaz do nového oknaDohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice (Praha, 16. 1. 2006, publikována pod č. 104/2006 Sb.m.s.)

odkaz do nového oknaDohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Socialistické federativní republice Jugoslávii (Bělehrad, 12. 9. 1989, publikována pod č. 89/1991 Sb.m.s.) – platná pouze pro Republiku Slovinsko

 

nahoru

Užitečné odkazy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • odbor vysokých škol, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
 • tel. +420 234 811 111, fax +420 234 811 790, http://www.msmt.cz

Ministerstvo obrany ČR

 • Sekce státního tajemníka MO - odbor vzdělávací politiky, nám. Svobody 471, 160 01 Praha – Dejvice
 • tel. +420 973 217 076, http://www.mocr.army.cz/

Ministerstvo vnitra ČR

 • odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, Nad Štolou 936/3, p.s. 21/OBVV, 170 34 Praha 7
 • tel. +420 974 832 746, +420 974 832 687, fax +420 974 833 518, e-mail: obv@mvcr.cz, http://www.mvcr.cz

Seznam soudních tlumočníků

 

nahoru

Postup při zápisu ke studiu na Masarykově univerzitě

Absolventi bakalářského nebo magisterského studijního programu zahraniční vysoké školy, která má sídlo ve výše uvedených zemích, podávají pro účely zápisu ke studiu na Masarykově univerzitě písemnou Žádost o vystavení potvrzení o dosaženém stupni vysokoškolského vzdělání na Rektorát Masarykovy univerzity, studijní odbor, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno.

Povinné přílohy žádosti jsou:

 • úředně ověřená kopie diplomu a úřední překlad tohoto diplomu do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují),
 • originál nebo úředně ověřená kopie rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka, žádá-li o uznání osoba, které bylo toto postavení přiznáno,
 • originál nebo úředně ověřená kopie úředně ověřené písemné plné moci (tj. plné moci obsahující úřední ověření podpisu žadatele), zastupuje-li žadatele v řízení jiná osoba, a úřední překlad plné moci do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují).

Veškeré informace uvedené v předložených dokladech musí být srozumitelné, to znamená, že informace, které nejsou v českém nebo v anglickém jazyce musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka (včetně notářských ověření/doložek, tlumočnických doložek apod.).

Při zápisu ke studiu na Masarykově univerzitě předkládají uchazeči o studium Potvrzení o dosaženém stupni vzdělání vydané studijním odborem Rektorátu Masarykovy univerzity a úředně ověřenou kopii diplomu a úřední překlad tohoto diplomu do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují).