Výpůjční informace

Registrace uživatelů a registrační poplatky

Registrační poplatky pro interní uživatele (studenty a zaměstnance MU) byly na celé MU zrušeny. Povinnost hradit registrační poplatek se rovněž nevztahuje na absolventy MU, kteří se při registraci prokáží Kartou absolventa MU, na bývalé zaměstnance MU starší 60 let a na členy Spolku absolventů a přátel MU. Registrační poplatky pro externí uživatele byly sjednoceny, přičemž knihovny mají možnost nabídnout externím uživatelům i tzv. bez-registrační režim, při němž se uživatel neregistruje a neplatí poplatek, je mu ovšem umožněno využívání pouze prezenčních služeb. Samotný proces registrace byl zjednodušen: uživatel provádí jen jednu registraci spojenou s poskytnutím zákonem vyžadovaného souhlasu s nakládáním s osobními daty a s písemným závazkem dodržování příslušných knihovních řádů. Tato registrace platí pro celý systém knihoven MU.

Rovný přístup ke knihovním službám

Knihovní řád MU (článek 4) zavádí jednotně pro všechny knihovny MU osm kategorií interních uživatelů a jednu kategorii pro externí uživatele. V rámci dané kategorie uživatelů platí zásada rovného přístupu, to znamená, že knihovna poskytuje všem uživatelům v dané kategorii stejné služby bez rozlišování, zda jde o uživatele z mateřské fakulty či jiné fakulty MU. Služby pro jednotlivé kategorie uživatelů ovšem mohou být nastaveny rozdílně – např. interní uživatelé mohou mít jiné výpůjční lhůty než externí uživatelé, obdobně mohou existovat rozdíly v nastavení výpůjčních služeb mezi učiteli či zaměstnanci a studenty.

Harmonizace výpůjčních parametrů

Knihovny MU se shodly zavést jednotné kategorie dokumentů, přidělované knihovním jednotkám v závislosti na požadovaném režimu půjčování:

Prezenční výpůjčka  :  dokumenty půjčované pouze prezenčně, na místě
Prezenční výpůjčka+  : dokumenty půjčované prezenčně s tím, že po stanovené hodině je možné dokument půjčit absenčně na dobu uzavření knihovny (obvykle přes noc/víkend); dokument musí být vrácen do stanovené hodiny následujícího pracovního dne
Krátkodobá výpůjčka  : výpůjčka na malý počet dnů (obvykle týden)
Standardní výpůjčka  : výpůjčka na standardní počet dnů (na měsíc)
Semestrální výpůjčka  : obvykle studijní literatura půjčovaná na dobu jednoho semestru
Dlouhodobá výpůjčka  : dokumenty zapůjčené uživateli „na dobu neurčitou“ – dle jeho potřeb nebo do ukončení pracovního poměru (např. literatura pořízená z grantů, z prostředků katedry, apod.).

Konkrétní parametry výpůjčky (výpůjční lhůta, počet půjčených dokumentů, poplatky z prodlení, aj.) daného dokumentu daným uživatelem jsou dány nastavením výpůjční matice kombinující kategorie uživatelů s kategoriemi dokumentů. Tato nastavení jsou v rámci celé MU jednotná. Pro každou kategorii uživatelů je zaveden celkový limit na počet souběžně existujících výpůjček v dané knihovně (dlouhodobé výpůjčky se do tohoto limitu nezapočítávají). V případě potřeby mohou fakulty stanovit kromě celkového limitu i limity na počty souběžně půjčených dokumentů v rámci jednotlivých kategorií dokumentů.

Poplatky z prodlení

Knihovní řád MU platný od 1.10.2014 zavádí na MU jednotný ceník poplatků z prodlení, stejný pro všechny kategorie uživatelů. Výše poplatku z prodlení se odvíjí od kategorie půjčeného dokumentu a je počítána za každou knihovní jednotku v prodlení:

Výpůjčky prezenčního typu   10 Kč / hodina
Výpůjčky krátkodobého typu (do 14 dnů)   10 Kč / den
Ostatní typy výpůjček    5 Kč / den

Celouniverzitní výpůjční služby

Vytvoření jednotného prostředí a přechod na nový knihovní systém umožnilo celouniverzitní zavedení nových služeb zvyšujících „komfort“ uživatelů. Mezi ně patří:

  • automatické upozorňování emailem na blížící se konec výpůjční lhůty
  • možnost prodlužování výpůjček samotným uživatelem přes webové rozhraní knihovního systému Aleph
  • možnost rezervovat přes web dokumenty půjčené jiným uživatelem
  • zobrazování aktuálních výpůjček a stavu finančních transakcí uživatele s knihovnou
  • možnost automatického zasílání novinek (vyrozumění emailem, jakmile ve zvolené knihovně přibude dokument splňující uživatelem zadaná kritéria), a další.