Výpůjční informace

Registrace uživatelů a registrační poplatky

Registrační poplatky pro interní uživatele (studenty a zaměstnance MU) byly na celé MU zrušeny. Registrační poplatky pro externí uživatele byly sjednoceny, přičemž knihovny mají možnost nabídnout externím uživatelům i tzv. bez-registrační režim, při němž se uživatel neregistruje a neplatí poplatek, je mu ovšem umožněno využívání pouze prezenčních služeb. Samotný proces registrace byl zjednodušen: uživatel provádí jen jednu papírovou registraci (spojenou s poskytnutím zákonem vyžadovaného souhlasu s nakládáním s osobními daty a s písemným závazkem dodržování příslušných knihovních řádů), a to v první fakultní ústřední knihovně, kterou navštíví. Tato registrace pak následně platí pro celý systém knihoven MU.

Rovný přístup ke knihovním službám

Knihovní řád MU zavádí jednotně pro všechny knihovny MU pět kategorií interních uživatelů (Student, Doktorand, Učitel, Zaměstnanec, Specifický – uživatel se specifickými nároky) a jednu kategorii pro externí uživatele (Veřejnost). V rámci dané kategorie uživatelů platí zásada rovného přístupu, to znamená, že knihovna poskytuje všem uživatelům v dané kategorii stejné služby bez rozlišování, zda jde o uživatele z mateřské fakulty či jiné fakulty MU. Služby pro jednotlivé kategorie uživatelů ovšem mohou být nastaveny rozdílně – např. interní uživatelé mohou mít jiné výpůjční lhůty než externí uživatelé, obdobně mohou existovat rozdíly v nastavení výpůjčních služeb mezi učiteli či zaměstnanci a studenty.

Harmonizace výpůjčních parametrů

Knihovny MU se shodly zavést jednotné kategorie dokumentů, přidělované knihovním jednotkám v závislosti na požadovaném režimu půjčování:

Prezenční výpůjčka  :  dokumenty půjčované pouze prezenčně, na místě
Prezenční výpůjčka+  : dokumenty půjčované prezenčně s tím, že po stanovené hodině je možné dokument půjčit absenčně na dobu uzavření knihovny (obvykle přes noc/víkend); dokument musí být vrácen do stanovené hodiny následujícího pracovního dne
Krátkodobá výpůjčka  : výpůjčka na malý počet dnů (obvykle týden)
Standardní výpůjčka  : výpůjčka na standardní počet dnů (na měsíc)
Semestrální výpůjčka  : obvykle studijní literatura půjčovaná na dobu jednoho semestru
Dlouhodobá výpůjčka  : dokumenty zapůjčené uživateli „na dobu neurčitou“ – dle jeho potřeb nebo do ukončení pracovního poměru (např. literatura pořízená z grantů, z prostředků katedry, apod.).

Konkrétní parametry výpůjčky (výpůjční lhůta, počet půjčených dokumentů, poplatky z prodlení, aj.) daného dokumentu daným uživatelem jsou dány nastavením výpůjční matice kombinující kategorie uživatelů s kategoriemi dokumentů. Tato nastavení jsou v rámci celé MU jednotná. Výpůjční lhůty jsou nastaveny následovně:

  Krátkodobá výpůjčkaStandardní výpůjčkaSemestrální výpůjčkaDlouhodobá výpůjčka
Studenttýdenměsícsemestr ---
Doktorandtýdenměsícsemestrano
Učiteltýdenměsícměsícano
Zaměstnanec týdenměsícměsícano
Specifickýměsíc2 měsícesemestrano
Veřejnost*týdenměsícměsíc ---

(*) Pokud daná knihovna absenční výpůjčky pro veřejnost poskytuje.

Pro každou kategorii uživatelů je zaveden celkový limit na počet souběžně existujících výpůjček v dané knihovně (dlouhodobé výpůjčky se do tohoto limitu nezapočítávají):

30   pro Student a Doktorand
50   pro Učitel, Zaměstnanec a Specifický
10   pro Veřejnost (jsou-li absenční výpůjčky poskytovány).

V případě potřeby mohou fakulty stanovit kromě celkového limitu i limity na počty souběžně půjčených dokumentů v rámci jednotlivých kategorií dokumentů.

Poplatky z prodlení

Knihovní řád MU platný od 1.10.2005 zavádí na MU jednotný ceník poplatků z prodlení, stejný pro všechny kategorie uživatelů. Výše poplatku z prodlení se odvíjí od kategorie půjčeného dokumentu a je počítána za každou knihovní jednotku v prodlení:

Prezenčně+   10 Kč / hodina
Krátkodobá výpůjčka   10 Kč / den
Standardní výpůjčka    5 Kč / den
Semestrální výpůjčka    5 Kč / den

Ve dnech, kdy je knihovna zavřena, se poplatky z prodlení nezapočítávají. U dlouhodobých výpůjček se poplatky z prodlení neuplatňují.

 

Celouniverzitní výpůjční služby

Vytvoření jednotného prostředí a přechod na nový knihovní systém umožnilo celouniverzitní zavedení nových služeb zvyšujících „komfort“ uživatelů. Mezi ně patří:

  • automatické upozorňování emailem na blížící se konec výpůjční lhůty
  • možnost prodlužování výpůjček samotným uživatelem přes webové rozhraní knihovního systému Aleph
  • možnost rezervovat přes web dokumenty půjčené jiným uživatelem
  • zobrazování aktuálních výpůjček a stavu finančních transakcí uživatele s knihovnou
  • možnost automatického zasílání novinek (vyrozumění emailem, jakmile ve zvolené knihovně přibude dokument splňující uživatelem zadaná kritéria), a další.