Kdo jsme?

Správa kolejí a menz (dále jen SKM) je účelovým zařízením Masarykovy univerzity (dále jen MU) podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb. a Statutu MU, část šestá, čl. 28 odst. 5a. s celouniverzitní působností. SKM poskytuje ubytovací a stravovací služby zejména studentům a zaměstnancům MU, ale i studentům jiných vysokých škol a zájemcům ze strany veřejnosti.

Hospodářské středisko Správu kolejí a menz řídí ředitel. Ředitel má právo rozhodovat nebo jednat jménem MU ve věcech týkajících se jeho pracoviště uvedených v zákoně, statutu, organizačním řádu a dalších vnitřních normách MU v rozsahu uvedeném v těchto normách. Po stránce ekonomické (účetnictví, investice, správa budov, právní služby, veřejné zakázky) je SKM metodicky řízeno kvestorem MU, ve vztahu k ubytovací a stravovací politice vůči studentům je SKM metodicky řízeno prorektorem pro záležitosti studentů.

Řediteli SKM jsou přímo podřízeni vedoucí útvarů ředitelství SKM, vedoucí ubytovacího provozu, vedoucí stravovacího provozu, vedoucí Výukového a rekreačního střediska Cikháj a vedoucí Univerzitního centra Šlapanice.

Hospodářská činnost SKM a plnění úkolů v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb jsou uskutečňovány v návaznosti na organizační řád SKM, rozpočet a pravidla hospodaření, která jsou schvalována pro jednotlivá účetní období.

Správa kolejí a menz v číslech

  • Lůžková kapacita kolejí je cca 4.300 lůžek, dále SKM nabízí ubytování pro domácí i zahraniční lektory ve 3 lektorských domech s kapacitou cca 60 lůžek. Veřejnosti jsou také nabízeny služby Garni hotelu Vinařská, hotelu Družba a hotelu Komárov.
  • Pro výuku lze využít Univerzitní centrum Šlapanice, které disponuje 72 lůžky, stravovacím zařízením a učebnami.
  • Pro rekreaci zaměstnanců, studentů a hostů lze využívat Výukové a rekreační středisko Cikhaj s 60 lůžky a s možností zajištění celodenního stravování.
  • Správa kolejí a menz poskytuje stravovací služby studentům a zaměstnancům ve 4 menzách a v 10 bufetech. Denně se ve špičkách v těchto zařízeních vystřídá až 10 000 klientů.
  • Nejmodernějšímu zařízeními jsou objekty v Univerzitním kampusu Bohunice - Academic restaurant s provozem sedm dní v týdnu s nabídkou i pro veřejnost a moderní ubytovací a stravovací zařízení v Campus residential Area, které bude otevřeno k zahájení akademického roku 2012/2013.
  • Zaměstnáváme 254 kmenových pracovníků a 26 externistů - většinou studentů univerzity, pracujících na pozicích recepčních jednotlivých kolejí.