Poplatky spojené se studiem

Poplatky spojené se studiem nejsou školným, nejsou tedy vyměřovány všem studentům od počátku každého studia. Studenti bakalářských a magisterských studijních programů jsou povinni hradit tyto poplatky, až pokud naplní zákonem stanovené podmínky.

Právní úprava procesu vyměřování poplatku spojeného se studiem

Typy poplatků

V souladu s výše uvedenou právní úpravou jsou na Masarykově univerzitě vyměřovány tyto typy poplatků:

  • poplatek za prodlouženou dobu studia – článek 4 Přílohy č. 6 Statutu MU

Poplatek za prodlouženou dobu studia podle článku 4 Přílohy č. 6 Statutu MU je vyměřován studentům bakalářských a magisterských studijních programů, kteří překročili standardní dobu svého studia zvětšenou o jeden rok. Do této doby studia je nutno počítat doby všech předchozích studií, která byla ukončena jinak než řádně (doba, kdy student studoval více takových studijních programů souběžně, se počítá jen jednou).

  • poplatek za další studium - článek 5 Přílohy č. 6 Statutu MU

Poplatek za další studium podle článku 5 Přílohy č. 6 Statutu MU je vyměřován studentům, kteří již absolvovali bakalářské nebo magisterské studium a nyní studují ve svém dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu. Netýká se studentů, kteří po absolvování jednoho bakalářského studia pokračují v magisterském navazujícím studiu.

  • poplatek za prodlouženou dobu studia v dalším studiu - článek 6 Přílohy č. 6 Statutu MU

Poplatek za prodlouženou dobu studia v dalším studiu podle článku 6 Přílohy č. 6 Statutu MU je vyměřován studentům, kteří již absolvovali bakalářské nebo magisterské studium a nyní studují ve svém dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu déle, než je standardní doba tohoto studia. Do doby tohoto dalšího studia je také nutno počítat doby všech předchozích studií, která byla ukončena jinak než řádně (doba, kdy student studoval více takových studijních programů souběžně, se počítá jen jednou).

  • poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce - článek 11 Přílohy č. 6 Statutu MU

Poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce je vyměřován studentům, kteří studují v takovém studijním programu (bakalářském, magisterském nebo doktorském).

Poplatky pro akademický rok 2015/2016

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 15 000 Kč 0 Kč ----- 2 500 EUR
LF 19 800 Kč 2 400 Kč

249 000 Kč (Všeobecné lékařství)
298 000 Kč (Zubní lékařství)
195 000 Kč (Fyzioterapie)
94 500 Kč (Optometrie)

50 400 Kč (prezenčně)
37 500 Kč (kombinovaně)
PřF 18 000 Kč 0 Kč 5 000 EUR 5 000 EUR
FF 15 000 Kč 0 Kč

2 100 EUR (Anglický jazyk a literatura - Bc.)
1 650 EUR (ostatní studijní obory Bc. studia)
2 400 EUR (Anglický jazyk a literatura - Mgr.)
1 900 EUR (ostatní studijní obory Mgr. studia)

2 700 EUR (Anglický jazyk a literatura)
2 500 EUR (ostatní studijní obory)

PdF 18 000 Kč 0 Kč 3 000 EUR 3 000 EUR
ESF 15 000 Kč 0 Kč 3 500 EUR 4 500 EUR
FI 24 000 Kč 0 Kč 3 000 EUR 2 000 EUR
FSS 18 000 Kč 0 Kč 3 000 EUR 1 950 EUR
FSpS 18 000 Kč 0 Kč ----- 4 000 EUR

Poplatky pro akademický rok 2016/2017

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 15 000 Kč 0 Kč ----- 2 500 EUR
LF 19 800 Kč 2 400 Kč

249 000 Kč (Všeobecné lékařství)
298 000 Kč (Zubní lékařství)
195 000 Kč (Fyzioterapie)
94 500 Kč (Optometrie)

50 400 Kč (prezenčně)
37 500 Kč (kombinovaně)
PřF 18 000 Kč 0 Kč 5 000 EUR 5 000 EUR
FF 18 000 Kč 0 Kč

2 100 EUR (Anglický jazyk a literatura - Bc.)
1 650 EUR (ostatní studijní obory Bc. studia)
2 400 EUR (Anglický jazyk a literatura - Mgr.)
1 900 EUR (ostatní studijní obory Mgr. studia)

2 700 EUR (Anglický jazyk a literatura)
2 500 EUR (ostatní studijní obory)

PdF 18 000 Kč 0 Kč 3 000 EUR 2 000 EUR
ESF 18 000 Kč 0 Kč 3 500 EUR 1 200 EUR
FI 24 000 Kč 0 Kč 3 000 EUR 2 000 EUR
FSS 18 000 Kč 0 Kč 3 000 EUR 1 950 EUR
FSpS 18 000 Kč 0 Kč 3 000 EUR 4 000 EUR

Poplatky v jednotlivých akademických letech

Proces vyměřování poplatků za studium na Masarykově univerzitě (dle § 58 odst. 3 a 4, zákona o vysokých školách)

Poplatek za prodlouženou dobu studia a další studium je vyměřován děkanem fakulty studentům po splnění zákonem stanovených podmínek na dalších šest započatých měsíců studia písemným rozhodnutím vydaným do 30 dní po zjištění skutečnosti, že student zákonné podmínky pro vyměření splnil. Rozhodnutí o poplatku je doručováno v písemné podobě do vlastních rukou studenta prostřednictvím České pošty na kontaktní adresu uvedenou v Informačním systému Masarykovy univerzity. Rozhodnutí děkana nabývá právní moci po uplynutí třiceti dní od doručení rozhodnutí studentovi, pokud student nepodá v této lhůtě žádost o přezkoumání. Poplatek je splatný ve lhůtě devadesáti dní ode dne doručení rozhodnutí o jeho vyměření.

Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem

Student má podle ustanovení § 68 odst. 4, zákona o vysokých školách právo požádat děkana fakulty o přezkoumání takového rozhodnutí ve lhůtě třiceti dnů ode dne jeho doručení. Zmeškání této lhůty lze prominout jen ve zcela výjimečných případech z velmi závažných důvodů. Děkan může v rámci procesu přezkoumání v odůvodněných případech své rozhodnutí zrušit nebo změnit (pokud zjistí rozpor svého rozhodnutí s předpisy). V případě, že děkan takový rozpor nezjistí, předá žádost studenta rektorovi Masarykovy univerzity. Rektor znovu rozhodnutí děkana přezkoumá a v rámci své pravomoci (dle § 58 odst. 8) může též rozhodnout o prominutí, snížení nebo odkladu splatnosti poplatku. Při posuzování žádosti studenta o prominutí nebo snížení poplatku je přihlíženo především k jeho studijním výsledkům, sociální situaci rodiny, zdravotním důvodům, účasti na studijním pobytu v zahraničí nebo k reprezentaci Masarykovy univerzity.

autentizovaný odkaz do nového oknaŽádost o přezkoumání se podává na studijním oddělení příslušné fakulty. Veškerá tvrzení studenta, která nejsou ověřitelná v Informačním systému Masarykovy univerzity, musí být řádně doložena. Rozhodnutí o přezkoumání nabývá právní moci dnem doručení a opravné prostředky proti němu nejsou přípustné.