Press release details

 

02 July 2003
Admission procedure and study with handicap

Masarykova univerzita v Brně pokládá přijímací řízení v roce 2003 za zcela ojedinělé v historii své péče o handicapované uchazeče a studenty. Zatímco k 1.1. letošního roku bylo v jejích řadách 27 nevidomých a zrakově těžce postižených řádných studentů, což samo o sobě přestavovalo primát mezi českými vysokými školami, v průběhu letošního přijímacího řízení podalo dalších 34 těžce postižených osob, z toho 20 nevidomých a 6 neslyšících, celkem 59 přihlášek na jednotlivé obory MU. Všichni tito uchazeči složili jednotný písemný test studijních předpokladů. S ohledem na typ handicapu připravil Útvar pro studium ve spolupráci se Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky tento test celkem v 7 různých technických mutacích, přičemž nejnáročnější variantu představovala vydání v bodovém písmu s hmatovými ilustracemi a trojrozměrnými modely řešených prostorových úloh, následovaly varianty pro hlasový výstup s různými typy screen-readerů, varianta s průvodním překladem do znakové řeči neslyšících apod.

V případě, že by větší část těchto uchazečů v řízení, které dosud nebylo ukončeno, uspěla, znamenalo by to nárůst zhruba o polovinu dosavadního počtu. MU si v tomto roce cení – kromě mimořádného počtu handicapovaných uchazečů vůbec – především zájmu neslyšících uchazečů o nejrůznější obory na 5 fakultách a dále skutečnosti, že počínaje akademickým rokem 2003/04 objeví se nevidomí v řadách jejích vyučujících.

Skupina 8 nevidomých posluchačů 4 různých fakult MU se od počátku července 2003 účastní horolezeckého kurzu zahrnujícího vrcholový výstup na řecký Olymp.

Kontaktní osoba:
PhDr. Petr Peňáz
Telefon: 541 512 414, 732 873 082
E-mail: penaz@fidotmunidotcz
URL: http://www.muni.cz/bviss
link to a new windowhttp://teiresias.muni.cz