Kdo jsme?

Středisko je účelovým zařízením MU s celouniverzitní působností. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studium na MU bylo v největší možné míře přístupné i studentům se zdravotním postižením, ať už smyslovým, fyzickým, či psychickým.

Bylo založeno v roce 2000 – nejprve jako servisní pracoviště pro studenty nevidomé a slabozraké (proto druhý název Středisko Teiresiás, jímž se odkazuje na bájného slepého věštce) –, od roku 2003 pak rozšiřovalo svou působnost i na služby pro studenty s postižením sluchovým a pohybovým, nejnověji i psychickým.

Nyní tak Středisko Teiresiás plní především funkci:

  • výukového centra s rozsáhlou nabídkou kurzů, které doplňují nebo nahrazují řádnou výuku,
  • metodického a poradenského centra nejen pro studenty a zaměstnance MU, ale i pro pracoviště podobného typu na ostatních českých vysokých školách, příp. školách středních,
  • výzkumného pracoviště vyvíjejícího vlastní technologická řešení,
  • centra tlumočnických a zapisovatelských služeb
  • a v neposlední řadě provozovatele brailleského vydavatelství a celostátní digitální knihovny.

Spektrum služeb, které Středisko zajišťuje, odráží požadavky, které na studenty klade samotné univerzitní studium, v případě uchazečů o studium i příprava na ně. V nabídce tak kromě zajištění běžného servisu (organizačního, technického a technologického) během studia nechybí ani speciální technická a metodická průprava před přijímacím řízením, a následně i organizace samotných přijímacích zkoušek tak, aby i uchazeči s postižením mohli absolvovat standardní písemný přijímací test – s využitím alternativních komunikačních a percepčních metod.

Středisko Teiresiás má své vlastní studijní oddělení, které organizačně zajišťuje studium studentů se specifickými nároky – od navržení komplexního individuálního studijního plánu, zajištění individuální výuky až po pouhou příležitostnou administraci závěrečných testů z jednotlivých předmětů. Kromě organizační podpory mají studenti s postižením možnost využít servisních služeb zajišťujících fyzickou a smyslovou přístupnost sledované výuky – typicky osobní asistence pro pohybově postižené nebo tlumočnický a zapisovatelský servis sluchově postiženým.

Fyzické studijní zázemí Střediska Teiresiás tvoří nyní 12 studoven s téměř padesáti studijními místy vybavenými počítači se speciálním hardwarem a softwarem, které primárně slouží pro individuální výuku, příp. pro samostatnou práci studentů. Různé sady a sestavy speciálního programového vybavení umožňují práci uživatelům s různým typem a rozsahem postižení.

Zajištění komplexní studijní podpory pro studenty různých oborů s sebou nutně nese potřebu celé škály technických řešení, která nebývají vždy k dispozici, nedílnou součástí aktivit Střediska Teiresiás je proto také výzkum a vývoj příslušných technologií a specifických technických přístupů, spolupráce s partnerskými pracovišti v České republice i v zahraničí, zapojování do výzkumných projektů a dalších aktivit, jejichž primárním cílem je zlepšení přístupnosti univerzitního prostředí pro studenty s postižením.

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky v číslech

  • Na MU studuje v akademickém roce 2011/2012 celkem 102 zrakově postižených studentů, 111 sluchově postižených studentů, 63 pohybově postižených, 106 se specifickými poruchami učení a 40 s jiným postižením.
  • Zaměstnáváme 43 stálých zaměstnanců a 88 externích pracovníků.