General information for students with special needs (Czech only)

V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita specializované celouniverzitní pracoviště – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (zkráceně odkaz do nového oknaStředisko Teiresiás), jehož úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v co největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým postižením, příp. s jiným typem postižení.

Studijní oddělení, studijní plány, individuální výuka

Středisko Teiresiás má své vlastní studijní oddělení, které organizačně zajišťuje studium studentů se specifickými nároky. Toto zajištění zahrnuje celou škálu opatření – od navržení komplexního individuálního studijního plánu, při němž veškerou agendu řídí studijní oddělení Střediska Teiresiás (studijní oddělení jednotlivých fakult pak jen kontrolují plnění studijních povinností v závěrečných fázích studia), až po pouhou příležitostnou administraci závěrečných testů z jednotlivých předmětů.

Standardní průběh intervence předpokládá:

 • okamžitý kontakt přijatého studenta s pracovníky Střediska Teiresiás,
 • konzultace plánovaného průběhu studia,
 • v případě potřeby navržení individuálního studijního plánu včetně individuální výuky,
 • kontrolu plnění studijního plánu
 • a řešení případných aktuálních problémů.

Středisko Teiresiás také v nutných případech zajišťuje pro studenty se specifickými nároky individuální výuku. Ta může být dvojího typu:

 • individuální výuka (příp. výuka v malých skupinách), která nahrazuje standardní výuku na fakultě (např. výuka cizích jazyků u sluchově postižených, výuka takových předmětů, které není možné vzhledem k typu a stupni postižení studenta zvládnout ve standardním čase a podmínkách),
 • individuální výuka jako doplnění standardní výuky na fakultě (např. doučování, doplňující konzultace).

Pro tyto účely Středisko Teiresiás disponuje vlastními učebnami, z nichž většina je vybavena počítači se speciálním softwarem, který umožňuje pracovat i studentům se zrakovým postižením, polohovacími stoly zabezpečujícími pohodlnou práci studentům s pohybovým postižením (viz Studovny a technologické zázemí pro studenty se specifickými nároky).

Asistence, zápisy a tlumočení, prostorová orientace

Kromě fyzického studijního zázemí a organizační podpory mají studenti s postižením možnost využít servisních služeb zajišťujících fyzickou a smyslovou přístupnost sledované výuky – typicky osobní asistence pro pohybově postižené nebo tlumočnický a zapisovatelský servis sluchově postiženým. Ve výuce, jíž se účastní neslyšící student, je standardně přítomen tlumočník do českého znakového jazyka, v případě neslyšících studentů užívajících český jazyk nebo studentů s postižením motoriky rukou je na místě nabízen simultánní zápis.

Pro zrakově postižené studenty jsou zajištěny tyto služby asistenční povahy:

 • nácvik prostorové orientace ve výukových a obslužných prostorách MU, na kolejích, v menzách a v přilehlém městském prostředí;
 • doprovod, vyžadují-li studijní povinnosti návštěvu neznámého prostředí, příp. na kulturní či jiné akce univerzity;
 • asistence při sportovních aktivitách v rámci výuky na MU.

Studijní materiály

Nedílnou součástí poskytovaného servisu především studentům se smyslovým postižením tvoří zpřístupňování studijních materiálů. V součinnosti s vyučujícími jednotlivých předmětů jsou studentům v závislosti na jejich obvyklých pracovních metodách nabízeny různé formáty:

 • elektronický textový pro práci se speciálním softwarem – ať už odečítači obrazovky, digitálními lupami, programy pro dyslektiky nebo editory textů obsahujích speciální symboliku;
 • elektronický textový pro práci bez speciální techniky;
 • videodokumenty obsahující záznamy ve znakovém jazyce;
 • hybridní elektronické dokumenty kombinující textovou složku se zvukovou nahrávkou;
 • fyzické dokumenty tištěné v Brailleově bodovém písmu v nutných případech doplněné o hmatovou grafiku.

Tuto agendu zajišťuje odkaz do nového oknaKnihovní a vydavatelské oddělení Střediska Teiresiás, veškeré materiály zpřístupňované pro studenty se specifickými nároky jsou pak katalogizovány a ukládány do Univerzitní knihovny pro studenty se specifickými nároky.

Kurzy tělesné výchovy

Tělesná výchova je na Masarykově univerzitě povinnou součástí všech studijních programů, Středisko Teiresiás pak trvale zodpovídá za zpřístupnění nabízených kurzů pro studenty s postižením. Výuka primárně zajišťovaná Centrem univerzitního sportu na Fakultě sportovních studií probíhá zcela standardně – s týdenní frekvencí, příp. s menší frekvencí jako výuka bloková, a formou letních či zimních výcvikových kurzů. Středisko Teiresiás pro tento typ výuky zajišťuje především asistentský servis (osobní asistence pro studenty se zrakovým nebo pohybovým postižením, zajištění bezpečné komunikace pro studenty se sluchovým postižením apod.)

Kromě základní nabídky fakultní mají studenti se smyslovým či pohybovým postižením možnost vybírat z předmětů pořádaných přímo Střediskem Teiresiás. Tyto předměty mají mírně odlišný charakter či průběh, bývají při nich používány rozdílné metody výuky, než je běžné, tak aby byly přizpůsobeny studentům se zdravotním postižením. Příkladem může být plavání pro studenty s tělesným postižením, při němž lektor používá výukovou metodu vhodnou pro pohybově postižené sportovce (tzv. Halliwickovu metodu), případně futsal pro nevidomé, při němž jsou v mnohem větší míře trénovány dovednosti, kterým v běžné výuce nebývá věnována pozornost, např. orientace v prostoru, nácvik pohybových dovedností atd.

Základní nabídka předmětů tělesné výchovy realizovaná přímo Střediskem Teiresiás:

 • Horostěna pro studenty se smyslovým postižením
 • Plavání pro studenty s pohybovým postižením
 • Tanec pro studenty se zrakovým postižením
 • Tandemová kola pro studenty se zrakovým postižením
 • Futsal pro nevidomé
 • Florbal pro studenty se sluchovým postižením
 • Zdravotní tělesná výchova pro studenty se zrakovým postižením
 • Pohybové aktivity pro studenty s poruchami hybnosti