Mediteránní studia

Popis oboru

Mediteránní studia jsou šíře koncipovaný bakalářský studijní program, jehož cílem je nabídnout v ucelené podobě jazykovědné, literární a historické poznatky jednotlivých filologických oborů, které se svou působností vztahují ke středomořskému kulturnímu prostoru.

Student tohoto svou povahou interdisciplinárního studia je systematicky vzděláván v literární historii všech významných kultur, které působily v prostoru Středomoří jako styčného bodu evropského, asijského a afrického kontinentu, s cílem rozpoznat jejich vzájemné prolínání a ovlivňování. Studuje románský jazyk a/nebo novořečtinu (předchozí znalost jazyků není vyžadována), které mu na jedné straně otevírají přístup k moderní odborné literatuře, na straně druhé mu usnadňují porozumění latině a klasické řečtině, dvěma hlavním jazykům antického Středomoří, a může tak snadněji odkrývat antické kořeny evropské civilizace a její postupnou proměnu v moderní evropskou společnost. Podle své vlastní volby se může seznámit také s nejvýznamnějšími památkami antické filozofie, umění a architektury, včetně jejich vlivu na další uměleckou tvorbu Evropy, nebo si rozšířit filologické vzdělání z nabídky jazykovědně, literárně i historicky orientovaných kurzů.

Toto studium je vhodným studiem pro absolventy gymnázií i středních či vyšších středních škol v oblasti cestovního ruchu či ekonomického zaměření. Je vhodným komplementárním studiem pro studenty jednotlivých, zejména románských filologií, a pro studenty dalších s regionem souvisejících oborů (geografie, politologie, ekonomie).

V rámci bakalářských oborů nabízených v České republice je obor Mediteránní studia svým filologicko-areálovým zaměřením jedinečný.

Úspěšný absolvent je schopen

  • porozumět hlavním myšlenkám spisovné mluvené i psané informace v románském a/nebo novořeckém jazyce týkající se běžných témat (B1 SERR);
  • komunikovat v běžných životních situacích a volně diskutovat o tématech, která jsou mu známá, a napsat jednoduchý souvislý text v románském a/nebo novořeckém jazyce (A2/B1 SERR);
  • porozumět jednoduchým starořeckým a latinským textům (se slovníkem) a ovládat základní gramatiku klasické řečtiny a latiny;
  • aplikovat základní pojmy lingvistické a literárněteoretické odborné terminologie a samostatně vyhledávat informace a bibliografii týkající se oboru;
  • vymezit mediteránní prostor z geografického i kulturně-historického hlediska a identifikovat jeho sjednocující a diferencující prvky;
  • zhodnotit význam mediteránního prostoru ve světových dějinách s důrazem na historické a kulturní aspekty starověku a renesančního humanismu;
  • stručně popsat dějiny antické literatury a moderních literatur (novořecké, románských), charakterizovat jejich vzájemné vazby a interpretovat zásadní literární díla.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Díky interdisciplinární povaze oboru Mediteránní studia absolvent najde uplatnění na postech odpovídajících bakalářskému stupni vzdělání v knihovnách, muzeích, v kulturně-zahraničních odborech a referátech různých složek administrativy či v oblasti medií. Možné uplatnění absolventů se může lišit s ohledem na studovaný modul v rámci oboru (větev latinsko-románská a/nebo větev řecká) a podle oborových kombinací.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Mediteránní studia


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Kombinace s obory z jiných fakult

Ekonomicko-správní fakulta
Hospodářská politika
Veřejná ekonomika a správa

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP).

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Prominutí přijímací zkoušky: Bez přijímací zkoušky lze přijímat účastníky ústředního kola soutěže v cizích jazycích (francouzština, latina, španělština). Formulář zde: http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/prijimaci-rizeni/zadost_prominuti_prijimaci_zk.doc.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Předešlá znalost novořečtiny a románských jazyků není vyžadována.

Další informace k oboru na stránkách Ústavu klasických studií http://www.phil.muni.cz/wuks/home/studium/obory/bakalarske/mediteranni-studia/ a na Facebooku https://www.facebook.com/uksbrno/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info