Učitelství pro mateřské školy

Popis oboru

Cílem studia je příprava učitelů mateřské školy v souladu s požadavky současného kurikula pro předškolní vzdělávání. Je orientováno na utváření a rozvíjení oborově didaktických, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivujících kompetencí pro výkon profese.

Těžištěm osobnostně-rozvojového modelu přípravy je pedagogicko-psychologická složka, tvořená předměty odvozenými z pedagogických a psychologických disciplín relevantních pro učitelství, např. Úvod do pedagogiky a psychologie, Předškolní pedagogika, Pedagogická psychologie, Teorie a praxe kurikula předškolního vzdělávání, Pedagogicko-psychologická diagnostika aj.

Oborová a oborově-didaktická složka je koncipována tak, aby korespondovala s komplexním charakterem práce učitele MŠ. Na pedagogicko-psychologickou složku navazují oborové předměty s didaktikou (český jazyk a literatura, poznávání přírody a společnosti, rozvoj předmatematických představ). Důležitou součástí jsou výchovné předměty s didaktikou (výchova dramatická, výtvarná, hudební, tělesná a ke zdraví) a předměty reflektující aktuální témata současnosti (environmentální a globální výchova). Oborově-didaktická složka směřuje k rozvoji didaktických znalostí obsahu, které umožňují absolventovi uvažovat o obsahu z hlediska předškolního vzdělávání. Její předměty průběžně rozšiřují a modifikují spektra výukových strategií a zohledňují nové trendy ve vzdělávání. Nově jsou koncipovány tak, že propojují praktické a teoretické znalosti studentů prostřednictvím reflexe jejich zkušeností z praxe.

Sylaby všech předmětů jsou strukturovány tak, aby podpořily teoretické poznatky a aplikační dovednosti studentů.

Reflektované pedagogické praxe jsou nastaveny tak, aby systematicky směřovaly k rozvoji profesních kompetencí studenta, dotvářených na základě reflexe vzdělávací reality a sebereflexe, a připravily ho na plnohodnotné zvládnutí role učitele s perspektivou dalšího vzdělávání.

Zásady kontroly a hodnocení studia jsou stanoveny ve Studijním a zkušebním řádu MU. Nutnou podmínkou úspěšného absolvování studia v každém programu je získání 180 kreditů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • aplikovat osvojené teoretické znalosti, potřebné pro vzdělávání dětí předškolního věku v praxi;
  • kultivovaně se vyjadřovat, argumentovat a účinně komunikovat v interakcích se všemi účastníky vzdělávacího procesu, tj. s dětmi, rodiči, kolegy a dalšími odborníky a partnery školy; adekvátně uplatňovat i nonverbální formy komunikace;
  • naplánovat vzdělávací nabídku v souvislosti s cíli stanovenými v kurikulárních dokumentech (RVP PV);
  • využívat vhodné strategie, které rozvíjejí klíčové kompetence v souladu s potřebami a možnostmi dětí;
  • vytvářet podnětné a bezpečné psychosociální prostředí pro rozvoj dítěte;
  • uplatnit diagnostické a reflektivní dovednosti při hodnocení pokroků dětí a jejich rozvoje, efektů vzdělávací nabídky a k reflexi a sebereflexi.

„Při studiu strojního inženýrství jsem si uvědomila, že by mě práce v tomto oboru nenaplňovala, a tak jsem hledala něco, co by splňovalo mé představy o budoucí práci. Došla jsem k závěru, že bych ráda pracovala s nejmenšími dětmi a pomáhala jim v jejich rozvoji. Studium tohoto oboru mi přináší plno nových poznatků, které mi v budoucnu určitě budou užitečné. O mnohých věcech diskutujeme, nepřijímáme pouze fakta, a to se mi velice líbí.“

Šárka Pouchlá Šárka Pouchlá
studentka oboru Učitelství pro mateřské školy

Uplatnění absolventů

Bakalářský studijní obor Učitelství pro mateřské školy poskytuje absolventům vysokoškolské vzdělání potřebné pro výkon profese učitelů mateřské školy.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Gabriela Ducháčková

„Vyučující s námi diskutovali, zajímali se o náš názor a respektovali nás jako osobnosti. Cítíte se dobře, když jste v prostředí, které vás podněcuje k přemýšlení a tvořivosti. Skvěle nás připravili po teoretické i praktické stránce – měla jsem portfolio materiálů pro výuku na základní škole, uvědomovala jsem si význam reflexe a získala jsem široký rozhled nejen ve svém oboru, díky čemuž jsem se dokázala
zorientovat v nově vznikajících oblastech vzdělávání, jako byla třeba mediální výchova.“

Gabriela Ducháčková
zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ, Jihomoravské náměstí 2, Brno

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství pro mateřské školy


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Úspěšné zvládnutí studia oboru Učitelství pro mateřské školy předpokládá souvislý kultivovaný jazykový projev bez vady řeči, zvládnutí pravidel českého pravopisu, kladný vztah k literatuře, obeznámenost se společenskohistorickým a literárněhistorickým kontextem děl (zejména s důrazem na české dějiny od počátku 19. století do současnosti) a aktivní čtenářství. Uchazeč by měl mít základní znalosti o číselných oborech, zejména o přirozených číslech a znalosti základních geometrických pojmů.

Vzhledem k tomu, že v přijímacím řízení nejsou zařazeny talentové zkoušky, počítá se s určitými dispozicemi v oblastech hudební, tělesné a výtvarné výchovy. V oblasti hudební výchovy jde o znalosti základních hudebně teoretických pojmů, čtení a psaní not v houslovém a basovém klíči, stupnice dur a moll, stavby základních intervalů, durových a mollových kvintakordů; o schopnosti opakovat jednoduché melodicko-rytmické útvary, kultivovaně a intonačně čistě přednést jednoduché písně, zřetelně vyslovovat bez artikulačních vad. Pro hru na klavír se od uchazeče požaduje zvládnutí technických cvičení a přednesových skladeb na úrovni některé ze standardních klavírních škol pro začátečníky (např. Köhler, Beyer, Fibich – Malát, Sarauer, Bartók, Janžurová – Borová, Emonts apod.). Doporučená minimální úroveň: 4 ročník ZUŠ. Hra na jiné hudební nástroje se v základním rámci studijního oboru Učitelství pro MŠ na Katedře hudební výchovy PdF MU nevyučuje a nemůže nahradit hru na klavír! Pokud uchazeč o studium hraje na jiný hudební nástroj (včetně absolventů I. popř. II. stupně ZUŠ), je nutné, aby do zahájení studia zvládl hru na klavír alespoň v rozsahu výše uvedených minimálních požadavků. Dovedností ve hře na jiný hudební nástroj může být využito např. v předmětu didaktika hudební výchovy a v průběhu pedagogické praxe.

Studium tělesné výchovy je zaměřeno na zvládnutí techniky a metodiky jednoduchých pohybových aktivit a osvojení si příslušné teorie a didaktiky z oblasti tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Není podmíněno sportovními limity. Studium může absolvovat pouze student, který není osvobozen z tělesné výchovy.

V oblasti výtvarné výchovy je očekáván zájem studenta o umění a kulturu, základní vhled do problematiky vývoje výtvarného umění a elementární výtvarné znalosti a dovednosti. Ve výuce je podporována autentická tvorba a tvořivé řešení úkolů.

Nedílnou součástí přípravy učitelů MŠ je studium jednoho cizího jazyka (AJ, NJ, FJ, RJ). Ke studiu jazyka nekonají žádné jazykové zkoušky. Je potřeba mít vstupní jazykovou úroveň alespoň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (http://www.jazykove-urovne.cz/spolecny-evropsky-referencni-ramec/).

http://www.ped.muni.cz/

http://katedry.ped.muni.cz/primarni-pedagogika

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info