Speciální pedagogika - komunikační techniky

Popis oboru

Současné pojetí výchovy a vzdělávání žáků se SVP je směrováno do oblasti inkluzivního přístupu, a to v komplexním mezioborovém pojetí. Diagnostika, intervence, výchova, vzdělávání a poradenství jsou zajišťovány speciálními pedagogy, a to nejen v oblasti školské, ale i v ostatních resortech. Rozšíření realizovaných odborných aktivit se týká nejširšího spektra věkových kategorií – od raného věku po věk seniorů.

Koncepce studia speciální pedagogiky je reflexí celospolečenských snah o inkluzi dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol a školských zařízení (viz školský zákon č. 561/2004 Sb. ve znění novely zákona č. 82/2015 Sb.).

Cílem oboru je připravit absolventy tak, aby uměli ve své poradenské činnosti pod vedením zkušeného speciálního pedagoga, magistra, využívat speciálněpedagogické nástroje a postupy pro daný okruh jedinců s postižením (znalost diagnostických domén u jedinců s narušenou komunikační schopností, se sluchovým postižením, se zrakovým nebo tělesným postižením), ovládli intervenční postupy v práci s diagnostickými nástroji teoreticky i prakticky, simulační techniky a práci diagnostickými nástroji. Obor je realizován ve formě prezenční a kombinované. Je vnitřně členěn do dvou rovin předmětů: A) speciálněpedagogická diagnostika (logopedická, surdopedická, oftalmopedická a somatopedická), B) komunikační a simulační techniky (logopedické, surdopedické, oftalmopedické a somatopedické).

Úspěšný absolvent je schopen

 • má odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky;
 • ovládá pomocné edukační, výchovné a komunikační vědomosti, dovednosti a techniky;
 • je schopen aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově žáků se SVP do jejich výuky;
 • ovládá práci s žáky se SVP na úrovni asistenta pedagoga;
 • je schopen metodologicky navrhnout a zpracovat případovou studii žáka se SVP.
 • znalost obsahu a cílů speciálněpedagogických disciplín;
 • znalost významu mezioborové spolupráce a schopnost v tomto rámci pracovat,
 • znalost speciálněpedagogických diagnostických nástrojů a postupů a dovednost na některých participovat,
 • znalost speciálněpedagogických intervenčních a postupů a dovednost na některých participovat,
 • komunikovat s klienty, rodiči i odbornými partnery;
 • formulovat a vytvářet zprávy o IVP;
 • aplikovat navržené přístupy a techniky do výchovy a vzdělávání;
 • orientovat se ve speciálněpedagogickém poradenství a na úrovni svých kompetencí vykonávat funkci poradce

„Vždycky mě fascinovala mluvená řeč a díky studiu speciální pedagogiky jsem objevila další formy komunikace. Na ‚komunikačkách‘ nebo taky ‚komtech‘ se všichni známe, navzájem si pomáháme a během seminářů si s vyučujícími užíváme přátelskou pohodovou atmosféru. Skvělou součástí studia jsou odborné praxe – dávají studiu komplexnější rozměr a zvyšují možnosti uplatnění absolventa.“

Marie Pszczólková Marie Pszczólková
studentka oboru Speciální pedagogika – komunikační techniky

Uplatnění absolventů

Získání kompetencí k edukaci dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb. a jeho novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Uplatnění absolventů se předpokládá v pracovních pozicích, ve kterých budou v osobním kontaktu s dětmi či žáky se zdravotním postižením. Absolvent bude připraven na komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků a s pedagogy speciálních i běžných škol.

Charakteristika asistentských pracovních pozic ve školských i mimoškolských zařízeních: asistenti pedagoga ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, učitelé v mateřských školách, logopedičtí asistenti v mateřských školách, v zařízeních sociálních služeb, vychovatelé ve speciálních školách a školských zařízeních pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Vendula Malaníková

„Po gymnáziu jsem se rozhodovala mezi medicínou a učitelstvím, proto jsem zvolila obor komunikační techniky, logopedii. Řeč je pro nás velmi důležitá a samozřejmá, ale ne pro každého může být verbální komunikace jednoduchá. Na studiu se mi líbilo množství praxí, což nám umožnilo vyzkoušet si práci jak s dětmi, tak s dospělými. Právě to mi dalo širší rozhled po absolvování oboru.“

Vendula Malaníková
absolventka oboru Speciální pedagogika – komunikační techniky

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Speciální pedagogika - komunikační techniky


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Bližší informace o studiu viz internetové stránky katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty MU pod odkazem studium (http://www.ped.muni.cz/wsedu).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info