Všeobecné lékařství

Popis oboru

Chcete přijít na kloub tomu, jak funguje lidské tělo a zároveň pomáhat lidem v nelehkých situacích? Studium Všeobecného lékařství je společným základem a předpokladem veškerých lékařských specializací a disciplín. Každý, kdo se chce stát lékařem, musí tento obor vystudovat.

Studium medicíny je vůbec nejdelší magisterský prezenční obor. Musí vás totiž vybavit všemi potřebnými znalostmi a dovednostmi, abyste po studiu mohli nastoupit na dráhu lékaře, pod odborným dohledem pracovat v nemocnicích a ambulantních zařízeních a zahájit další specializační vzdělání.

Studijní plán zahrnuje nejprve rozsáhlé teoretické předměty, které vám umožní pochopit fungování a strukturu těla a také mechanizmy, které můžeme případně ovlivňovat léčbou. Patří mezi ně například Anatomie, Biochemie nebo Fyziologie.

Nabyté znalosti následně využijete v preklinických předmětech, například v Patologii, Mikrobiologii nebo Farmakologii, které vám přiblíží podstatu nemocí a změny struktur tkání, orgánů a celého těla za patologických stavů a také poznáte, jaké máme možnosti zasahovat léčebně v průběhu nemocí. Teprve s těmito znalostmi pochopíte principy diagnostiky a léčby nemocí u pacientů. Získáte základy nezbytné pro lékařské uvažování v klinických předmětech jako je Chirurgie, Vnitřní lékařství nebo Diferenciální diagnostika.

Ve studiu jsou zohledněny i specifické potřeby různých věkových skupin. Během studia se seznámíte i se základy Pediatrie, Gynekologie a Porodnictví nebo Geriatrie. Získáte také znalosti v oblasti ovlivňování zdraví populace a organizace zdravotní péče.

Studium medicíny je velmi různorodé. Zahrnuje klasické přednášky, laboratorní cvičení, semináře, pitvy, ale i stáže ve zdravotnických zařízeních nebo simulační výuku. Jako medici budete mít také možnost zapojit se do výzkumných aktivit fakultních pracovišť.

Vystudovat Všeobecné lékařství je velmi náročné, trvá 6 let (přibližně 5500 hodin výuky). Musíte počítat s tím, že pobytem ve škole a samostudiem strávíte mnoho času. Ochota naplno se věnovat studiu je předpokladem úspěchu. Odměnou za vynaložené úsilí je velmi kvalitní vzdělání umožňující zajímavé, naplňující a prestižní povolání s velkou tradicí a vysokou uplatnitelností na trhu práce.

Je studium oboru pro vás?

Položte si následující otázky:

 • Mám silnou motivaci stát se lékařem?
 • Jsem ochoten věnovat studiu obrovské množství času a počítám s tím, že ani po 6 letech mé vzdělávání nekončí?
 • Jsem dobrý v předmětech biologie, chemie, fyzika a matematika?
 • Umím se rychle rozhodovat a nebojím se činit rozhodnutí?

Pokud jste odpověděli kladně, pak je tento studijní obor pro vás.

Úspěšný absolvent je schopen

 • Uplatnit teoretické a praktické znalosti z biofyziky, biologie, biochemie, farmakologie, anatomie, morfologie a fyziologie lidského organismu za normálních i patologických stavů, v rozsahu, který je definován v anotacích jednotlivých předmětů.
 • Dokonale rozpoznává stavy ohrožující život a poskytnout kvalifikovanou pomoc.
 • Ovládá základní způsoby lékařského vyšetřování s použitím jednodušší přístrojové techniky a základních laboratorních metod včetně diferenciální diagnostiky chorob, které jsou v naší populaci rozšířeny nebo které jsou významné pro svou závažnost.
 • Prakticky zvládá základní léčebné a ošetřovatelské výkony.
 • Je obeznámen s principy diagnostiky a léčby všech závažnějších poruch zdraví a jejich třídění podle naléhavosti, způsobu a místa léčby. Ovládá principy léčby závažnějších poruch zdraví.
 • Uplatňuje pravidla primární a sekundární prevence a podpory zdraví.
 • Má základní znalosti a dovednosti v oblasti radiační ochrany.
 • Je obeznámen s organizací zdravotnictví v ČR a základními právními aspekty. Zná ekonomická pravidla vztahující se ke zdravotnickým zařízením. Chápe společenské a ekonomické determinanty zdravotního stavu a důsledky nemoci.
 • Ovládá základy lékařské psychologie a profesní etiky kontaktu lékaře s pacientem, a je schopen je aplikovat v lékařské praxi.

„Dlouho jsem chtěl studovat přírodní obor spojený s lidským tělem. Toto dokonale splňuje právě lékařská fakulta a všeobecné lékařství. Člověk si za těch šest let dokáže najít to svoje. Ať už jde o výzkum, vývoj nových léčiv nebo samotnou klinickou profesi. Já propojil vše dohromady a získal spoustu zkušeností od mnoha profesionálů.“

David Dufek David Dufek
student všeobecného lékařství

Praxe

Nedílnou součástí studia Všeobecného lékařství je praxe, a to v rozsahu minimálně 22 týdnů. Praxe začínají po 4. semestru studia.

 • 1) Po 4. semestru – 2 týdny na interně či chirurgii
 • 2) Po 6. semestru – 1 týden praxe primární péče
 • 3) Po 8. semestru – 2 týdny na interně a 2 týdny na chirurgii
 • 4) Po 10. semestru – 2 týdny porodnictví a gynekologie
 • 5) V 11. – 12. semestru – 3 až 7 týdnů předpromoční praxe, a to v podobě 7 týdnů vnitřního lékařství, 5 týdnů chirurgie a 3 týdnů pediatrie.

Kromě předpromočních praxí ve smluvních fakultních nemocnicích můžete absolvovat praxe i v krajských nemocnicích a na terénních pracovištích, případně v zahraničí.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent Všeobecného lékařství najdete široké uplatnění ve všech lékařských oborech, kde můžete pokračovat ve specializačním vzdělávání. Práci najdete v lůžkových zařízeních, ambulantní sféře a hygienické službě. Působit můžete ale také jako vědečtí pracovníci, věnovat se komerčním aktivitám ve zdravotnictví nebo v akademické sféře jako vysokoškolský učitel.

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia magisterský
Forma prezenční
Doba studia 6 let
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Absolventi fakulty v číslech

80 %

absolventů by znovu studovalo na MU

81 %

studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat už v době státnic

78 %

absolventů si našlo práci snadno

26 900 Kč

je průměrný nástupní plat

Eva Brichtová

„Na studium medicíny vzpomínám s láskou. Poslední dva roky studia jsem veškerý volný čas trávila na neurochirurgické klinice, což znamenalo největší průpravu pro mou budoucí profesi. Základním předpokladem je zájem, aktivita a motivace.
To vás sebelepší škola nenaučí. Uvědomovala jsem si to tenkrát jako studentka i dnes jako vyučující.“

Eva Brichtová
neurochirurgyně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Všeobecné lékařství


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Zkoušky se konají formou písemných testů 10. anebo 11. června 2019 (na výběr termínu není nárok). Jsou testovány znalosti z biologie, chemie a fyziky. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na gymnáziu. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná. Délka trvání testu z fyziky a chemie je 60 minut, test z biologie 50 minut. Každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Maximální počet bodů je 120. Bodová bonifikace vybraných kompetencí: 1) angličtina úroveň C1 a C2, držitelé certifikátů Cambridge English CAE an. CPE, IELTS s minimálním skóre7 anebo TOEFL var. IBT s minim. skóre 95 mohou získat dalších 6 bodů. 2) umístění na prvcních třech místech v krajských, národních a nadnárodních kolech předmětových soutěží kategorie A/matematika, fyzika, biologie, chemie anebo vybrané SOČ mohou získat 4 anebo 8 bodů, případně za nominace v mezinárodních kolech i prominutí přijímací zkoušky.

Doporučená literatura

Učebnice fyziky, chemie a biologie pro gymnázia s přírodovědným zaměřením, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále), Přehled středoškolské fyziky (E. Svoboda a kol., 3. vydání, Prometheus, Praha, 1996 a dále). Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na: http://www.med.muni.cz/uchazeci/; Tématické okruhy k přijímací zkoušce pro magisterské a bakalářské programy (.pdf); Doporučená literatura pro přípravu na přijímací zkoušky pro magisterské a bakalářské obory (.pdf); Modelové testové otázky k procvičování biologie, chemie a fyziky

Kritéria hodnocení

Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči seřazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY platí pouze pro magisterský obor Všeobecné lékařství, může být přijato max. 150 uchazečů, podmínkou je podání písemné žádosti do 28. 2. 2019 na studijní oddělení LF MU, kdy musí být současně splněny podmínky 1.Uchazeč o přijetí bez přijímací zkoušky musí být studentem 4. ročníku SŠ v ČR v denním programu ukončeném maturitní zkouškou. 2. Výsledný průměr všech známek uvedených na závěrečných vysvědčeních za poslední tři celé roky studia a pololetní vysvědčení za 4. rok studia musí být pro obor Všeobecné lékařství nižší nebo roven 1,100. Žádost uchazeč v době podání elektronické přihlášky doloží úředně ověřenými kopiemi všech vysvědčení. Vysvědčení může ověřit a potvrdit i střední škola. Pololetní vysvědčení za 4. ročník může být nahrazeno potvrzeným výpisem známek. Studijní oddělení LF MU vypočte průměr na tři platná desetinná místa a vytvoří pořadník. 3. Uchazeč absolvoval výuku všech tří profilových předmětů, biologie, chemie a fyzika v délce alespoň 1 roku v průběhu posledních dvou let studia na SŠ. Uchazeč nebyl klasifikován po dobu středoškolského studia z předmětů biologie, chemie a fyzika známkou horší než 2 (chvalitebně). Formulář žádosti si stáhnete na: http://www.med.muni.cz/uchazeci/). Uchazeč bude písemně vyrozuměn před konáním přijímacích zkoušek do magisterských programů, zda vyhověl podmínkám přijetí s prominutím přijímací zkoušky. V případě, že nevyhoví daným podmínkám, bude pozván k přijímací zkoušce. Zápis do studia je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu §§ 77 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (tj. státní maturita). Maturitní zkouška musí být složena nejpozději do termínu zápisu tj. do 12.6.2019.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Navazující studium

Absolventi magisterského studia v oboru Všeobecné lékařství mohou pokračovat ve studiu v jednom z 26 oborů doktorského studia.

Další informace

http://www.med.muni.cz/

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info