Všeobecné lékařství

Popis oboru

Šestiletý magisterský prezenční studijní obor připravuje absolventy pro profesi lékaře. Je ukončen titulem MUDr. (doktor všeobecného lékařství). Je určen absolventům středních škol ukončených maturitní zkouškou. Během prvních dvou let jsou ve studijním plánu zahrnuty především teoretické předměty (Biologie, Biofyzika, Chemie a Biochemie, Anatomie, Histologie, Fyziologie). Pro úspěšné studium těchto předmětů je nezbytná výborná předchozí znalost přírodovědně zaměřených předmětů na gymnaziální úrovni. Výuka se uskutečňuje formou přednášek, laboratorních cvičení a seminářů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Uplatnit teoretické a praktické znalosti z biofyziky, biologie, biochemie, farmakologie, anatomie, morfologie a fyziologie lidského organismu za normálních i patologických stavů, v rozsahu, který je definován v anotacích jednotlivých předmětů.
  • Dokonale rozpoznává stavy ohrožující život a poskytnout kvalifikovanou pomoc.
  • Ovládá základní způsoby lékařského vyšetřování s použitím jednodušší přístrojové techniky a základních laboratorních metod včetně diferenciální diagnostiky chorob, které jsou v naší populaci rozšířeny nebo které jsou významné pro svou závažnost.
  • Prakticky zvládá základní léčebné a ošetřovatelské výkony.
  • Je obeznámen s principy diagnostiky a léčby všech závažnějších poruch zdraví a jejich třídění podle naléhavosti, způsobu a místa léčby. Ovládá principy léčby závažnějších poruch zdraví.
  • Uplatňuje pravidla primární a sekundární prevence a podpory zdraví.
  • Má základní znalosti a dovednosti v oblasti radiační ochrany.
  • Je obeznámen s organizací zdravotnictví v ČR a základními právními aspekty. Zná ekonomická pravidla vztahující se ke zdravotnickým zařízením. Chápe společenské a ekonomické determinanty zdravotního stavu a důsledky nemoci.
  • Ovládá základy lékařské psychologie a profesní etiky kontaktu lékaře s pacientem, a je schopen je aplikovat v lékařské praxi.

„Proč jsem se rozhodl studovat LF MU v Brně? Jednak mě uchvátil nový univerzitní kampus a prostě Brno... Velké město tak akorát. Nic víc jsme o Brně před nástupem na fakultu nevěděl. O to víc mě první seznámení velice překvapilo. Všude strašně milí lidé a na kolejích sem narazil na super spolubydlící a celkově parádní kolektiv.
Jaké je to studovat na LF MU? Těžko hodnotit jiné fakulty, ale v první ročníky jsou náročné, proto oceníte vstřícnost vyučujících, ale i tak strávíte hodiny nad knížkami. Bez toho to prostě nejde. Ale studium není jen o učení a během semestru se koná spousta medických akcí kde se můžete odreagovat. Kdybych si mohl znova vybrat, kam jít studovat tak bez rozmýšlení volím Brno!“

Michael Bouzekri Michael Bouzekri

Uplatnění absolventů

Absolventi najdou široké uplatnění ve všech lékařských oborech, včetně hygienické služby a dětského lékařství. Mohou pracovat rovněz jako vědečtí pracovníci v oborech biomedicínských věd nebo jako specializovaní reprezentanti farmakologických firem.

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia magisterský
Forma prezenční
Doba studia 6 let
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Absolventi fakulty v číslech

80 %

absolventů by znovu studovalo na MU

81 %

studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat už v době státnic

78 %

absolventů si našlo práci snadno

26 900 Kč

je průměrný nástupní plat

Eva Brichtová

„Na studium medicíny vzpomínám s láskou. Poslední dva roky studia jsem veškerý volný čas trávila na neurochirurgické klinice, což znamenalo největší průpravu pro mou budoucí profesi. Základním předpokladem je zájem, aktivita a motivace.
To vás sebelepší škola nenaučí. Uvědomovala jsem si to tenkrát jako studentka i dnes jako vyučující.“

Eva Brichtová
neurochirurgyně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Všeobecné lékařství


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Zkoušky se konají formou písemných testů. Jsou testovány znalosti z biologie, chemie a fyziky. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na gymnáziu. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná. Délka trvání testu z fyziky a chemie je 60 minut, test z biologie 50 minut. Každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Maximální počet bodů je 120.

Doporučená literatura

Učebnice fyziky, chemie a biologie pro gymnázia s přírodovědným zaměřením, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále), Přehled středoškolské fyziky (E. Svoboda a kol., 3. vydání, Prometheus, Praha, 1996 a dále). Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na: http://www.med.muni.cz/index.php?id=28; Tématické okruhy k přijímací zkoušce pro magisterské a bakalářské programy (.pdf); Doporučená literatura pro přípravu na přijímací zkoušky pro magisterské a bakalářské obory (.pdf); Testové otázky k procvičování biologie, chemie a fyziky

Kritéria hodnocení

Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči seřazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 1.Děkan LF MU může bez vykonání přijímacích zkoušek přijmout maximálně 150 studentů pro obor Všeobecné lékařství. 2.Uchazeč musí splnit všechny podmínky (body 3. – 6.) současně. 3.Uchazeč o přijetí bez přijímací zkoušky musí být ve školním roce 2017/2018 studentem posledního (4.) ročníku střední školy v ČR v denním programu ukončeném maturitní zkouškou. 4.Výsledný průměr všech známek uvedených na závěrečných vysvědčeních za poslední tři celé roky studia a pololetním vysvědčení za čtvrtý rok studia musí být pro obor Všeobecné lékařství nižší nebo roven 1,100. 5.Uchazeč absolvoval výuku všech tří profilových předmětů biologie, chemie a fyzika v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia na SŠ. Uchazeč nebyl klasifikován po dobu středoškolského studia z předmětů biologie, chemie a fyzika známkou horší než 2 (chvalitebně). 6.Uchazeč žádost o prominutí přijímací zkoušky označí do své elektronické přihlášky a písemně požádá o přijetí bez přijímací zkoušky do konce února 2018 (formulář žádosti: http://www.med.muni.cz/uchazeci). Žádost doloží úředně ověřenými kopiemi všech vysvědčení. Vysvědčení může ověřit a potvrdit střední škola. "Pololetní" vysvědčení za 4. ročník může být nahrazeno potvrzeným "výpisem známek". 7.V souladu s bodem 3 bude vytvořeno pořadí a uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky do maximálního počtu stanoveném v bodě 1. Uchazeč bude písemně vyrozuměn před konáním přijímacích zkoušek do magisterských programů, zda vyhověl podmínkám přijetí. V případě, že nevyhoví daným podmínkám, bude pozván k přijímací zkoušce. 8.Zápis do studia je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu §§ 77 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (tj. státní maturita). Maturitní zkouška musí být složena nejpozději do termínu zápisu tj. do 9.7.2018. Formulář žádosti o přijetí bez přijímacích zkoušek si stáhnete na http://www.med.muni.cz/index.php?id=28 Formulář pro žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek (.doc)

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.med.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info