Filozofie

Popis oboru

Bakalářský studijní obor filozofie je zaměřen na komplexní program výuky filozofie se zvláštním zřetelem k dějinám filozofie a k problematice ontologie, epistemologie, etiky, logiky, filozofie dějin a společnosti. Studium orientuje posluchače v dějinách evropské a americké filozofie od antiky do 20. století a v současných diskusích o dějinně-filozofických problémech. Současně s tím je pozornost věnována otázkám systematické filozofie, zejména v oblasti ontologie a epistemologie. Studijní plán kombinuje povinné, povinně volitelné a volitelné předměty, s důrazem na získání interpretačních a argumentačních dovedností v interpretačních seminářích a ve vyžadovaných písemných pracích.

Úspěšný absolvent je schopen

  • interpretace filozofického textu a umí se samostatně orientovat v různých myšlenkových, kulturních, politických a sociálních systémech;
  • znát základní směry a osobnosti dějin filozofie a základní problémy systematické filozofie;
  • interpretovat myšlenkové, kulturní a společensko-politické koncepce; dokáže aplikovat filozofický přístup na konkrétní společenské, kulturní a vědecké teorie;
  • připravit souvislý odborný filozofický text na zadané téma na základě zadané literatury;
  • získávat analytické kompetence a osvojit si flexibilitu v jednání a rozhodování k působení v kulturních a vzdělávacích institucích, v médiích nebo na manažerských postech.

„Studium filosofie je pro mě především intelektuální výzva. Je to řemeslo argumentace, umění práce se slovy, trénink všímání si jemných textových nuancí a v neposlední řadě schopnost nahlédnout problémy s kritickým odstupem. Filosofie znamená vstoupit do dialogu s nejmoudřejšími a nejinspirativnějšími lidmi, kteří kdy chodili po této planetě.“

Mirek Tobiáš Hošman Mirek Tobiáš Hošman
student oboru Filozofie

Uplatnění absolventů

Pokud absolventi nepokračují navazujícím magisterským studiem, což je jeden z hlavních záměrů tohoto studia, mohou se uplatnit v kulturních a mediálních institucích, ve státní správě a všude tam, kde je kladen důraz na porozumění a interpretaci textu, jsou způsobilí pracovat na všech místech, zejména humanitního zaměření, vyžadujících kritické a systematické myšlení nebo na manažerských postech vyžadujících flexibilitu v jednání a rozhodování.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Petra Dvořáková

„Studium filosofie mi dalo – krom standardního rozhledu, který by kvalitní vysoká škola studentovi měla přinést – jednu podstatnou věc. Bude to znít banálně, ale chci ji vyslovit, protože si ji málo kdo uvědomuje ve všech důsledcích. Filosofie mě naučila správně myslet, a to v nejširším slova smyslu. Po svých zkušenostech z práce v tvrdě komerčním světě to považuji za základní předpoklad úspěchu v jakémkoliv oboru. Ono se to často u absolventů vysokých škol automaticky předpokládá, bohužel v praxi to bývá jinak.“

Petra Dvořáková
absolventka oboru Filozofie

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Filozofie


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Kombinace s obory z jiných fakult

Ekonomicko-správní fakulta
Ekonomie
Fakulta sociálních studií
Environmentální studia
Genderová studia
Mediální studia a žurnalistika
Politologie
Sociální antropologie
Sociologie

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP).

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info