Sociální práce

Popis oboru

Bakalářské studium sociální práce je zaměřeno na poznání a zvládnutí soudobých postupů pomoci lidem (jedincům, rodinám, komunitám), kteří vlastními silami nedokáží řešit obtíže ve vztazích s jinými lidmi nebo s organizacemi - úřady, poskytovateli služeb apod.

Absolvent dovede využívat postupy sociální práce při pomáhání lidem, kteří se svým okolím obtížně udržují kontakty (např. lidé se závislostmi), kteří se ve společnosti obtížně prosazují (např. lidé s postižením), které jejich okolí považuje za hrozbu (např. lidé sociálně vyloučení), kteří jsou ohroženi někým jiným (např. senioři zanedbávaní svými blízkými) nebo kterým se ve společnosti nedostává potřebné podpory (např. ti, kdo nezvládají péči o svého blízkého) apod.

Součástí studia je obohacení vlastní zkušenosti studentů s prací s lidmi, rozvoj schopnosti tyto zkušenosti využívat, popisovat a argumentovat pro ně, mj. pomocí výzkumných metod. Snahou je fungující propojení zkušenosti – teorie – výzkumu. Důležité je, aby student získal znalosti a dovednosti, které mu umožní uvědomovat si a diskutovat etické otázky, které pomáhání lidem s obtížemi ve vztazích s jinými lidmi nebo organizacemi provázejí.

Úspěšný absolvent je schopen

  • rozumět klíčovým pojmům společenských věd, které jsou potřebné pro výkon činností sociálního pracovníka (zejména sociální politika, etika, sociologie, psychologie, právo) a umí je aplikovat při pomoci konkrétnímu klientovi
  • posoudit situaci klienta (jedince, skupiny, komunity) z hlediska jeho obtíží ve vztazích se sociálním prostředím a na základě posouzení naplánovat pomoc, která odpovídá situaci klienta
  • realizovat pomoc, tj. zprostředkovat interakci (porozumění, kontakt, komunikaci, vyjednávání) mezi klientem a sociálním prostředím
  • hodnotit postup pomoci, poznatky použít pro další práci s klientem a seznámit s nimi všechny aktéry pomoci
  • zapojit se do přípravy a realizace programů pomoci, resp. sociálních služeb, které jsou zaměřeny na problematiku specifických cílových skupin
  • zvládat etické problémy a dilemata, která provázejí přípravu a realizaci pomoci
  • využít vlastní zkušenosti, samostatně provést výzkum vedoucí k jejímu obohacení; základní principy výzkumu využít při posuzování problémů, při pomáhání jejich řešení a při vyhodnocování úspěšnosti jejich intervencí

„Studovat FSS jsem se rozhodl proto, že jako jedna z mála fakult v republice nabízela možnost kombinovat taková studia, která mě zajímala. Přihlášek na fakultu jsem měl ale více, protože téměř všechny oborové kombinace mě zajímaly. A právě to obrovské množství příležitostí se stalo charakteristickým pro mé studium. Fakultní časopis, rádio, dělal jsem zpravodaje z fakultního senátu, začal jsem natáčet dokumenty (které mě, mimochodem, dnes živí)… A v neposlední řadě jsem potkal ohromné množství skvělých lidí, mezi jinými také mojí budoucí manželku. Možná jsem neměl úplně čas na dostatek spánku, ale to rozhodně nelituji“

Miroslav Vlček Miroslav Vlček

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou uplatnit jako samostatní sociální pracovníci nebo jako tvůrci a účastníci programů pomoci nebo sociálních služeb, zejména na regionální a obecní úrovni. Tuto práci mohou vykonávat v organizacích státního i nestátního sektoru, případně v rámci mezinárodní spolupráce nebo v zahraničí.

Studium sociální práce na katedře SPSP MU je možné kombinovat se studiem třinácti jiných oborů z MU. Nejčastěji jsou využívány kombinace s obory sociální pedagogika a veřejná politika a lidské zdroje.

Sociální pedagogika

Sociální pedagogika je aplikované odvětví pedagogiky zaměřené na poznání a zvládnutí soudobých postupů pomoci jedincům výchovným působením na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny mládeže a dospělých. Pozornost je také věnována na přípravu pracovníků pro výchovu a pomoc rodinám s problémovými dětmi, mládeži ohrožené drogami, na jedince propuštěné z vazby, s poruchami rodičovství a výchovy, mladistvými delikventy, kázní dětí a jejich právy, dospělé i seniory.

Veřejná politika a lidské zdroje

Veřejná politika a lidské zdroje je obor zaměřený na poznání a zvládnutí soudobých přístupů a metod sociální intervence v oblasti veřejné a sociální politiky, věnuje se též lidským zdrojům v organizacích, které tyto intervence provádějí, a nástrojům, které využívají. Pozornost je také věnována tvorbě, zavádění, koordinaci a hodnocení sociálních služeb, služeb zaměstnanosti, rozvoji lidských zdrojů na ústřední a regionální úrovni a v rámci samosprávných obcí, státních institucí, neziskovém i ziskovém sektoru.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Jitka Fürst

„Při studiu mě bavila docela velká volnost, kterou jsme měli ve výběru předmětů, sestavení rozvrhů a vlastním směrování studia. Bavilo mě psát povinné eseje a přemýšlet o tom, co nás učí, seznamovat se s novými věcmi a objevovat svět najednou mnohem větší než na gymnáziu. Na praxi mě to připravilo velmi dobře.
Už během školy jsme měli několik oborových stáží, takže se člověk dostal do různých prostředí a viděl, jak to vše funguje v praxi,
a mohl s tím konfrontovat poznatky ze školy.“

Jitka Fürst
ředitelka rádia Evropa 2

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Sociální práce


Kombinace s obory z Fakulty sociálních studií

Environmentální studia
Evropská studia
Genderová studia
Mediální studia a žurnalistika
Psychologie
Sociální antropologie
Sociologie
Veřejná politika a lidské zdroje

Kombinace s obory z jiných fakult

Filozofická fakulta
Anglický jazyk a literatura
Německý jazyk a literatura
Pedagogika
Religionistika
Pedagogická fakulta
Sociální pedagogika

Přijímací zkouška

Nutnou podmínkou přijetí je absolvování střední školy s maturitou a úspěšné vykonání testů ze studijních předpokladů (SP) a základů společenských věd (ZSV). V případě SP jsou testy, které fakulta uznává, test Obecných studijních předpokladů (Scio-OSP), který v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) zabezpečuje společnost Scio, a Test studijních předpokladů (TSP), organizovaný MU v rámci přijímacího řízení na MU. U ZSV fakulta uznává test Základů společenských věd (Scio-ZSV), který v rámci NSZ zabezpečuje společnost Scio. Nejpozději při uzávěrce termínu pro podání přihlášek si uchazeč závazně v e-přihlášce volí, kterou z následujících variant přijímacího řízení bude absolvovat. Pro všechny své přihlášky do bc. studia na FSS si musí vybrat stejný způsob přijímacího řízení.
Varianta 1: Scio-ZSV + Scio-OSP: Uchazeč má možnost vykonat zkoušky v několika termínech (platí pro Scio-ZSV i Scio-OSP). Při více pokusech se započítají nejlepší dosažené výsledky. Termíny, které fakulta uznává, najdete na webu FSS - http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/bc.
Varianta 2: Scio-ZSV + TSP: Uchazeč má možnost vykonat zkoušku Scio-ZSV v několika termínech. Při více pokusech se započítá nejlepší dosažený výsledek. Dále vykonává zkoušku TSP v termínu, stanoveném MU, kterou má možnost vykonat jednou.
Výsledky testů ZSV (u Varianty 1 i OSP) předává fakultě výhradně společnost Scio, uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává. Musí však společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (učiní tak v rámci přihlášky k NSZ). Pro rozhodování o přijetí uchazečů bude sestaveno společné pořadí přepočtených percentilů z Varianty 1 a Varianty 2 přijímacího řízení.
Vzhledem k tomu, že fakulta uznává výsledky NSZ konaných ve více termínech, při neúčasti na žádném z termínů se není možné odvolávat na překážky na straně uchazeče. Náhradní přijímací zkoušky se konat nebudou.
Uchazeči, kteří se hlásí na mezifakultní studium organizované ve spolupráci s Filozofickou fakultou, vykonají ještě přijímací zkoušky předepsané pro příslušný obor na FF, tj. Test studijních předpokladů (TSP) a případně i oborový test. Pro mezifakultní studium s Ekonomicko-správní fakultou (ESF) nebo s Pedagogickou fakultou (PdF) žádné další zkoušky konat nemusí. Přijímací řízení pro uchazeče cizince upravuje Směrnice děkana č. 4/2016 (na webu FSS na úřední desce - http://www.fss.muni.cz/about_us/official_documents/study_rules). Cizincem se rozumí osoba s cizí státní příslušností, která skládala maturitní zkoušku na zahraniční střední škole. Uchazeči o studium – cizinci nemusí absolvovat testy SP (OSP nebo TSP) a ZSV, nýbrž skládají písemnou přijímací zkoušku na Fakultě sociálních studií. Nejpozději k přijímací zkoušce musí doložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikační doložku) a potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B2 (dle Alte). Za cizince se dle této směrnice nepovažují občané Slovenské republiky.
Upozorňujeme, že důležitým předpokladem pro zvládnutí studia je schopnost studovat z odborných anglických textů. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení přinesou přijatí uchazeči k zápisu ke studiu. Pro zájemce o studium na Fakultě sociálních studií organizujeme tzv. Den otevřených dveří. Informace najdete na webu FSS - http://www.fss.muni.cz/admission.

Doporučená literatura

neuvádí se

Kritéria hodnocení

Maximálně je možné získat 200 percentilových bodů. Výsledný přepočtený percentil je tvořen z 60% výsledkem testu ZSV a ze 40% výsledkem testu SP (OSP nebo TSP). Pořadí uchazečů je vytvářeno pro každou studijní kombinaci zvlášť.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Další informace o podmínkách studia Sociální práce můžete nálézt na webu katedry: http://spsp.fss.muni.cz/.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info