Fyzioterapie

Popis oboru

Bakalářské studium fyzioterapie je základním, vstupním, vysokoškolským vzděláním fyzioterapeuta. Je navrženo tak, abyste po úspěšném absolvování byli schopni provádět diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a metody v rehabilitačním procesu pacienta.

Vzhledem k situování oboru fyzioterapie na Fakultě sportovních studií je studium zaměřeno také na všechny aspekty „zdravého sportování“, protože sport jako takový je jedním z nástrojů zdravého životního stylu v primární i sekundární prevenci civilizačních onemocnění. Budete schopni vytvořit fyzioterapeutický plán pro kompenzaci jednostranné sportovní zátěže, což zvyšuje kvalitu tréninkového procesu. Takovéto sportovní zaměření ve fyzioterapii je u nás jedinečným – na jiných fakultách totiž není běžnou součástí výuky.

Je studium fyzioterapie pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Přitahuje vás společensky prestižní práce vysokoškoláka ve zdravotnictví?
 • Rádi byste pomáhali nemocným a oslabeným?
 • Chcete hledat souvislosti mezi zdravím a nemocí a umět je ovlivňovat?
 • Chtěli byste bojovat proti civilizačním chorobám?
 • Cítíte se být schopni zvládnout náročný studijní obor?
 • Přitahuje vás práce se sportující populací?
 • Chtěli byste spolupracovat se sportovními týmy?
 • Chcete mít jistotu pracovního uplatnění po ukončení studia?

Potom vás rádi uvítáme mezi námi.

Úspěšný absolvent je schopen

 • popsat a vysvětlit v souladu s obory kinantropologie a lékařsko-biologických a sociálních věd základní teoretické a metodologické poznatky z oboru léčebné a preventivní rehabilitace;
 • na základě teoretických znalostí prakticky aplikovat diagnosticko-terapeutické přístupy a metody;
 • vyšetřit pohybový aparát jedince, stanovit v rámci diferenciální diagnostiky klíčový problém a na základě poznatků v souvislostech navrhnout a aplikovat terapeutický plán;
 • u pacientů s konkrétní diagnózou generovat a obhájit zvolený diagnosticko-terapeutický postup komprehenzivní rehabilitace a nést za něho plnou zodpovědnost;
 • navrhnout preventivní nebo terapeutický pohybový program pro klienty z řad závodních i nezávodních sportovců všech věkových skupin zdravé i hendikepované populace;
 • na základě svých odborných znalostí a dovedností se podílet na integraci hendikepovaných spoluobčanů a na zlepšení kvality jejich života;
 • popsat pravidla a zásady etického chování a jednání v rámci poskytování péče o své klienty a pacienty;
 • uplatnit základní poznatky vědecké metodologie a v rámci výzkumného projektu navrhnout a vypracovat model případové studie.

„Fakultu sportovních studií jsem si vybral z důvodu zajímavého oboru managementu sportu. Důležitá byla pro mě rovněž možnost skloubit studium s tréninkama a zápasama, což by na jiných fakultách často neprošlo. Hlavním důvodem však bylo, že jsem chtěl v budoucnu dále pracovat ve sportovním prostředí. Co bych především vyzdvihl na Fakultě sportovních studií jsou fajn spolužáci, kteří neřeší pouze školu a ochota všech vyučujících vyjít každému studentovi vstříc.“

Tomáš Hampl Tomáš Hampl
student oboru Management sportu

Praxe

Praktická výuka probíhá formou průběžných praxí, které během jednotlivých semestrů absolvujete ve zdravotnických zařízeních. Dlouhodobé 3-4 týdenní odborné praxe realizované ve smluvních zdravotnických a lázeňských zařízeních po celé ČR i v zahraničí si můžete zvolit sami dle svého profesního zájmu, stejně tak sportovní klub.

Vaše znalosti a zkušenosti z praxe pak budete aplikovat během praktické výuky, kdy budete mít možnost seznámit se i s provozem a prací fyzioterapeuta na odborných pracovištích a aktivně se účastnit diagnosticko-terapeutických postupů u pacientů.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi bakalářského studijního oboru fyzioterapie FSpS MU budete profilováni k práci fyzioterapeuta ve zdravotnických zařízeních poskytujících komplexní rehabilitační péči. Budete schopni klinicky vyšetřit pohybový aparát jedince, stanovit klíčový problém a na základě získaných teoretických i praktických znalostí navrhnout a aplikovat rehabilitační plán.

Stejně tak budete připraveni stát se fyzioterapeutem ve sportovních týmech, klubech a organizacích. Budete schopni pro ně vytvořit preventivní či terapeutický pohybový program, který povede ke snížení negativních dopadů jednotlivých sportů na pohybový systém pro výkonnostní i rekreační sportovce všech věkových skupin, zdravé i hendikepované populace.

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

92 %

absolventů by znovu studovalo na MU

80 %

absolventů pokračuje v práci, kterou získali už během studia

20 500 Kč

je průměrný plat dva roky po studiu

Zuzana Kršáková

„Studium mi dalo spoustu cenných zkušeností, které denně zúročuji v praxi. Spolupracuji se slovenským národním para hokejovým týmem, takže jsem o roli fyzioterapeuta v týmu psala i bakalářskou práci a rozhodla se ji udělat v angličtině. Hodně mě baví výzkum a určitě v něm budu pokračovat.“

Zuzana Kršáková
absolventka, fyzioterapeutka a spolupracovnice slovenského národního para hokejového týmu

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Fyzioterapie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je složena ze 2 částí:

1. Písemný test z biologie, chemie a fyziky v rozsahu osnov pro gymnázia

Zaměření testů:

 • biologie - obecná biologie, biologie člověka
 • chemie - především biochemie
 • fyzika - především mechanika, elektro

2. Jacikův motorický test: test střídání tělocvičných motorických poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost. Jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut. Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný. Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice. Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut, cílem je dosáhnout co největšího počtu změn poloh. Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále. Za každou správně provedenou změnu polohy se počítá 1 bod. Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase. Test se provádí na žíněnce.

 1. Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 2. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
 3. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 4. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.

Doporučená literatura

Učebnice fyziky, chemie a biologie pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů.

Kritéria hodnocení

Kritérium pro úspěch (musí být splněny všechny uvedené body)

 • Uchazeč vloží do 31.3.2019 do e-přihlášky posudek o zdravotní způsobilosti od tělovýchovného lékaře
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení
 • Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších.

Předepsané přijímací zkoušky:

 1. Oborový test biologie, chemie, fyziky - maximum 40 bodů, percentil získaný v testu bude vynásoben koeficientem 0,4

 2. Praktická přijímací zkouška - Jacikův test - maximum 10 bodů

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Navazující studium

Po úspěšném ukončení bakalářského studia a udělení akademického titulu Bc. budete připraveni vykonávat odbornou profesi fyzioterapeuta.

V případě zájmu dále rozšířit svoji specializaci můžete dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Další informace

http://www.fsps.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info