Fyzioterapie

Popis oboru

Studium fyzioterapie na Fakultě sportovních studií MU umožňuje studentům získat hluboké teoretické znalosti a praktické dovednosti v rámci preventivní, diagnostické a léčebné péče v oblasti rehabilitace. Je postaveno tak, aby absolventi studia fyzioterapie byli schopni ve spolupráci s lékaři realizovat diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a metody v rehabilitačním procesu a v péči o pacienty. Díky promyšlenému zaměření studia a systematické výuce praktických dovedností se mohou absolventi tohoto oboru uplatnit v realizaci preventivních programů WHO a OSN, programů regenerace sil ohrožených skupin obyvatel a v preskripci a kontrole intervenčních pohybových programů v rámci primární a sekundární prevence závažných hromadných chronických neinfekčních onemocnění s dominující celosvětovou prevalencí. Mohou rovněž zaujmout důležité místo v péči o hendikepované spoluobčany a v rámci svých odborných znalostí a dovedností se mohou spolupodílet na jejich integraci do celé společnosti.

Absolvent studijního oboru Fyzioterapie na Fakultě sportovních studií MU bude rovněž připraven k výkonu práce erudovaného sportovního fyzioterapeuta ve sportovních týmech, klubech a organizacích. Speciálním vzděláním v oblasti sportu a aplikací terapeutického plánu pro kompenzaci jednostranné sportovní zátěže bude schopen zvýšit kvalitu tréninkového procesu při zachování plného zdraví sportovce. Bude tak schopen poskytnout kvalitní péči o širokou sportující populaci i o výkonnostní a vrcholové sportovce.

Zaměřením na sportovní fyzioterapii a spoluprací na výzkumných projektech týkajících se sportující populace se studenti fyzioterapie FSpS MU odlišují od studentů fyzioterapie na většině ostatních univerzit v ČR.

Úspěšný absolvent je schopen

 • popsat a vysvětlit v souladu s obory kinantropologie a lékařsko-biologických a sociálních věd základní teoretické a metodologické poznatky z oboru léčebné a preventivní rehabilitace;
 • na základě teoretických znalostí prakticky aplikovat diagnosticko-terapeutické přístupy a metody;
 • vyšetřit pohybový aparát jedince, stanovit v rámci diferenciální diagnostiky klíčový problém a na základě poznatků v souvislostech navrhnout a aplikovat terapeutický plán;
 • u pacientů s konkrétní diagnózou generovat a obhájit zvolený diagnosticko-terapeutický postup komprehenzivní rehabilitace a nést za něho plnou zodpovědnost;
 • navrhnout preventivní nebo terapeutický pohybový program pro klienty z řad závodních i nezávodních sportovců všech věkových skupin zdravé i hendikepované populace;
 • na základě svých odborných znalostí a dovedností se podílet na integraci hendikepovaných spoluobčanů a na zlepšení kvality jejich života;
 • popsat pravidla a zásady etického chování a jednání v rámci poskytování péče o své klienty a pacienty;
 • uplatnit základní poznatky vědecké metodologie a v rámci výzkumného projektu navrhnout a vypracovat model případové studie.

„Fakultu sportovních studií jsem si vybral z důvodu zajímavého oboru managementu sportu. Důležitá byla pro mě rovněž možnost skloubit studium s tréninkama a zápasama, což by na jiných fakultách často neprošlo. Hlavním důvodem však bylo, že jsem chtěl v budoucnu dále pracovat ve sportovním prostředí. Co bych především vyzdvihl na Fakultě sportovních studií jsou fajn spolužáci, kteří neřeší pouze školu a ochota všech vyučujících vyjít každému studentovi vstříc.“

Tomáš Hampl Tomáš Hampl
student oboru Management sportu

Uplatnění absolventů

Absolventi studia oboru fyzioterapie jsou profilováni nejen k práci na odděleních poskytujících komplexní fyzioterapeutickou péči, v centrech léčebné rehabilitace, v rehabilitačních ústavech, v ústavech sociální péče, v lázeňských zařízeních a na všech dalších pracovištích, zabývajících se léčebnou rehabilitací, ale najdou rovněž uplatnění v péči o zdraví sportovců všech věkových a výkonnostních skupin.

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

92 %

absolventů by znovu studovalo na MU

80 %

absolventů pokračuje v práci, kterou získali už během studia

20 500 Kč

je průměrný plat dva roky po studiu

Michaela Steskalová

„Sportu se věnuju odmala, takže jsem moc s výběrem školy neváhala.
A jsem ráda, že jsem takové rozhodnutí udělala, protože většina vyučujících měla pro sport pochopení a dali mi spoustu nových informací o výživě, regeneraci nebo kompenzačních
cvičeních. A ty můžu využívat stále, protože hraju profesionálně basketbal. Poznala jsem taky spoustu dobrých lidí, ať už kamarádů,
nebo vyučujících. Musím se přiznat, že mě ani nenapadlo, že mi škola bude tak chybět.“

Michaela Steskalová
česká reprezentantka v basketbalu

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Fyzioterapie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je složena ze 2 částí:

1. Oborový písemný test z přírodních věd: biologie, chemie a fyzika v rozsahu osnov pro gymnázia
Zaměření testů:

 • biologie - obecná biologie, biologie člověka
 • chemie - především biochemie
 • fyzika - především mechanika, elektro

2. Jacikův motorický test: test střídání tělocvičných motorických poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost. Jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut. Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný. Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice. Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut, cílem je dosáhnout co největšího počtu změn poloh. Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále. Za každou správně provedenou změnu polohy se počítá 1 bod. Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase. Test se provádí na žíněnce.

 1. Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 2. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
 3. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 4. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.

Kritéria hodnocení

Kritérium pro úspěch (musí být splněny všechny uvedené body)

 • Uchazeč vloží do e-přihlášky do 30.3.2018 posudek od tělovýchovného lékaře na formuláři FSpS
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení
 • Uchazeč ze zahraničí doloží certifikát o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 do 30.3.2018 (netýká se uchazečů ze Slovenska)


Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších.

Předepsané přijímací zkoušky:

 1. Oborový test biologie, chemie, fyzika - maximum 40 bodů, percentil získaný v testu bude vynásoben koeficientem 0,4
 2. Praktická přijímací zkouška, maximum 10 bodů - Jacikův motorický test - maximálně 10 bodů

Oborové zkoušky
Jacikův motorický test

Praktická zkouška z Jacikova motorického testu je určena uchazečům o obor Fyzioterapie, Regenerace a výživa ve sportu, Management sportu a Speciální edukace bezpečnostních složek.


Zkouška se uskuteční v Univerzitním Kampusu Bohunice, budova A34, Kamenice 5, Brno.


Jedná se o test střídání tělocvičných motorických poloh, který prověří obratnost, sílu i vytrvalost.
Jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut. Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.
Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice.
Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut, cílem je dosáhnout co největšího počtu změn poloh. Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále.
Za každou správně provedenou změnu polohy se počítá 1 bod.
Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase. Test se provádí na žíněnce.

 1. Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 2. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
 3. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 4. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.

Muži Ženy
Body Počet správně provedných poloh Body Počet správně provedných poloh
0 méně než 49 0 méně než 39
1 49-55 1 39-45
2 56-62 2 46-52
3 63-69 3 53-59
4 70-76 4 60-66
5 77-83 5 67-73
6 84-90 6 74-80
7 91-97 7 81-87
8 98-104 8 88-94
9 105-111 9 95-101
10 112 a více 10 102 a více

Video s předvedením požadavků praktické přijímací zkoušky naleznete na www stránkách FSpS: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

Oborový test FYZI

Oborový písemný test z přírodních věd: biologie, chemie a fyzika v rozsahu osnov pro gymnázia

Test se uskuteční v neděli 29. dubna 2018 v Brně.

  Zaměření testu:
 • biologie - obecná biologie, biologie člověka
 • chemie - především biochemie
 • fyzika - především mechanika, kmity a vlny, molekulová fyzika a termika, elektřina a magnetismus, optika, kvantová fyzika

Test je složen celkem z 60 otázek (3 oblasti, každá oblast 20 otázek) s možností 4 odpovědí (A-D), přičemž vyhovující je právě jedna správná odpověď.

Každá správně zodpovězená otázka je hodnocena 1 bodem, chybně zodpovězená otázka -0,25 bodem, nezodpovězená otázka 0 body, vícenásobná odpověď = chybná odpověď.

Na test je vymezen čas 60 minut.

Uchazečům, kteří si podali přihlášku současně na obor Regenerace a výživa ve sportu (dále RVS) a Fyzioterapie (dále FYZI) bude společná část (biologie, chemie) započtena do obou oborů.

Uchazeč vypracuje předepsaný test pouze jednou.

Uchazeči, kteří budou přijati ke studiu předkládají při zápisu do studia doklad o očkování proti hepatitidě B, tato povinnost je stanovena §9 vyhlášky č. 537/2006 o očkování proti infekčním nemocem.

Posudek/potvrzení tělovýchovného lékaře

Podmínkou pro vykonání praktické přijímací zkoušky a studium na Fakultě sportovních studií MU je odevzdání posudku/potvrzení o zdravotní způsobilosti vydané tělovýchovným lékařem na formuláři FSpS .
Potvrzení vystaví pouze tělovýchovný lékař, od lékařů jiné odbornosti nelze potvrzení akceptovat.
Zátěžový test musí být proveden nejdříve v červnu 2017, nejpozději 30. 3. 2018.
Potvrzení vloží uchazeč o bakalářské studium nejpozději do 30. 3. 2018 do všech svých e-přihlášek na obory FSpS.
Formulář posudku/potvrzení o zdravotní způsobilosti naleznou uchazeči na http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/LP-965.html

Uchazeči, který posudek nevloží do e-přihlášky do požadovaného termínu, nebude umožněno konání praktické přijímací zkoušky bez náhrady.

Upozornění: Neuznává se praktický lékař, internista, kardiolog ani sportovní lékař. Z razítka lékaře musí být patrné, že jde o tělovýchovného lékaře.

Nepřehlédněte: Na zátěžový test u tělovýchovného lékaře je nutno se předem objednat, nejlépe ihned z podáním přihlášky, v březnu již bývají termíny prohlídek obsazeny.

V případě přijetí ke studiu se uchazeč zavazuje po dobu studia udržovat platnost lékařského vyšetření a tuto platnost pravidelně obnovovat v intervalu 12 měsíců. Na požádání je student povinen toto platné potvrzení předložit.


Seznam pracovišť tělovýchovných lékařů v České republice naleznou uchazeči na interktivní mapě České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL).
ČSTL není kontaktní osobou pro uchazeče ani nezprostředkovává lékařské prohlídky. Interaktivní mapa je k dispozici na www.cstl.cz/mapa-pracovist/ (zatrhněte žluté pole "Tělovýchovné lékařství (vč. posudků)", ostatní volby např. poradna pro sportovce nejsou dostačující).
Jaký je rozdíl mezi tělovýchovně lékařským pracovištěm a lékařskou poradnou pro sportovce?
Oba tyto pojmy jsou si v některých ohledech blízké, ale nelze je vzájemně zaměňovat. Legislativní rámec je pro tyto dva druhy pracovišť odlišný.
Pracoviště tělovýchovného lékařství je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona 372/2011 Sb. v oboru tělovýchovné lékařství (odbornost 204), kde působí lékař se specializovanou způsobilostí (atestací) z tělovýchovného lékařství (tělovýchovný lékař). Pracoviště může, ale nemusí mít smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Část léčebně preventivní péče jako například preventivní sportovní prohlídky není hrazena ze zdravotního pojištění ani pracovištím, která smlouvu mají.
Lékařská poradna pro sportovce je pracoviště, kde působí lékař jiné odbornosti než tělovýchoné lékařství, který pečuje (preventivně a/nebo léčebně) o sportovce a absolvoval akreditovaný odborný kurz pořádaný Insitutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - Základní kurz ve sportovní medicíně. Absolvent obdrží potvrzení a číslovaný certifikát "Lékařská poradna pro sportovce". Někteří další lékaři jsou veřejností považováni za sportovní lékaře, protože se pohybují ve sportovním prostředí, což je ovšem nad rámec výkladu pojmu sportovní lékař odbornou společností.
Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu může vydat pouze pracoviště tělovýchovného lékařství, lékařská poradna pro sportovce k tomu ze zákona nemá oprávnění ! (Zdroj: http://www.cstl.cz/o-mape-pracovist/)

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.fsps.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info