Fyzioterapie

Co se naučíte

Popis oboru

Bakalářské studium fyzioterapie je základním, vstupním, vysokoškolským vzděláním fyzioterapeuta. Je navrženo tak, abyste po úspěšném absolvování byli schopni provádět diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a metody v rehabilitačním procesu pacienta.

Vzhledem k situování oboru fyzioterapie na Fakultě sportovních studií je studium zaměřeno také na všechny aspekty „zdravého sportování“, protože sport jako takový je jedním z nástrojů zdravého životního stylu v primární i sekundární prevenci civilizačních onemocnění. Budete schopni vytvořit fyzioterapeutický plán pro kompenzaci jednostranné sportovní zátěže, což zvyšuje kvalitu tréninkového procesu. Takovéto sportovní zaměření ve fyzioterapii je u nás jedinečným – na jiných fakultách totiž není běžnou součástí výuky.

Je studium fyzioterapie pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Přitahuje vás společensky prestižní práce vysokoškoláka ve zdravotnictví?
 • Rádi byste pomáhali nemocným a oslabeným?
 • Chcete hledat souvislosti mezi zdravím a nemocí a umět je ovlivňovat?
 • Chtěli byste bojovat proti civilizačním chorobám?
 • Cítíte se být schopni zvládnout náročný studijní obor?
 • Přitahuje vás práce se sportující populací?
 • Chtěli byste spolupracovat se sportovními týmy?
 • Chcete mít jistotu pracovního uplatnění po ukončení studia?

Potom vás rádi uvítáme mezi námi.

Úspěšný absolvent je schopen

 • popsat a vysvětlit v souladu s obory kinantropologie a lékařsko-biologických a sociálních věd základní teoretické a metodologické poznatky z oboru léčebné a preventivní rehabilitace;
 • na základě teoretických znalostí prakticky aplikovat diagnosticko-terapeutické přístupy a metody;
 • vyšetřit pohybový aparát jedince, stanovit v rámci diferenciální diagnostiky klíčový problém a na základě poznatků v souvislostech navrhnout a aplikovat terapeutický plán;
 • u pacientů s konkrétní diagnózou generovat a obhájit zvolený diagnosticko-terapeutický postup komprehenzivní rehabilitace a nést za něho plnou zodpovědnost;
 • navrhnout preventivní nebo terapeutický pohybový program pro klienty z řad závodních i nezávodních sportovců všech věkových skupin zdravé i hendikepované populace;
 • na základě svých odborných znalostí a dovedností se podílet na integraci hendikepovaných spoluobčanů a na zlepšení kvality jejich života;
 • popsat pravidla a zásady etického chování a jednání v rámci poskytování péče o své klienty a pacienty;
 • uplatnit základní poznatky vědecké metodologie a v rámci výzkumného projektu navrhnout a vypracovat model případové studie.

„Pro studium na FSpS jsem se rozhodla hned z několika důvodů. Především mě velmi lákala představa propojení vzdělávání a sportu, kde by se uplatnila moje vášeň pro obě tyto činnosti. Od malička jsem se aktivně věnovala sportu a pochopila jsem, jak moc důležitá je role fyzioterapeuta v tréninkovém procesu. Proto jsem se rozhodla jít touto cestou a přispívat k udržování zdravotní kondice sportovců.“

Aneta Svobodová Aneta Svobodová
studentka oboru Fyzioterapie

Praxe

Praktická výuka probíhá formou průběžných praxí, které během jednotlivých semestrů absolvujete ve zdravotnických zařízeních. Dlouhodobé 3-4 týdenní odborné praxe realizované ve smluvních zdravotnických a lázeňských zařízeních po celé ČR i v zahraničí si můžete zvolit sami dle svého profesního zájmu, stejně tak sportovní klub.

Vaše znalosti a zkušenosti z praxe pak budete aplikovat během praktické výuky, kdy budete mít možnost seznámit se i s provozem a prací fyzioterapeuta na odborných pracovištích a aktivně se účastnit diagnosticko-terapeutických postupů u pacientů.

Další informace

http://www.fsps.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Jako absolventi bakalářského studijního oboru fyzioterapie FSpS MU budete profilováni k práci fyzioterapeuta ve zdravotnických zařízeních poskytujících komplexní rehabilitační péči. Budete schopni klinicky vyšetřit pohybový aparát jedince, stanovit klíčový problém a na základě získaných teoretických i praktických znalostí navrhnout a aplikovat rehabilitační plán.

Stejně tak budete připraveni stát se fyzioterapeutem ve sportovních týmech, klubech a organizacích. Budete schopni pro ně vytvořit preventivní či terapeutický pohybový program, který povede ke snížení negativních dopadů jednotlivých sportů na pohybový systém pro výkonnostní i rekreační sportovce všech věkových skupin, zdravé i hendikepované populace.

„Studium mi dalo spoustu cenných zkušeností, které denně zúročuji v praxi. Spolupracuji se slovenským národním para hokejovým týmem, takže jsem o roli fyzioterapeuta v týmu psala i bakalářskou práci a rozhodla se ji udělat v angličtině. Hodně mě baví výzkum a určitě v něm budu pokračovat.“

Zuzana Kršáková Zuzana Kršáková
absolventka, fyzioterapeutka a spolupracovnice slovenského národního para hokejového týmu
;

Absolventi fakulty v číslech

92 %

absolventů by znovu studovalo na MU

80 %

absolventů pokračuje v práci, kterou získali už během studia

20 500 Kč

je průměrný plat dva roky po studiu

Přijímací zkouška

Doporučená literatura

Učebnice fyziky, chemie a biologie pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů.

Testové otázky z fyziky, biologie a chemie autora V. Mornstein a kol., LF MU, 2017

Kritéria hodnocení

Kritérium pro úspěch viz webové stránky FSpS

Oborové zkoušky
Posudek tělovýchovného lékaře

Podmínkou pro konání přijímacích zkoušek a studium na fakultě je odevzdání posudku od tělovýchovného lékaře. Výsledek vyšetření musí být bez omezení.

Uchazeči se zdravotním omezením kontaktují studijní oddělení před podáním přihlášky.

 • Potvrzení/posudek vystaví pouze tělovýchovný lékař, od lékařů jiné odbornosti nelze potvrzení akceptovat.
 • Zátěžový test musí být proveden nejdříve v červnu 2020, nejpozději v březnu 2021.
 • Potvrzení vloží uchazeč nejpozději do 30. 4. 2021 do e-přihlášky (odkaz Studium, zkoušky a dokumenty).

Praktická zkouška z TV - Jacikův test

Podrobnosti na webu FSpS MU.

Písemný test Fyzioterapie

Písemný test z biologie, chemie a fyziky v rozsahu osnov pro gymnázia.

 • Test není v kolizi s TSP, bude zajištěna možnost konání obou testů.
 • Test je složen celkem z 60 otázek (3 oblasti, každá oblast 20 otázek) s možností 4 odpovědí (A-D), přičemž vyhovující je právě jedna správná odpověď.
 • Každá správně zodpovězená otázka je hodnocena 1 bodem, chybně zodpovězená otázka -0,25 body, nezodpovězená otázka 0 body. Označení více odpovědí je považováno za chybnou odpověď.
 • Na test je vymezen čas 50 minut. Výsledek bude přepočítán na percentily.

UPOZORNĚNÍ: Uchazeči, kteří budou přijati ke studiu předkládají při zápisu do studia doklad o očkování proti hepatitidě B, tato povinnost je stanovena §9 vyhlášky č. 537/2006 o očkování proti infekčním nemocem.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Fyzioterapie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia Bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk Čeština

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info