Biofyzikální chemie

Popis oboru

Studijní obor Biofyzikální chemie (BFCH), zařazený pod program Chemie, je interdisciplinární obor, který je zaměřen na všeobecnou přípravu absolventů, opírající se o základy chemických, fyzikálních a biologických disciplín. Jinými slovy, tento obor pomáhá rozvíjet fyzikálně chemický přístup k biologickým vědám, vnášet určitý řád do velkého množství poznatků o živých soustavách a racionalizovat různé biologické jevy i procesy. Je určen těm studentům, kteří mají zájem o poznání fyzikálně-chemických zákonitostí přírodních jevů a objasnění jejich podstaty. Přínosem BFCH je i to, že studentům je ukázána užitečnost a síla fyzikální chemie v aplikačních oblastech, které jsou přírodovědným oborům blízké (medicína, farmacie, životní prostředí, technologie potravin a zemědělství). Absolvent tohoto studijního oboru získá přehled o základních fyzikálně-chemických metodikách a technikách, o základech bioanalýzy, biotechnologie, nanotechnologie, klinické a analytické biochemie a biofyziky. Ve všech těchto oborech má absolvent předkládaného studijního oboru velkou šanci se uplatnit.

Na otázku, jak se liší náplň studia BFCH od oboru biofyziky a biochemie, lze jednoduše odpovědět: student biofyziky se zaměřuje především na fyzikální vlastnosti biologických systémů a student biochemie se během svého studia zabývá fyzikální chemií velmi často jen okrajově.

Úspěšný absolvent je schopen

  • chápat fyzikálně-chemickou podstatu biologických procesů;
  • zvládnout moderní metody výzkumu na rozhraní fyziky, chemie i biologie;
  • využívat nové biofyzikální přístupy v praxi;
  • navrhovat nové biomolekuly se specifickými fyzikálně-chemickými vlastnostmi.

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

Obor Biofyzikální chemie bude připravovat odborníky, kteří budou schopni zkoumat podstatu biologických dějů fyzikálně-chemickými metodami. Pokud absolvent nechce pokračovat v dalším studiu, může odejít do praxe a věnovat se oborům chemického, farmaceutického, biotechnologického a potravinářského výzkumu. Jeho zkušenosti budou přínosem i v oblasti výzkumu a vývoje senzorů, biosenzorů a chipů, jako nových nástrojů pro genomiku, proteomiku a biomedicínu. Vzhledem k teoretickému fyzikálně-chemickému a biochemickému vzdělání, jazykové vybavenosti a znalosti bioinformatiky a molekulového modelování je absolvent připraven i na uplatnění v jiných oborech obecně využívajících tvůrčí přístupy, nekonvenční a kritické myšlení a v neposlední řadě samostatné rozhodování.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Biofyzikální chemie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

a) Test studijních předpokladů nebo
b) Odborný test z chemie nebo
c) Test studijních předpokladů a odborný test z chemie

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.

MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1. díl. opr. vyd. Brno: Proton, 2013, 239 s. ISBN 80-902402-0-8.

HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 2. díl. vyd. Brno: Proton, 2014, 227 s. ISBN 978-80-902402-5-4.

MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 3. díl. opr. vyd. Brno: Proton, 2014, 255 s. ISBN 978-80-902402-6-1.

MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie: názvosloví organických sloučenin pro studenty středních škol. 2. vyd. Brno: Proton, 2005, 64 s. ISBN 80-902402-3-2.

BENEŠOVÁ, Marika, Erna PFEIFEROVÁ a Hana SATRAPOVÁ. Odmaturuj! z chemie. 2. přeprac. vyd. Brno: Didaktis, c2014, 192 s. ISBN 978-80-7358-232-6.

VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999, 365 s. ISBN 80-7235-108-7.

STREBLOVÁ, Eva. Souhrnné texty z chemie: pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství) I. díl. 3. upr. vyd. Praha: Karolinum, 2015, 201 s. ISBN 978-80-246-2135-7.

STREBLOVÁ, Eva. Souhrnné texty z chemie: pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství) II. díl. 3. upr. vyd. Praha: Karolinum, 2015, 237 s. ISBN 9788024621357.

Kritéria hodnocení
1255

Výsledek testu studijních předpokladů nebo odborného testu z chemie

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Doplňující a podrobnější informace jsou na stránkách:

http://www.sci.muni.cz/~labifel/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info