Porodní asistentka

Popis oboru

Láká vás řemeslo porodní báby, které je staré jako lidstvo samo? Masarykova univerzita vám jej nabízí v podobě studijního oboru Porodní asistence. Profesi odjakživa vykonávaly ženy moudré a zkušené. Potřebné informace si předávaly z generace na generaci. Říkalo se jim také báby položné, pupkořezné či porodní babičky. V současné době pracují pod názvem porodní asistentky.

V praxi budete poskytovat své odborné služby především ženám v těhotenství, během porodu a v šestinedělí. Ve své péči budete mít nejenom matku, ale i novorozence. Nabytá odbornost vám umožní kvalifikovaně a samostatně pečovat o zdraví žen a jejich novorozených dětí, včetně podpory láskyplné vazby matky s dítětem a kojení.

Kompetence porodní asistentky zahrnují zejména oblast reprodukčního zdraví a podpory fyziologických procesů ženského těla, ale také řešení různých komplikovaných stavů v oblasti porodnictví a gynekologie, v tomto případě již v součinnosti s lékařem.

Při výkonu profese po vás bude vyžadována kooperativní komunikace s klientkou a její rodinou a poskytování respektující individualizované péče. Důležitá je i týmová práce v případě zjištěných poruch zdraví či patologií. Důraz je kladen na dodržování etických zásad, na postupy různých stupňů prevence, se zvláštním zřetelem na primární prevenci a edukaci ženy a její rodiny ve všech fázích jejího života, zejména v oblasti reprodukčního zdraví.

V průběhu studia budete mít možnost zahraničních studijních či pracovních stáží v rámci programu Erasmus. Dále se můžete aktivně zapojit do života profesních organizací.

Je studium oboru pro vás?

 • Máte schopnost empatie a zdravé intuice?
 • Jste komunikativní a chcete se věnovat ženám, matkám a novorozencům?
 • Disponujete dobrou fyzickou kondicí a odolností vůči stresu?
 • Jste dobrý pozorovatel a baví vás analyzovat zjištěné informace, nacházet souvislosti a dělat z nich závěry?
 • Máte trpělivost, ale přesto se umíte rychle rozhodovat a kriticky myslet?
 • Dokážete pracovat v týmu, ale i samostatně, a to v různém prostředí?
 • Umíte převzít za své jednání odpovědnost a obhájit si svá rozhodnutí?
 • Zajímá vás zdravotnická problematika, zejména otázky podpory reprodukčního zdraví?

Odpověděli jste si převážně kladně? Pak vás rádi přivítáme v řadách studentů tohoto oboru.

Pokud stále váháte, přečtěte si slova absolventky našeho oboru, či shlédněte krátký dokument na webových stránkách katedry - Porodní asistentky 21. století.

„Práce porodní asistentky mě naplňuje, protože se zaměřuje na to nejkrásnější, co může žena v průběhu svého života prožít – zrození nového života a naplnění mateřské role prostřednictvím transformace z ženy-dívky v ženu-matku. Porodní asistentka poskytuje rady, informace a dovednosti – je průvodkyní ženy/páru. Profesionálně ženu na novou roli připravuje a tak se stává součástí procesu zrození.“

Úspěšný absolvent je schopen

 • odborně a lidsky zralým přístupem k jednotlivcům, rodinám a komunitám přispívat k profesionalizaci oboru porodní asistence, zvyšování prestiže a postavení porodní asistentky ve společnosti;
 • samostatného kvalifikovaného rozhodování v péči o zdraví, v prevenci vzniku onemocnění a komplikací;
 • poskytovat péči těhotným ženám, rodičkám a novorozencům a ženám gynekologicky nemocným; včas odhalovat rizika a nepravidelnosti a spolupodílet se na jejich řešení;
 • poskytnout péči těhotným ženám, nedělkám, novorozencům a ženám gynekologicky nemocným nejenom v nemocničním prostředí, ale také v prostředí mimo ústav (v rámci domácí a komunitní péče);
 • aktivně získávat a využívat výsledky získané metodou EBP a metod kritického myšlení;
 • aplikovat postupy různých stupňů prevence se zvláštním zřetelem na primární prevenci a edukaci ženy a její rodiny ve všech fázích jejího života v oblasti zdraví – zejména reprodukčního;
 • vyhodnotit potřeby klientky a realizovat péči prostřednictvím metody procesu poskytování péče v porodní asistenci v kulturně vhodném prostředí;
 • vést přípravu na rodičovství a v rámci svých kompetencí poskytovat rady v oblasti reprodukčního zdraví žen a péče o děti;
 • generovat a obhájit svá profesní rozhodnutí a nést za ně plnou odpovědnost;
 • pozitivní seberealizace, sebevýchovy, sebevzdělávání a sebereflexe.

„Proč jsem se rozhodl studovat LF MU v Brně? Jednak mě uchvátil nový univerzitní kampus a prostě Brno... Velké město tak akorát. Nic víc jsme o Brně před nástupem na fakultu nevěděl. O to víc mě první seznámení velice překvapilo. Všude strašně milí lidé a na kolejích sem narazil na super spolubydlící a celkově parádní kolektiv.
Jaké je to studovat na LF MU? Těžko hodnotit jiné fakulty, ale v první ročníky jsou náročné, proto oceníte vstřícnost vyučujících, ale i tak strávíte hodiny nad knížkami. Bez toho to prostě nejde. Ale studium není jen o učení a během semestru se koná spousta medických akcí kde se můžete odreagovat. Kdybych si mohl znova vybrat, kam jít studovat tak bez rozmýšlení volím Brno!“

Michael Bouzekri Michael Bouzekri

Praxe

Cílem studia je aktivní zvládnutí teoretických i praktických poznatků a dovedností tak, aby vám umožnily samostatný a zodpovědný výkon povolání porodní asistentky v plném rozsahu kompetencí.

Velká pozornost je věnována právě praktické přípravě. Celkově studium zahrnuje 4600 hodin, z toho zhruba polovinu tvoří odborná praxe, která probíhá blokově, konkrétně ve čtyřtýdenních blocích a formou klinických cvičení. Praxi budete vykonávat pod vedením školitelek a mentorek ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních.

Uplatnění absolventů

Hlavním místem uplatnění absolventů tohoto oboru je jak nemocniční péče, tak i primární péče a komunitní prostředí. Jako absolventka budete připravena zastávat pozici samostatně pracující porodní asistentky také v centrech předporodní a porodní péče a přípravy a v organizacích orientovaných na pomoc ženám a jejich dětem. Budoucím zaměstnavatelům budete schopna nabídnout dovednost odhalovat a v rámci svých kompetencí řešit potřeby a zdravotní problémy žen a jejich rodin s využitím kritického myšlení a vědeckých poznatků.

Absolventi zvládají základy vědecké práce a EBM a jsou díky tomu schopni navrhovat nové postupy řešení stávajících výzev zdravotnictví. Můžete získat uplatnění i ve výzkumných ústavech a pracovištích. Absolvování studijního oboru vám umožní získání zákonem předepsané licence k výkonu povolání ve všech státech EU.

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

80 %

absolventů by znovu studovalo na MU

81 %

studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat už v době státnic

78 %

absolventů si našlo práci snadno

26 900 Kč

je průměrný nástupní plat

Eva Brichtová

„Na studium medicíny vzpomínám s láskou. Poslední dva roky studia jsem veškerý volný čas trávila na neurochirurgické klinice, což znamenalo největší průpravu pro mou budoucí profesi. Základním předpokladem je zájem, aktivita a motivace.
To vás sebelepší škola nenaučí. Uvědomovala jsem si to tenkrát jako studentka i dnes jako vyučující.“

Eva Brichtová
neurochirurgyně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Porodní asistentka


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Zkoušky se konají formou písemných testů. Jsou testovány znalosti z biologie, chemie a somatologie. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná, každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Délka trvání každého testu je 50 minut. Maximální počet bodů 120. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Doporučená literatura

Učebnice chemie a biologie pro gymnázia, přehledy středoskolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol,, Scientia, Praha 1994 a dále), Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále); Somatologie (Dylevský); Biologie člověka (Kočárek E. anebo Novotný I., Hruška M.)Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na: http://www.med.muni.cz/index.php?id=28; Tématické okruhy k přijímací zkoušce pro magisterské a bakalářské programy (.pdf); Doporučená literatura pro přípravu na přijímací zkoušky pro magisterské a bakalářské obory (.pdf); Testové otázky k procvičování biologie, chemie a fyziky

Kritéria hodnocení

Na základě součtu bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči zařazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Navazující studium

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity možnost navazujícího studia v porodní asistenci v současné době nenabízí. Na bakalářský obor ale můžete navázat studiem příbuzných magisterských oborů. Například studiem ochrany obyvatelstva, ekonomie a managementu ve zdravotnictví nebo specializací v pedagogice.

Další informace

Další informace naleznete na webových stránkách lékařské fakulty:

http://www.med.muni.cz/porodnictvi/

http://www.med.muni.cz/index.php?id=11

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info