Porodní asistentka

Popis oboru

Posláním tříletého bakalářského programu Porodní asistentka (v prezenční i kombinované formě) je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků k výkonu profese porodní asistentky v systému zdravotní péče. Cílem studia je aktivní zvládnutí teoretických a praktických poznatků a dovedností tak, aby umožnily absolventovi samostatný a zodpovědný výkon povolání porodní asistentky v plném rozsahu kompetencí oboru.

Studium oboru je zaměřeno zejména na samostatnou péči o ženu s fyziologickým těhotenstvím, porodem a šestinedělím, a péči o fyziologického novorozence. V případě poruch zdraví bude absolvent schopen se spolupodílet na péči o ženu a novorozence, diagnostikovat a řešit problémy v průběhu celého života ženy a její rodiny.

Vzdělávací cíle kladou důraz na efektivní komunikaci s klientkou a její rodinou, na týmovou práci v případě zjištěných poruch zdraví či patologií, na dodržování etických zásad, na postupy různých stupňů prevence - se zvláštním zřetelem na primární prevenci a edukaci ženy a její rodiny ve všech fázích jejího života v oblasti zejména reprodukčního zdraví.

Velká pozornost je věnována praktické přípravě v rozsahu daném legislativou pro regulované povolání porodní asistentky. Studijní program je akreditován v souladu s legislativou a s Definicí porodní asistentky podle Mezinárodní organizace porodních asistentek (ICM) tak, aby absolventkám umožnil získat registraci a licenci pro samostatný, nezávislý a plně zodpovědný výkon povolání porodní asistentky v systému zdravotnické péče v rámci zemí EU.

Absolventi studijního programu budou kompetentními zdravotnickými pracovníky, v souladu s dokumenty ICM (Nezbytné kompetence ICM pro základní praxi porodní asistentky, Definice porodní asistentky, Mezinárodní etický kodex ICM pro porodní asistentky) a s národními a dalšími mezinárodními regulativami pro obor porodní asistence.

Úspěšný absolvent je schopen

  • odborně a lidsky zralým přístupem k jednotlivcům, rodinám a komunitám přispívat k profesionalizaci oboru porodní asistence, zvyšování prestiže a postavení porodní asistentky ve společnosti;
  • samostatného kvalifikovaného rozhodování v péči o zdraví, v prevenci vzniku onemocnění a komplikací;
  • poskytovat péči těhotným ženám, rodičkám a novorozencům a ženám gynekologicky nemocným; včas odhalovat rizika a nepravidelnosti a spolupodílet se na jejich řešení;
  • poskytnout péči těhotným ženám, nedělkám, novorozencům a ženám gynekologicky nemocným nejenom v nemocničním prostředí, ale také v prostředí mimo ústav (v rámci domácí a komunitní péče);
  • aktivně získávat a využívat výsledky získané metodou EBP a metod kritického myšlení;
  • aplikovat postupy různých stupňů prevence se zvláštním zřetelem na primární prevenci a edukaci ženy a její rodiny ve všech fázích jejího života v oblasti zdraví – zejména reprodukčního;
  • vyhodnotit potřeby klientky a realizovat péči prostřednictvím metody procesu poskytování péče v porodní asistenci v kulturně vhodném prostředí;
  • vést přípravu na rodičovství a v rámci svých kompetencí poskytovat rady v oblasti reprodukčního zdraví žen a péče o děti;
  • generovat a obhájit svá profesní rozhodnutí a nést za ně plnou odpovědnost;
  • pozitivní seberealizace, sebevýchovy, sebevzdělávání a sebereflexe.

„Proč jsem se rozhodl studovat LF MU v Brně? Jednak mě uchvátil nový univerzitní kampus a prostě Brno... Velké město tak akorát. Nic víc jsme o Brně před nástupem na fakultu nevěděl. O to víc mě první seznámení velice překvapilo. Všude strašně milí lidé a na kolejích sem narazil na super spolubydlící a celkově parádní kolektiv.
Jaké je to studovat na LF MU? Těžko hodnotit jiné fakulty, ale v první ročníky jsou náročné, proto oceníte vstřícnost vyučujících, ale i tak strávíte hodiny nad knížkami. Bez toho to prostě nejde. Ale studium není jen o učení a během semestru se koná spousta medických akcí kde se můžete odreagovat. Kdybych si mohl znova vybrat, kam jít studovat tak bez rozmýšlení volím Brno!“

Michael Bouzekri Michael Bouzekri

Uplatnění absolventů

Hlavním uplatněním absolventů tohoto oboru je samostatný výkon profese (bez odborného dohledu a indikace) jak v nemocniční péči, tak v primární péči a komunitním prostředí. Absolventi jsou připraveni zastávat pozici samostatně pracující porodní asistentky v centrech předporodní péče a přípravy, v nemocniční péči a v organizacích orientovaných na pomoc ženám a jejich dětem. Budoucím zaměstnavatelům mohou absolventi nabídnout dovednost odhalovat a v rámci svých kompetencí řešit potřeby a zdravotní problémy žen a jejich rodin s využitím kritického myšlení a vědeckých poznatků. Absolventi zvládají základy vědecké práce a mohou tak zkoumat a na základě zjištěného navrhovat nové alternativní postupy řešení stávajících výzev zdravotnictví. Mohou získat uplatnění i ve výzkumných ústavech a pracovištích. Absolventi mají pouze omezenou možnost pokračovat v magisterském stupni vzdělávání v oboru (MU tuto možnost v současné době nenabízí). Mohou pracovat na pozici porodní asistentky kdekoliv ve členských zemích EU.

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

80 %

absolventů by znovu studovalo na MU

81 %

studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat už v době státnic

78 %

absolventů si našlo práci snadno

26 900 Kč

je průměrný nástupní plat

Eva Brichtová

„Na studium medicíny vzpomínám s láskou. Poslední dva roky studia jsem veškerý volný čas trávila na neurochirurgické klinice, což znamenalo největší průpravu pro mou budoucí profesi. Základním předpokladem je zájem, aktivita a motivace.
To vás sebelepší škola nenaučí. Uvědomovala jsem si to tenkrát jako studentka i dnes jako vyučující.“

Eva Brichtová
neurochirurgyně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Porodní asistentka


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Zkoušky se konají formou písemných testů. Jsou testovány znalosti z biologie, chemie a somatologie. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná, každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Délka trvání testu z chemie je 60 minut, test z biologie a somatologie 50 minut. Maximální počet bodů 120. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Doporučená literatura

Učebnice chemie a biologie pro gymnázia, přehledy středoskolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol,, Scientia, Praha 1994 a dále), Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále); Somatologie (Dylevský); Biologie člověka (Kočárek E. anebo Novotný I., Hruška M.)Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na: http://www.med.muni.cz/index.php?id=28; Tématické okruhy k přijímací zkoušce pro magisterské a bakalářské programy (.pdf); Doporučená literatura pro přípravu na přijímací zkoušky pro magisterské a bakalářské obory (.pdf); Testové otázky k procvičování biologie, chemie a fyziky

Kritéria hodnocení

Na základě součtu bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči zařazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Další informace naleznete na webových stránkách lékařské fakulty:

http://www.med.muni.cz/porodnictvi/

http://www.med.muni.cz/index.php?id=11

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info