Podniková ekonomika a management

Popis oboru

Studium je zaměřeno na ekonomiku a řízení podniku jako celku i jeho jednotlivých funkcí: produkční, personální, vědecko-technické, obchodní a ekonomicko-finanční. V rámci studia jde o pochopení věcné, ekonomické, organizační, informační a řídící stránky procesů, které v podniku probíhají, a vzájemných souvislostí mezi nimi. Společně se získáváním teoretických znalostí je studium zaměřeno též na rozvoj dovedností potřebných pro výkonnou i řídící činnost. Problematika podniků a podnikání je postihována v bakalářském stupni studia v obecné rovině – ukotvení všeobecných dovedností a v navazujícím magisterském oboru je pak dále členěna do tří studijních směrů (blokového zaměření):

blok A – Obecný management a marketing

blok B – Finanční management a controlling

blok C – Provozní management a logistika.

Cílem studia tohoto oboru je hlubší pochopení účelu a fungování institucí podnikatelské sféry, jejich organizační struktury, řízení, ekonomiky a financování. Důležitou oblast studia tvoří zvládnutí analýzy a projektování systémů řízení, včetně využití počítačové techniky a ekonomicko-matematických metod. Součástí studia je i osvojení si organizačně-právních postupů při zřizování, rozdělování či slučování podniků, společností a jiných institucí.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Student je schopen aplikovat obecné metody odborné práce při studiu daného oboru.
  • Ovládá odborný styl vyjadřování v písemném i ústním projevu.
  • Ovládá na dobré úrovni angličtinu a další světový jazyk (jak v oblasti všeobecné, tak v oblasti odborné) orientovaný na ekonomickou terminologii.
  • Umí prezentovat a diskutovat v daných jazycích, je schopen psát zprávy a shrnutí.
  • Je schopen aplikovat vhodné nástroje kvantitativní analýzy u základních typů ekonomických úloh.
  • Umí interpretovat výsledky statistických šetření, je schopen samostatně vyhledávat data a informace.
  • Je schopen vysvětlit základní teoretické a metodologické poznatky obecné ekonomické teorie.

„Podniková ekonomika a management je druhý obor, který v rámci MU studuji. Vyhovuje mi jeho široký záběr a uplatnění - od marketingu přes řízení lidských zdrojů až po provozní management. Dále se mi líbí důraz na kolektivní práci studentů a mezinárodní přesah studia. Získal jsem díky němu také příležitost studovat na University of Victoria v Kanadě.“

Michal Papáček Michal Papáček

Uplatnění absolventů

Bezprostředně po ukončení studia naleznou absolventi uplatnění ve funkcích odborných pracovníků v různých úsecích podniku, ve funkcích středního stupně řízení, popřípadě ve funkcích asistentů vrcholových řídících pracovníků podniku. Dále se uplatní jako analytici a projektanti systémů řízení podniků, ekonomicko-organizační poradci apod.

Absolventi mají takové manažerské dovednosti, ke kterým náleží efektivní využívání času, úspěšné vyjednávání s obchodními partnery, vytváření image vůči veřejnosti, efektivní vedení porad, účinné motivování spolupracovníků, umění jednání s lidmi a rozvíjení všeobecné komunikační schopnosti, což jim umožňuje zastávat vedoucí manažerské pozice.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

64 %

absolventů mělo práci už v době státnic

27 700 Kč

průměrný nástupní plat

Peter Medveď

„Studium na ESF mě obohatilo hned v několika směrech - doplnilo praktické zkušenosti teoretickými znalostmi, modely a terminologií, které doteď používám ve své praxi, naučilo mě, jak a proč se dál v budoucnu vzdělávat sám a jak rychleji a efektivněji vstřebávat podstatné informace, a nakonec i tím, že jsem se dostal do kontaktu se spoustou dalších lidí z jiných oborů s jinými názory a znalostmi.“

Peter Medveď
Digital Analytics Manager, WABCO

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Podniková ekonomika a management


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Další informace

https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/studium/katalog/aktualni/BP_POH.pdf

https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/studium/katalog/aktualni/BK_MAN.pdf

https://www.facebook.com/katedrapodnikovehohospodarstvi/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info