Veřejná správa

Popis oboru

Základním cílem studijního oboru je poskytnout specializované profesní vzdělání pro pracovníky všech oblastí veřejné správy. Jedná se jak o poskytnutí systematického obecného přehledu o české a evropské právní úpravě, tak o poskytnutí hlubokých znalostí z oborů přímo souvisejících s veřejnou správou. Koncepce studijního programu je dána předpokladem, že student si zvolil toto studium při výkonu svého dosavadního zaměstnání a profese, tím klade důraz na patřičnou míru interakce mezi teorií a praxí v přímém kontaktu s učitelem. Nedílnou součástí je i vzdělávání manažerských dovedností.

Úspěšný absolvent je schopen

  • základní orientace v problematice práva a veřejné správy, jaká je vyžadována k činnosti na všech úrovních státní správy a samosprávy;
  • formulovat návrhy a stanoviska k uplatňování právní úpravy při činnosti veřejné správy;
  • argumentovat pro konkrétní právní řešení určité právní otázky;
  • systematicky pracovat s právními předpisy, judikaturou, právními informačními systémy a jinými zdroji právních informací;
  • na základě obecného vědomostního rámce a specializovaných znalostí budoucí adaptace na změněné ekonomické a právní podmínky.

„Studijní obor Veřejná správa, ve směru Finanční správa v kombinované formě studia jsem si vybral proto, že je to šance, jak prohloubit znalosti a vědomosti v oblasti práva i při zaměstnání. Na pracovníky veřejného sektoru jsou kladeny čím dál vyšší nároky a prohlubování znalostí je možnost, jak těmto nárokům čelit. Na studiu nejvíce oceňuji kvalitu pedagogů, kteří mají krom svých akademických znalostí také znalosti z praxe a jsou schopni na praktických příkladech uvádět právo do života a činit jej srozumitelným pro všechny.“

Robert Gryga Robert Gryga
student oboru Veřejná správa

Uplatnění absolventů

Studijní obor Veřejná správa je koncipován jako všeobecná a speciální příprava pro výkon zejména úřednických profesí ve veřejné správě a ve veřejném sektoru vůbec. Absolvent bakalářského oboru Veřejná správa tak najde uplatnění zejména v orgánech veřejné správy, a to na všech úrovních státní správy a samosprávy, včetně manažerských postů v jiných institucích veřejného sektoru, což odpovídá profesnímu postavení „úředník veřejné správy“. Cílovou skupinou uchazečů o studium jsou osoby z praxe, jejichž snahou je zvýšení kvalifikace nebo rozšíření kvalifikace. Program není primárně zaměřen na tzv. regulovaná povolání.

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

88 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat už v době státnic

77 %

absolventů si našlo práci snadno

20 400 Kč

průměrný plat dva roky po absolvování

Kateřina Valachová

„Moje studium na fakultě především ovlivnilo to, jakým jsem dnes člověkem. Díky výborným učitelům a skvělému zázemí jsem měla možnost rozvíjet se v tom, co mě bavilo. Naučila jsem se o věcech přemýšlet komplexně, vždy hledat řešení a shodu mezi všemi stranami. Vyučující, které jsem měla možnost poznat, zásadním způsobem přispěli k tomu, že jsem se stala právníkem schopným věci řešit. A také k tomu, že učitelskou profesi považuji za klíčovou pro naši společnost.“

Kateřina Valachová
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Veřejná správa


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Test studijních předpokladů 21. – 22. 4. 2018.

Podrobné informace o Testu studijních předpokladů (TSP) jsou na internetové adrese: http://www.muni.cz/tsp

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/bakalarske-studium/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info