Sociologie

Popis oboru

Studium sociologie otevírá studentům cestu k pochopení rozličných forem sociálního jednání, sociálních institucí, procesů a vztahů. Kultivuje analytické schopnosti, které jsou dnes žádány v nejrůznějších oborech činnosti: vedle výuky a výzkumu také v poradenství, mezinárodním obchodu, žurnalistice, diplomacii, řízení podniků, neziskovém sektoru, státní správě, marketingu, public relations, péči o životní prostředí, advokacii a soudnictví, lékařství, politice, atd. Studium vede k poznání a pochopení sociálních souvislostí různých typů a úrovní společenských a individuálních problémů. Studenti se seznámí s moderní kritickou sociální teorií i s historickým vývojem sociálního myšlení. Pomocné vědy (např. demografie) rozšiřují schopnosti praktické aplikace, na kterou jsou přímo zaměřeny speciální předměty z oborových sociologií (migrace, sociální stratifikace, populační studia, sociologie práva, umění, politiky, rodiny, města, kultury atd.). Systematický výcvik ve výzkumných technikách a v analýze sociálních dat, využívající moderní statistické a interpretační postupy, připraví studenty k samostatné výzkumné činnosti a k expertní analytické práci.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Teoretické a kritické reflexe existujících sociologických poznatků.
  • Sociologicky uchopit společenské jevy a procesy, tj. je schopen rozumět povaze, utváření, reprodukci a fungování sociálních vztahů, sociálních systémů a sociálního jednání – v nejrůznějších oblastech sociálního života..
  • Metodologicky a technicky koncipovat sociologický výzkum ve všech jeho fázích, tj. adekvátně operacionalizovat zkoumané jevy, vybrat relevantní vzorek populace, připravit výzkumný instrument, data (především kvantitativní) sesbírat, analyzovat a sepsat.
  • Výsledky své badatelské práce náležitě prezentovat na veřejnosti, ať již v písemné nebo ústní podobě.

„Studovat FSS jsem se rozhodl proto, že jako jedna z mála fakult v republice nabízela možnost kombinovat taková studia, která mě zajímala. Přihlášek na fakultu jsem měl ale více, protože téměř všechny oborové kombinace mě zajímaly. A právě to obrovské množství příležitostí se stalo charakteristickým pro mé studium. Fakultní časopis, rádio, dělal jsem zpravodaje z fakultního senátu, začal jsem natáčet dokumenty (které mě, mimochodem, dnes živí)… A v neposlední řadě jsem potkal ohromné množství skvělých lidí, mezi jinými také mojí budoucí manželku. Možná jsem neměl úplně čas na dostatek spánku, ale to rozhodně nelituji“

Miroslav Vlček Miroslav Vlček

Uplatnění absolventů

Bakalářský program je koncipován s ohledem na praktické potřeby uplatnění absolventů, a to především v oblasti marketingového výzkumu, výzkumu veřejného mínění a trhu, v reklamních agenturách, ale i v oblasti státní správy a samosprávy a nevládního sektoru. V podnikové sféře se absolventi uplatní na úseku práce s lidskými zdroji nebo v public relations, v institucích tripartity a kolektivního vyjednávání. Ve státní správě a nevládním neziskovém sektoru působí zejména v oblastech, kde je potřebná důkladná znalost širších souvislostí (úřady práce a politika zaměstnanosti, sociální politika, sociální inkluze). Příprava zdůrazňuje schopnost absolventů získávat a vyhodnocovat empirická data, provádět analýzu konkrétních problémů a předkládat praktická doporučení k jejich řešení.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Jitka Fürst

„Při studiu mě bavila docela velká volnost, kterou jsme měli ve výběru předmětů, sestavení rozvrhů a vlastním směrování studia. Bavilo mě psát povinné eseje a přemýšlet o tom, co nás učí, seznamovat se s novými věcmi a objevovat svět najednou mnohem větší než na gymnáziu. Na praxi mě to připravilo velmi dobře.
Už během školy jsme měli několik oborových stáží, takže se člověk dostal do různých prostředí a viděl, jak to vše funguje v praxi,
a mohl s tím konfrontovat poznatky ze školy.“

Jitka Fürst
ředitelka rádia Evropa 2

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Sociologie


Kombinace s obory z Fakulty sociálních studií

Bezpečnostní a strategická studia
Environmentální studia
Evropská studia
Genderová studia
Mediální studia a žurnalistika
Mezinárodní vztahy
Politologie
Psychologie
Sociální antropologie
Sociální práce
Veřejná politika a lidské zdroje

Kombinace s obory z jiných fakult

Filozofická fakulta
Anglický jazyk a literatura
Archeologie
Dějiny umění
Filozofie
Francouzský jazyk a literatura
Historie
Německý jazyk a literatura
Pedagogika
Religionistika
Ruský jazyk a literatura
Sdružená uměnovědná studia
Španělský jazyk a literatura
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Teorie interaktivních médií

Přijímací zkouška

Nutnou podmínkou přijetí je absolvování střední školy s maturitou a úspěšné vykonání testů ze studijních předpokladů (SP) a základů společenských věd (ZSV). V případě SP jsou testy, které fakulta uznává, test Obecných studijních předpokladů (Scio-OSP), který v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) zabezpečuje společnost Scio, a Test studijních předpokladů (TSP), organizovaný MU v rámci přijímacího řízení na MU. U ZSV fakulta uznává test Základů společenských věd (Scio-ZSV), který v rámci NSZ zabezpečuje společnost Scio. Nejpozději při uzávěrce termínu pro podání přihlášek si uchazeč závazně v e-přihlášce volí, kterou z následujících variant přijímacího řízení bude absolvovat. Pro všechny své přihlášky do bc. studia na FSS si musí vybrat stejný způsob přijímacího řízení.
Varianta 1: Scio-ZSV + Scio-OSP: Uchazeč má možnost vykonat zkoušky v několika termínech (platí pro Scio-ZSV i Scio-OSP). Při více pokusech se započítají nejlepší dosažené výsledky. Termíny, které fakulta uznává, najdete na webu FSS - http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/bc.
Varianta 2: Scio-ZSV + TSP: Uchazeč má možnost vykonat zkoušku Scio-ZSV v několika termínech. Při více pokusech se započítá nejlepší dosažený výsledek. Dále vykonává zkoušku TSP v termínu, stanoveném MU, kterou má možnost vykonat jednou.
Výsledky testů ZSV (u Varianty 1 i OSP) předává fakultě výhradně společnost Scio, uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává. Musí však společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (učiní tak v rámci přihlášky k NSZ). Pro rozhodování o přijetí uchazečů bude sestaveno společné pořadí přepočtených percentilů z Varianty 1 a Varianty 2 přijímacího řízení.
Vzhledem k tomu, že fakulta uznává výsledky NSZ konaných ve více termínech, při neúčasti na žádném z termínů se není možné odvolávat na překážky na straně uchazeče. Náhradní přijímací zkoušky se konat nebudou.
Uchazeči, kteří se hlásí na mezifakultní studium organizované ve spolupráci s Filozofickou fakultou, vykonají ještě přijímací zkoušky předepsané pro příslušný obor na FF, tj. Test studijních předpokladů (TSP) a případně i oborový test. Pro mezifakultní studium s Ekonomicko-správní fakultou (ESF) nebo s Pedagogickou fakultou (PdF) žádné další zkoušky konat nemusí. Přijímací řízení pro uchazeče cizince upravuje Směrnice děkana č. 4/2016 (na webu FSS na úřední desce - http://www.fss.muni.cz/about_us/official_documents/study_rules). Cizincem se rozumí osoba s cizí státní příslušností, která skládala maturitní zkoušku na zahraniční střední škole. Uchazeči o studium – cizinci nemusí absolvovat testy SP (OSP nebo TSP) a ZSV, nýbrž skládají písemnou přijímací zkoušku na Fakultě sociálních studií. Nejpozději k přijímací zkoušce musí doložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikační doložku) a potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B2 (dle Alte). Za cizince se dle této směrnice nepovažují občané Slovenské republiky.
Upozorňujeme, že důležitým předpokladem pro zvládnutí studia je schopnost studovat z odborných anglických textů. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení přinesou přijatí uchazeči k zápisu ke studiu. Pro zájemce o studium na Fakultě sociálních studií organizujeme tzv. Den otevřených dveří. Informace najdete na webu FSS - http://www.fss.muni.cz/admission.

Doporučená literatura

neuvádí se

Kritéria hodnocení

Maximálně je možné získat 200 percentilových bodů. Výsledný přepočtený percentil je tvořen z 60% výsledkem testu ZSV a ze 40% výsledkem testu SP (OSP nebo TSP). Pořadí uchazečů je vytvářeno pro každou studijní kombinaci zvlášť.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://soc.fss.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info