Mediální studia a žurnalistika

Popis oboru

Obor Mediální studia a žurnalistika je koncipován jako dvouoborová studijní kombinace s dalšími sociálně vědními a humanitními obory akreditovanými na MU.

Studium je zaměřeno tak, aby studenty zorientovalo v oblasti masových médií, mediální komunikace i mediálního trhu, a to z pohledu historického, teoretického i praktického. Studium nabízí možnost profesně se orientovat na zpravodajskou, případně publicistickou činnost ve všech základních typech médií. Studium oboru umožňuje specializaci nejen na oblast žurnalistiky, ale také zčásti na oblast mediálních studií, konkrétně na výzkum masové komunikace a na expertní činnost. Tuto orientaci dále rozvíjí navazující magisterský program.

Cílem studia oboru je připravit odborníky, kteří budou schopni:

(1) aktivně vstupovat do masové komunikace;

(2) kvalifikovaně a kriticky vyhodnocovat mediální komunikaci, její produkty a její historické, sociální, ekonomické, politické, právní, etické i psychologické kontexty a aspekty;

(3) ovládat současné digitální technologie, zařízení, informační a redakční systémy a programy uplatňované v mediální komunikaci.

Absolvent oboru do praxe odchází se základní sumou znalostí a dovedností potřebných především k výkonu profese žurnalisty, ale i k uplatnění v dalších pozicích souvisejících s oblastí komunikace.

Úspěšný absolvent je schopen

  • aktivně vstupovat do mediální komunikace a kvalifikovaně a kriticky ji vyhodnocovat;
  • orientovat se v sociálně kulturní realitě, a to v minulosti i současnosti, nabyté znalosti poučeně aplikovat ve své práci a tím zaujímat nezaujatý (objektivní) pohled na realitu;
  • rozumět základním mediálně vědním teoretickým pojmům a konceptům, žurnalistickým profesním, etickým a právním hodnotám a normám a aktivně je ve své profesní činnosti uplatňovat;
  • kriticky analyzovat a interpretovat mediální produkty;
  • vyhledávat, shromažďovat, kriticky analyzovat a interpretovat data a informace;
  • ovládat současné digitální zařízení, informační technologie, systémy a programy, které jsou nezbytné pro žurnalistickou práci;
  • vytvářet základní druhy žurnalistických produktů a žánrů pro všechny typy médií (tisk, online, rozhlas, televize);
  • aplikovat získané jazykové znalosti, stylistické dovednosti a základní komunikační kompetence, které jsou nezbytné pro výkon žurnalistické profese a profesí souvisejících s masovou komunikací (např. tiskový mluvčí).

„Studovat FSS jsem se rozhodl proto, že jako jedna z mála fakult v republice nabízela možnost kombinovat taková studia, která mě zajímala. Přihlášek na fakultu jsem měl ale více, protože téměř všechny oborové kombinace mě zajímaly. A právě to obrovské množství příležitostí se stalo charakteristickým pro mé studium. Fakultní časopis, rádio, dělal jsem zpravodaje z fakultního senátu, začal jsem natáčet dokumenty (které mě, mimochodem, dnes živí)… A v neposlední řadě jsem potkal ohromné množství skvělých lidí, mezi jinými také mojí budoucí manželku. Možná jsem neměl úplně čas na dostatek spánku, ale to rozhodně nelituji“

Miroslav Vlček Miroslav Vlček

Uplatnění absolventů

Absolvent najde uplatnění především jako žurnalista v tištěných (noviny, časopisy), elektronických (rozhlas, televize) a online (zpravodajské a obsahové weby) médiích, i na pozicích nižšího a středního managementu ve všech výše uvedených typech mediálních organizací. Studium rovněž umožňuje uplatnění v profesích souvisejících s masovou komunikací (např. tiskový mluvčí). Absolvent případně může působit i jako řadový pracovník v institucích, které se zabývají výzkumem médií.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Jitka Fürst

„Při studiu mě bavila docela velká volnost, kterou jsme měli ve výběru předmětů, sestavení rozvrhů a vlastním směrování studia. Bavilo mě psát povinné eseje a přemýšlet o tom, co nás učí, seznamovat se s novými věcmi a objevovat svět najednou mnohem větší než na gymnáziu. Na praxi mě to připravilo velmi dobře.
Už během školy jsme měli několik oborových stáží, takže se člověk dostal do různých prostředí a viděl, jak to vše funguje v praxi,
a mohl s tím konfrontovat poznatky ze školy.“

Jitka Fürst
ředitelka rádia Evropa 2

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Mediální studia a žurnalistika


Kombinace s obory z Fakulty sociálních studií

Bezpečnostní a strategická studia
Environmentální studia
Evropská studia
Genderová studia
Mezinárodní vztahy
Politologie
Psychologie
Sociální antropologie
Sociální práce
Sociologie
Veřejná politika a lidské zdroje

Kombinace s obory z jiných fakult

Filozofická fakulta
Anglický jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
Filozofie
Francouzský jazyk a literatura
Historie
Německý jazyk a literatura
Religionistika
Ruský jazyk a literatura
Španělský jazyk a literatura
Teorie a dějiny divadla
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Fakulta sportovních studií
Animátor sportovních aktivit
Ekonomicko-správní fakulta
Hospodářská politika
Veřejná ekonomika a správa

Přijímací zkouška

Nutnou podmínkou přijetí je absolvování střední školy s maturitou a úspěšné vykonání testů ze studijních předpokladů (SP) a základů společenských věd (ZSV). V případě SP jsou testy, které fakulta uznává, test Obecných studijních předpokladů (Scio-OSP), který v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) zabezpečuje společnost Scio, a Test studijních předpokladů (TSP), organizovaný MU v rámci přijímacího řízení na MU. U ZSV fakulta uznává test Základů společenských věd (Scio-ZSV), který v rámci NSZ zabezpečuje společnost Scio. Nejpozději při uzávěrce termínu pro podání přihlášek si uchazeč závazně v e-přihlášce volí, kterou z následujících variant přijímacího řízení bude absolvovat. Pro všechny své přihlášky do bc. studia na FSS si musí vybrat stejný způsob přijímacího řízení.
Varianta 1: Scio-ZSV + Scio-OSP: Uchazeč má možnost vykonat zkoušky v několika termínech (platí pro Scio-ZSV i Scio-OSP). Při více pokusech se započítají nejlepší dosažené výsledky. Termíny, které fakulta uznává, najdete na webu FSS - http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/bc.
Varianta 2: Scio-ZSV + TSP: Uchazeč má možnost vykonat zkoušku Scio-ZSV v několika termínech. Při více pokusech se započítá nejlepší dosažený výsledek. Dále vykonává zkoušku TSP v termínu, stanoveném MU, kterou má možnost vykonat jednou.
Výsledky testů ZSV (u Varianty 1 i OSP) předává fakultě výhradně společnost Scio, uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává. Musí však společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (učiní tak v rámci přihlášky k NSZ). Pro rozhodování o přijetí uchazečů bude sestaveno společné pořadí přepočtených percentilů z Varianty 1 a Varianty 2 přijímacího řízení.
Vzhledem k tomu, že fakulta uznává výsledky NSZ konaných ve více termínech, při neúčasti na žádném z termínů se není možné odvolávat na překážky na straně uchazeče. Náhradní přijímací zkoušky se konat nebudou.
Uchazeči, kteří se hlásí na mezifakultní studium organizované ve spolupráci s Filozofickou fakultou, vykonají ještě přijímací zkoušky předepsané pro příslušný obor na FF, tj. Test studijních předpokladů (TSP) a případně i oborový test. Pro mezifakultní studium s Ekonomicko-správní fakultou (ESF) nebo s Pedagogickou fakultou (PdF) žádné další zkoušky konat nemusí. Přijímací řízení pro uchazeče cizince upravuje Směrnice děkana č. 4/2016 (na webu FSS na úřední desce - http://www.fss.muni.cz/about_us/official_documents/study_rules). Cizincem se rozumí osoba s cizí státní příslušností, která skládala maturitní zkoušku na zahraniční střední škole. Uchazeči o studium – cizinci nemusí absolvovat testy SP (OSP nebo TSP) a ZSV, nýbrž skládají písemnou přijímací zkoušku na Fakultě sociálních studií. Nejpozději k přijímací zkoušce musí doložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikační doložku) a potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B2 (dle Alte). Za cizince se dle této směrnice nepovažují občané Slovenské republiky.
Upozorňujeme, že důležitým předpokladem pro zvládnutí studia je schopnost studovat z odborných anglických textů. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení přinesou přijatí uchazeči k zápisu ke studiu. Pro zájemce o studium na Fakultě sociálních studií organizujeme tzv. Den otevřených dveří. Informace najdete na webu FSS - http://www.fss.muni.cz/admission.

Doporučená literatura

neuvádí se

Kritéria hodnocení

Maximálně je možné získat 200 percentilových bodů. Výsledný přepočtený percentil je tvořen z 60% výsledkem testu ZSV a ze 40% výsledkem testu SP (OSP nebo TSP). Pořadí uchazečů je vytvářeno pro každou studijní kombinaci zvlášť.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://medzur.fss.muni.cz/

https://www.facebook.com/kmszfss/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info