Dentální hygienistka

Popis oboru

Dentální hygienistka/hygienista je kvalifikovaný zdravotnický pracovník, který samostatně ve spolupráci se zubním lékařem vykonává činnosti v preventivní, léčebné a edukační péči o pacienty v oblasti ústní hygieny. Hlavní znalosti studijního oboru dentální hygiena jsou prevence, parodontologie a orální hygiena. Studijní obor Dentální hygienistka/hygienista na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity si klade za cíl vychovat zdravotnické pracovníky – bakaláře, kteří ovládají principy ústní hygieny a jsou schopni je ve svém povolání prakticky aplikovat. Všeobecná a odborná medicínská příprava jim umožní, aby chápali souvislosti mezi péčí o ústní hygienu, biomedicínskými a sociálními vědami a tyto znalosti dokázali využít při výkonu práce v oboru ústní hygieny. Mají být schopni udržet, podpořit a chránit zdraví člověka, předcházet vzniku chorob dutiny ústní, vzdělávat a motivovat jednotlivce i skupiny ke zdravému způsobu života, zejména v oblasti orálního zdraví. Absolventi budou rovněž schopni organizovat a řídit provoz zdravotnického zařízení sloužícího k poskytování péče v oblasti ústní hygieny, spolupracovat a ve vybraných oblastech samostatně provádět vědecko-výzkumnou činnost, soustavně udržovat a zlepšovat své profesionální znalosti a dovednosti.

Úspěšný absolvent je schopen

 • Bez odborného dohledu vychovávat a instruovat pacienty k pravidelné a systematické preventivní péči o ústní hygienu.
 • Bez odborného dohledu stanovit úroveň individuální hygieny, provádět nácvik postupů a technik ústní hygieny a kontrolovat jejich účinnost.
 • Bez odborného dohledu provádět kolektivní zdravotně-výchovnou činnost zaměřenou na prevenci zubního kazu, parodontopatií, ortodontických anomálií a na racionální výživu.
 • Pod odborným dohledem provádět v rozsahu určeném zubním lékařem vstupní a kontrolní vyšetření ústní dutiny včetně získání anamnézy, zhodnocení stavu parodontu a měkkých tkání, orientační zhodnocení stavu chrupu a jeho kazivosti.
 • Pod odborným dohledem provádět otisky chrupu.
 • Pod odborným dohledem odstraňovat zubní plak a kámen, leštit povrch zubů.
 • Pod odborným dohledem provádět ošetření citlivého dentinu a aplikaci profylaktických materiálů, jako jsou fluoridové roztoky aj.
 • Pod odborným dohledem provádět odstraňování retenčních míst plaku a povrchové úpravy výplní.
 • Pod odborným dohledem provádět odborné čištění zubů, bělení a obdobné estetické úpravy včetně zubních šperků.
 • Informovat ošetřujícího zubního lékaře o výsledcích ošetřování pacientů a doporučovat kontrolní vyšetření zubním lékařem nejdéle po 6 měsících.
 • Pod přímým dohledem zubního lékaře provádět pečetění fisur, aplikovat povrchovou anestézii pro povrchové znecitlivění dásní.
 • Pod odborným dohledem zubního lékaře může vykonávat práci zubní instrumentářky.

„Proč jsem se rozhodl studovat LF MU v Brně? Jednak mě uchvátil nový univerzitní kampus a prostě Brno... Velké město tak akorát. Nic víc jsme o Brně před nástupem na fakultu nevěděl. O to víc mě první seznámení velice překvapilo. Všude strašně milí lidé a na kolejích sem narazil na super spolubydlící a celkově parádní kolektiv.
Jaké je to studovat na LF MU? Těžko hodnotit jiné fakulty, ale v první ročníky jsou náročné, proto oceníte vstřícnost vyučujících, ale i tak strávíte hodiny nad knížkami. Bez toho to prostě nejde. Ale studium není jen o učení a během semestru se koná spousta medických akcí kde se můžete odreagovat. Kdybych si mohl znova vybrat, kam jít studovat tak bez rozmýšlení volím Brno!“

Michael Bouzekri Michael Bouzekri

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru mohou vykonávat hlavní část práce bez odborného dohledu a najdou široké uplatnění v privátní sféře i mimo ni. Budou schopni pracovat jako zaměstnanci i organizovat a řídit provoz zdravotnických zařízení sloužících poskytování péče v oblasti hygieny. Část práce konají pod odborným dohledem, tj. ve spolupráci se zubním lékařem - na základě jeho doporučení. Některé výkony však vyžadují přímý dohled, tj. přítomnost zubního lékaře (viz výše). Současně absolventi získají kompetence zubní instrumentářky/instrumentáře, což dále zvyšuje možnost jejich uplatnění.

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

80 %

absolventů by znovu studovalo na MU

81 %

studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat už v době státnic

78 %

absolventů si našlo práci snadno

26 900 Kč

je průměrný nástupní plat

Eva Brichtová

„Na studium medicíny vzpomínám s láskou. Poslední dva roky studia jsem veškerý volný čas trávila na neurochirurgické klinice, což znamenalo největší průpravu pro mou budoucí profesi. Základním předpokladem je zájem, aktivita a motivace.
To vás sebelepší škola nenaučí. Uvědomovala jsem si to tenkrát jako studentka i dnes jako vyučující.“

Eva Brichtová
neurochirurgyně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Dentální hygienistka


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Zkoušky se konají formou písemných testů. Jsou testovány znalosti z fyziky, chemie a biologie. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná, každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Délka trvání testu z fyziky a chemie je 60 minut, test z biologie 50 minut. Maximální počet bodů 120. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Doporučená literatura

Učebnice fyziky, chemie a biologie pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), Přehled středošskolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále), Přehled středoškolské fyziky (E. Svoboda a kol., 3. vydání, Prometheus, Praha, 1996 a dále). Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na: http://www.med.muni.cz/index.php?id=28; Tématické okruhy k přijímací zkoušce pro magisterské a bakalářské programy (.pdf); Doporučená literatura pro přípravu na přijímací zkoušky pro magisterské a bakalářské obory (.pdf); Testové otázky k procvičování biologie, chemie a fyziky

Kritéria hodnocení

Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči zařazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info