Aplikovaná geografie a geoinformatika

Popis oboru

Bakalářský studijní obor Aplikovaná geografie a geoinformatika poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání v geografických vědách, geoinformatice, regionálním rozvoji resp. v oblasti trvale udržitelného rozvoje (v závislosti na zvoleném studijním směru) a připravuje absolventy pro konkrétní praktickou činnost v uvedených oblastech. Cílem tohoto studijního oboru a jeho směrů (Geoinformatika a regionální rozvoj nebo Geoinformatika a trvalá udržitelnost) je, aby absolvent získal základní geografické poznatky z oblasti fyzické a humánní geografie, z metod a technik geografického zpracování dat včetně GIS a metod kartografické prezentace dat, geoinformatiky, regionálního rozvoje či trvalé udržitelnosti. Tyto mu umožní přímé uplatnění v praxi bez potřeby dodatečného cíleného vzdělávání či rekvalifikace. Směrování ke komplexnímu geografickému chápaní složité reality krajinné sféry s průnikem přírodní, společenské a sociální složky a schopnosti komunikace se specialisty z příbuzných oblastí je předpokladem pro úspěšné řešení dílčích otázek problematiky regionálního rozvoje, resp. trvalé udržitelnosti.

Úspěšný absolvent je schopen

 • využívat základních znalostí a dovedností z oblasti fyzické, humánní geografie, kartografie a geoinformatiky k řešení dílčích problémů regionálního rozvoje a trvale udržitelného rozvoje;
 • bezproblémové komunikace prostřednictvím moderních prostředků výpočetní techniky (VT), řešit dílčí geografické úlohy za pomoci VT a formalizovat je za použití vyšších programovacích jazyků;
 • základní operace s prostorově lokalizovanými daty, s údaji statistického charakteru a literárními zdroji;
 • komunikovat se zástupci státní správy a samosprávy, odborníky ze soukromých společností a se zástupci občanských sdružení;
 • orientovat se v moderních trendech geoinformatiky, zvláště v oblastech zpracování a analýzy geografických údajů;
 • orientovat se v oblasti počítačové kartografické produkce, v základních mapových dílech ČR;
 • sestavovat databáze prostorově lokalizovaných dat v požadované struktuře, organizovat dotazníková šetření;
 • provádět základní operace s prostorově lokalizovanými daty;
 • orientovat se v zásadách regionální politiky ČR a EU a aplikovat je v přípravě a realizaci konkrétních projektů;
 • aplikovat zásady trvale udržitelného rozvoje v přípravě a realizaci konkrétních projektů.

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

Absolventi studia se uplatní jako environmentalisté či regionalisté, jako poradci pro veřejný i soukromý sektor. Další možné uplatnění je ve státní správě, včetně napojení na EU - obecní, městské, okresní či krajské úřady, referáty životního prostředí, výstavby a regionálního rozvoje, správy GIS, na odděleních územního plánu, rozvoje cestovního ruchu, ale také v pozemkovém či katastrálním úřadě, v soukromém sektoru - zpracování dat, zákaznický servis, poradenské služby v oblasti zpracování prostorových dat. Absolventi mohou pokračovat po úspěšném složení přijímací zkoušky ve studiu v navazujícím magisterském studijním oboru Aplikovaná geografie.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Aplikovaná geografie a geoinformatika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

a) Test studijních předpokladů nebo
b) Odborný test ze zeměpisu nebo
c) Test studijních předpokladů a odborný test ze zeměpisu

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Pro úspěšné absolvování odborného testu jsou předpokladem znalosti a dovednosti na úrovni gymnaziálních učebnic zeměpisu.

 1. učebnice Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o.

  • Příroda a lidé Země
  • Zeměpis České republiky
  • Regionální zeměpis světadílů
  • Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia

 2. učebnice SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.

  • Geografie pro střední školy 1 (fyzicko-geografická část)
  • Geografie pro střední školy 2 (socioekonomická část)
  • Geografie pro střední školy 3 (Regionální geografie světa)
  • Geografie pro střední školy 4 (Česká republika)

 3. příručka Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o.

  • Valenta, V., Herber, V. a kol. Maturita ze zeměpisu. Otázky a testy k přípravě na maturitu a přijímací zkoušky na VŠ.

Kritéria hodnocení

Výsledek Testu studijních předpokladů nebo testu ze zeměpisu

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://geogr.muni.cz/bakalarske-studium

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info