Ekologická a evoluční biologie

Popis oboru

Obor poskytuje teoretické znalosti i základní praktické dovednosti v širším oboru biologie, s důrazem na vzdělání botanické, zoologické a ekologické. Základním cílem oboru je připravit absolventa k dalšímu studiu v navazujících magisterských programech a umožnit mu kvalifikovanou volbu jeho další profilace, zejména v navazujícím magisterském studijním programu Ekologická a evoluční biologie, v němž má možnost výběru zaměření studia na Botaniku nebo Zoologii. Pro tuto volbu se absolvent připravuje již v průběhu bakalářského studia prostřednictvím specializovaných volitelných předmětů, resp. jejich ucelených bloků.

Úspěšný absolvent je schopen

  • chápat a reprodukovat základní znalosti z obecné biologie, včetně molekulární biologie, genetiky a fyziologie;
  • vysvětlit a interpretovat základní odborné pojmy užívané v botanice, zoologii a ekologii;
  • poznat či určit typické zástupce středoevropské flory a fauny a zařadit je do fylogenetického systému;
  • rozpoznat zástupce nižších rostlin, hub a bezobratlých na úrovni vyšších taxonů;
  • sebrat biologická data za použití přiměřené metody a správně je analyzovat základními biostatistickými metodami;
  • provést literární rešerši za využití všech relevantních informačních zdrojů, shrnout a interpretovat získané informace;
  • prezentovat výsledky vlastního výzkumu písemnou a ústní formou přiměřené úrovně.

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru mají základní teoretické a praktické znalosti v rámci obecné biologie, botaniky, zoologie a ekologie. Jsou schopni vykonávat pomocné práce pod vedením odborníků na pracovištích specifikovaných pro uplatnění absolventů magisterských programů. Především jde o univerzity, biologické ústavy Akademie věd ČR, přírodovědecká oddělení muzeí, státní instituce zabývající se ochranou přírody a životního prostředí, botanické a zoologické zahrady a resortní ústavy zemědělského a lesnického výzkumu, případně srovnatelné instituce v zahraničí.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Ekologická a evoluční biologie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

V rámci přijímacího řízení je uchazeč povinen absolvovat písemnou zkoušku. Písemná zkouška obsahuje test studijních předpokladů, dále jen TSP (pro hodnocení přijímací zkoušky na PřF MU je relevantní výsledek TSP absolvovaného na kterékoliv z fakult MU).

Doporučená literatura

Doporučuje se studium středoškolské literatury s přírodovědným zaměřením (matematika, fyzika, chemie a biologie).
Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Kritéria hodnocení

Minimální počet dosažených bodů v TSP

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info