Molekulární biologie a genetika

Popis oboru

Bakalářský studijní obor Molekulární biologie a genetika je zaměřen na získání teoretických a praktických znalostí z moderní experimentální biologie, které jsou rozšířeny o vědomosti z oblasti molekulární a buněčné biologie a obecné i speciální genetiky.

Základem prvních dvou let studia oboru je popis struktury a funkce živé hmoty na molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové, organismové a populační úrovni v předmětech zaměřených na buněčnou a molekulární biologii, genetiku, anatomii a cytologii rostlin, histologii a organologii živočichů, fyziologii rostlin a živočichů, mikrobiologii, antropologii a imunologii. Nedílnou součástí vzdělání absolventa jsou také podpůrné biologické obory (systém a evoluce rostlin; systém a evoluce živočichů), dále chemické disciplíny včetně praktických cvičení (anorganická, organická, analytická a fyzikální chemie, biochemie) a matematika.

Úspěšný absolvent je schopen

  • mít znalosti a dovednosti v základních biologických disciplínách (obecná biologie, genetika, molekulární biologie, antropologie, mikrobiologie, imunologie, biostatistika, fyziologii organismu);
  • mít znalosti z příbuzných oborů (obecná biochemie, enzymologie, anorganické a organické chemie;
  • využívat znalostí struktury a funkce genomu na všech základních úrovních živého systému (genom viru, bakteriální genom, eukaryotní genom);
  • provádět praktické metody v molekulární biologii a genetických disciplinách.

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

I když se předpokládá, že většina studentů bude pokračovat v navazujícím magisterském studiu, absolventi tohoto studia se v praxi uplatní především v laboratorních provozech v oblastech zemědělství, veterinární medicíny a potravinářství, a to na úrovni výzkumu i praktických aplikací. Jejich kvalifikace jim umožní podílet se na řešení vědeckovýzkumných úkolů i na běžné laboratorní činnosti, zejména v oblastech zavádění, inovací i rutinního využívání molekulárně genetických přístupů a metod včetně kvalifikovaného hodnocení výsledků. Cílem studia tohoto oboru je získání znalostí a dovedností potřebných pro praktickou činnost v tomto odvětví moderní experimentální biologie, resp. vytvoření základů znalostí molekulární biologie a genetiky, které jsou nezbytné k dalšímu vzdělání v tomto oboru.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Molekulární biologie a genetika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

V rámci přijímacího řízení je uchazeč povinen absolvovat písemnou zkoušku. Písemná zkouška obsahuje: - test studijních předpokladů, dále jen TSP (pro hodnocení přijímací zkoušky na PřF MU je relevantní výsledek TSP absolvovaného na kterékoli z fakult MU, odborný test z biologie se základy chemie. Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia. Ukázky úloh odborných testů najdete na internetové adrese: http://www.sci.muni.cz

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Pro úspěšné absolvování odborného testu jsou předpokladem znalosti a dovednosti na úrovni gymnaziálních učebnic příslušného předmětu.
Rosypal S. a kol: Nový přehled biologie, SCIENTIA 2003, ISBN 80-86960-23-4 .

Kritéria hodnocení
1255

Do celkového hodnocení se zahrnuje výsledek TSP a odborného testu z biologie se základy chemie.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.sci.muni.cz/UEB/OGMB

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info