Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Popis oboru

Jedná se o profesně orientovaný bakalářský a na něj přímo navazující magisterský mezifakultní obor, který je vyučován na Přírodovědecké a Lékařské fakultě MU, a který je zaměřen na přípravu kvalifikovaných pracovníků určených k výkonu činnosti zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách se zaměřením na lékařskou genetiku a molekulární diagnostiku. Tento obor je koncipován tak, aby uspokojil vzrůstající poptávku celé řady zdravotnických pracovišť (zejména genetických, cytogenetických, molekulárně biologických či mikrobiologických laboratoří) po odbornících, kteří by ovládali moderní metody lékařské genetiky, molekulární biologie a molekulární diagnostiky a zároveň měli praktické dovednosti jejich bezprostředního použití ve zdravotnictví. Cílem oboru je proto poskytnout nejen kvalitní teoretické znalosti z oblasti medicínských věd, lékařské genetiky a molekulární biologie, ale zároveň i praktické dovednosti, aby absolventi mohli provádět základní i vysoce specializovaná genetická a molekulárně biologická vyšetření či výzkumy ve zdravotnických zařízeních zabývajících se laboratorní medicínou. Studijní plán tohoto profesního oboru je sestaven tak, aby absolventi získali po ukončení magisterského studia kvalifikaci k výkonu nelékařského zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách - bioanalytika (Mgr.) dle zákona č. 96/2004 Sb., § 26.

Bakalářské studium umožňuje komplexní přípravu v oborech, které tvoří základ pro poskytovaní zdravotní laboratorní péče.

V průběhu bakalářského studia si absolvent postupně osvojí znalosti získané v rámci přednášek a cvičení ze základních průpravných předmětů (matematika, chemie, biochemie lékařská biofyzika) a odborných biologických a preklinických disciplín (anatomie, fyziologie, patologie, obecná genetika, buněčná biologie, molekulární biologie, mikrobiologie, histologie, hematologie, farmakologie, toxikologie), které jsou nezbytné pro výkon povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách. Vzhledem k profesnímu praktickému zaměření je u tohoto programu posílena výuka praktických cvičení. Po úspěšném vykonání státní bakalářské zkoušky se předpokládá, že absolvent pokračuje ve dvouletém navazujícím magisterském studiu Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách.

Úspěšný absolvent je schopen

  • prokázat hluboké teoretické znalosti z oblasti preklinických medicínských věd, lékařské genetiky a molekulární biologie;
  • mít praktické dovednosti laboratorní práce v biochemické, genetické, cytologické a histologické laboratoři, práce s mikrobiálním materiálem, práce s mikroskopem;
  • znát základní metody molekulární biologie a obsluhu přístrojů nejčastěji používaných v genetických a molekulárně biologických laboratořích;
  • provádět základní i vysoce specializovaná genetická a molekulárně biologická laboratorní vyšetření ve zdravotnických laboratořích.

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto studijního programu se mohou uplatnit v diagnostických laboratořích soukromých i státních zdravotnických zařízení v České republice, které provádějí genetická, cytogenetická, molekulárně biologická či mikrobiologická vyšetření.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Lékařská genetika a molekulární diagnostika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

V rámci přijímacího řízení je uchazeč povinen absolvovat písemnou zkoušku. Písemná zkouška obsahuje: test studijních předpokladů, dále jen TSP (pro hodnocení přijímací zkoušky na PřF MU je relevantní výsledek TSP absolvovaného na kterékoli z fakult MU) a odborný test z biologie se základy chemie. Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia. Ukázky úloh odborných testů najdete na internetové adrese: http://www.sci.muni.cz

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission

Pro úspěšné absolvování odborného testu jsou předpokladem znalosti a dovednosti na úrovni gymnaziálních učebnic příslušného předmětu.
Rosypal S. a kol: Nový přehled biologie, SCIENTIA 2003, ISBN 80-86960-23-4

Kritéria hodnocení

Do celkového hodnocení se zahrnuje výsledek TSP a odborného testu z biologie se základy chemie.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.sci.muni.cz/UEB/OGMB/

http://www.sci.muni.cz/NW/STUD/LG_BC/LG_BC.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info