Český jazyk a literatura

Popis oboru

Obor Český jazyk a literatura, koncipovaný jako jednooborové, nebo dvouoborové studium na Filozofické fakultě MU, je určen studentům se zájmem o odborné jazykovědné a literárněvědné bohemistické vzdělání. V šíři a náročnosti odpovídající bakalářskému stupni studia posluchači získají ucelené znalosti o současné češtině a literatuře, vhled do jejich historického vývoje a základní vědomosti z teorie jazyka a teorie literatury. Obor zároveň nabízí řadu specializovaných kurzů, jež poskytují vědomostní zázemí a perspektivu pro další možnou specializaci ve studiu nebo v praxi (v rámci jazykovědné orientace např. kurzy zaměřené na dialektologii, korpusovou lingvistiku, korektorské práce aj., v rámci literárněvědného zaměření např. kurzy věnované ediční a redakční práci, literatuře pro děti a mládež, teorii překladu aj.). Získaná odborná kvalifikace obohacená o soustavně rozvíjenou praktickou profesní připravenost poskytuje absolventům předpoklady pro pokračování ve studiu oboru na magisterském stupni (včetně učitelského zaměření) a zároveň jim otvírá široké možnosti uplatnění v praxi už po ukončení studia bakalářského. Díky odborným znalostem českého jazyka a literatury, ovládání prestižní variety češtiny v komunikační praxi a získaným praktickým dovednostem v práci s texty a informacemi je absolvent jednooborového a dvouoborového studia připraven vykonávat práci v širokém spektru povolání.

Úspěšný absolvent je schopen

  • na velmi dobré úrovni ovládat spisovnou češtinu v mluvené a psané podobě;
  • prokázat celkovou znalost všech rovin současné češtiny (foneticko-fonologické, morfologické, lexikální a syntaktické);
  • prokázat základní znalosti historického vývoje češtiny, znát její historickou a komparativní slovanskou bázi;
  • ovládat obecnou lingvistickou terminologii;
  • orientovat se v současných lingvistických teoriích;
  • prokázat celkovou znalost vývoje české literatury od nejstarší doby do počátku 21. století;
  • orientovat se v současných koncepcích literární teorie;
  • interpretovat literární texty metodami prezentovanými v přednáškách a seminářích.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Absolventi jednooborového bakalářského studia se uplatní v široké škále povolání, kde se vyžaduje odborná znalost českého jazyka a literatury. Mohou působit v médiích, v nakladatelstvích a jiných kulturních institucích, ve státní správě i soukromém sektoru jako odborní pracovníci – žurnalisté, redaktoři, tiskoví mluvčí, dokumentátoři, jazykoví poradci, korektoři, organizátoři kulturních aktivit, pracovníci v reklamě apod. Absolventi dvouoborového studia mají v souvislosti s druhým oborem uplatnění širší, k uvedenému výčtu činností se připojují např. překladatelství a tlumočnictví.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Český jazyk a literatura


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Kombinace s obory z jiných fakult

Přírodovědecká fakulta
Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Fakulta sociálních studií
Mediální studia a žurnalistika

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP).

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Pro další informaci viz též:

Ústav českého jazyka: http://cestina.phil.muni.cz/

Ústav české literatury a knihovnictví: http://ceska-literatura.phil.muni.cz/

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: http://www.phil.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info