Pravěká archeologie Předního Východu

Popis oboru

Obor Pravěká archeologie Předního východu (Prehistoric Archaeology of the Near East – PANE) se jako jediný v Evropě zaměřuje na studium pravěku Předního východu, což činí naší instituci unikátní nejen v domácím, ale i v mezinárodním akademickém prostředí. Aby studenti získali pokud možno co nejucelenější znalosti a aby byli schopni pokračovat ve studiu i na zahraničních univerzitách, je období pravěku na Předním východě studováno v širším kulturně-historickém, antropologickém a přírodovědném kontextu.

Hlavním specifikem oboru je oblast aplikovaného výzkumu, ke kterému vedly praktické zkušenosti získané v Sýrii během archeologického výzkumu v letech 2006–2010.

Studijní obor se vyznačuje několika charakteristickými rysy:

1)zaměřuje se na terénní archeologický výzkum a získávání praktických zkušeností, 2) rozvíjí síť mezinárodních kontaktů, 3) funguje na multilingvální platformě, 4) ponechává široký prostor pro další rozvoj, mezioborovou spolupráci a nové trendy, 5) je orientován na studenty a 6) citlivě reaguje na dění ve všech sférách souvisejících s archeologií (tj. jiné vědní obory, veřejnost, média, komunity atd., vyžaduje alespoň základní orientaci v současných intelektuálních resp. společenských diskursech).

Naší vizí je otevřít brány oboru nejen studentům z České a Slovenské republiky, ale odbouráním jazykové bariéry a nastolením univerzální angličtiny nabídnout plnohodnotné studium všem studentům bez ohledu na hranice států, což je rovněž cílem nově akreditovaného oboru v anglickém jazyce. Kromě anglického jazyka studentům nabízíme i intenzivní jazykovou průpravu v jazycích, které se v daném regionu v současné době používají, tj. arabštiny a turečtiny. Během studia si studenti osvojí také základy jazyků starověkého Předního východu – sumerštiny, starobabylónštiny a akkadštiny. Zvláště důležité je propojení archeologie s kulturní antropologií, které se cítíme být nedílnou součástí, neboť nechceme studovat jenom „kultury mrtvé“, ale studovat člověka v jeho komplexnosti včetně poznání dnešních kulturně odlišných společenství. Ke snaze o tento interkulturní dialog nás vede bezprostřední zkušenost s dnešními kulturami Předního východu v oblastech, kde se věnujeme výzkumu. Studijní plán je flexibilně doplňován a obohacován o kurzy, které reagují na aktuální témata a nové trendy v oboru a které podporují studenty v mezioborové spolupráci a dávají jim příležitosti k dalšímu rozvoji. V neposlední řadě je náš studijní obor koncipován tak, aby umožňoval individuální přístup s důrazem na aktivní a zodpovědný přístup studentů. Našim studentům nabízíme možnosti podílet se na chodu oddělení a knihovny nebo také spolupracovat na organizaci veřejných přednášek, workshopů a dalších akcí. Vše je založeno na vzájemné důvěře, resp. vztahu mezi pedagogy a studenty v rámci jednoho týmu (dobrá výchozí zkušenost pro náročné terénní výzkumy v zahraničí). Od studentů tento přístup vyžaduje samostatnost, vyšší míru odpovědnosti a adaptabilitu.

Úspěšný absolvent je schopen

  • dobře se orientovat v problematice pravěké archeologie Předního východu (od paleolitu do konce 4. tis. BC);
  • mít přehled o dějinách, náboženství, kultuře a jazycích (sumerština, starobabylónština, akkadština) starověkého Předního východu (hlavně doby bronzové a železné), ale také základní kulturně historický přehled o následujících obdobích;
  • použít základních znalostí z aplikované kulturní antropologie a terénního etnografického výzkumu;
  • pohybovat se a adekvátně se chovat a dorozumívat v kulturně odlišném prostředí (intenzivní výuka arabštiny a turečtiny);
  • pracovat s anglicky psanou odbornou literaturou a zapojit se do anglicky mluvené diskuze nebo prezentovat referáty v angličtině.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Hlavním posláním oboru Pravěká archeologie Předního východu je výchova prakticky orientovaných odborníků, kteří budou ve svém oboru vynikat a budou schopni se uplatnit na domácím a evropském trhu práce. Absolvent bakalářského studijního oboru Pravěká archeologie Předního východu bude kvalitně připraven jak k další práci v oblasti ryze odborné, tak pro uplatnění v různých kulturně vzdělávacích organizacích, jako např. v muzeích, vydavatelstvích, nakladatelstvích apod. či dalších nevládních institucích.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Pravěká archeologie Předního Východu


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Přijímací zkouška

Oborový písemný test s tematikou Předního východu: archeologie (pravěk až novověk) a její metodologie, historie, dějiny umění a geografie (viz doporučená literatura).

Součástí testu je posouzení jazykových schopností formou překladu cizojazyčného odborného textu (angličtina, němčina a francouzština) a otázky zaměřené na mezilidské kompetence a sociální inteligenci uchazeče. Jazyková vybavenost studentů je nutná pro jazykovou náročnost samotného oboru.

Termín přijímací zkoušky: 6. září 2018, 11:00, oddělení Pravěké archeologie Předního východu, Veveří 28, 2. poschodí, Brno.

Doporučená literatura

Doporučená literatura Van De Mieroop, M. 2010: Dějiny starověkého Blízkého východu. Praha: Academia. Rahman, F. – Nováková, N. – Pecha, L. 1998: Dějiny Mezopotámie. Praha: Karolinum. Roaf M. 1998: Svět staré Mezopotámie a starověkého Blízkého východu. Praha: Knižní klub.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

webová stránka: http://www.phil.muni.cz/waop

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info