Psychologie

Popis oboru

Bakalářské jednooborové studium psychologie nabízí orientaci v koncepcích a přístupech současné psychologie a jejích disciplínách, jakož i základní poznatky z hraničních a pomocných oborů. Součástí studia jsou také programy a cvičení zaměřené na rozvoj osobnosti, komunikačních dovedností, na sebereflexi i na sociálně psychologickou pomoc klientům.

Hlavním cílem bakalářského studia oboru psychologie je poskytnout studentům orientaci v základních (teoretických), speciálních a aplikovaných psychologických disciplínách a v hlavních teoriích a metodách užívaných v oboru. Cílem studia je především získání základních poznatků a dovedností z psychologických disciplín a jejich využití v praxi. Cílem studia je také současně poskytnout studentům i širší orientaci v sociálních a humanitních vědách, seznámit je s obory širšího vzdělávacího základu (filozofie, pedagogika, andragogika, sociologie, kulturní antropologie, politologie, ekologie člověka apod.) s akcentem na psychologii. Cílem bakalářského studia psychologie, jež je v souladu jak s boloňským procesem, tak se standardy vzdělávání v oboru psychologie, je realizovat teoretičtěji a šíře zaměřené a orientované bakalářské studium s možností studia dalších oborů v navazujících magisterských programech.

Studium je tedy koncipováno tak, aby vedle určitého uplatnění v různých oblastech praxe (primárně nepsychologické) umožnilo zvládnout základní objem psychologických předmětů a pak pokračovat v navazujících magisterských studijních oborech u nás i v zahraničí (především v navazujícím magisterském studiu psychologie, ale také např. sociologie, andragogiky nebo sociální práce). Bakalářské studium psychologie tak nevede ke konkrétní profesní kvalifikaci, resp. neposkytuje studentům nezbytné kompetence pro práci psychologa bez odborného dohledu. Neopravňuje tedy absolventa k výkonu profese psychologa, ale jen k tzv. personálním profesím.

Bakalářské studium oboru psychologie klade nároky na porozumění vybraným souvislostem fungování jedince a společnosti, na rozvinutí logického, analytického a kritického myšlení a na vysoké odborné, sociální a komunikační kompetence i osobnostní zralost. Důraz je kladen na rozvíjení schopností studujících integrovat a propojovat jednotlivé dílčí poznatky a přístupy.

V rámci tříúrovňového procesu získávání kompetencí pro výkon profese psychologa ve třech úrovních (1. nejnižší, 2. střední a 3. nejvyšší) je bakalářské studium chápáno jako první stupeň při směřování k profesním cílům spojeným s výkonem profese psychologa. Současně je kladen důraz na ovládnutí teoretických základů oboru a jeho širších souvislostí, dále pak základních praktických dovedností, a to zejména v oblastech, ve kterých se bakaláři mohou dobře uplatnit.

Úspěšný absolvent je schopen

 • prokázat znalosti a dovednosti z oblasti teoretických, speciálních a aplikovaných psychologických disciplín a jejich metodologického základu;
 • orientovat se v základech metod a postupů, které umožňují propojení s poznatky vybraných sociálních a humanitních věd, a osvojit si vědomosti o spektru psychologických aplikací;
 • prokázat schopnost samostatné tvůrčí práce, schopnost interpretovat a aplikovat výsledky výzkumů a schopnost práce s odbornou literaturou;
 • prokázat základní všeobecné znalosti a dovednosti absolvováním širšího teoreticko-metodologického základu, zahrnujícího mj. kurz filozofie, metodologii, statistické metody aj.
 • prokázat znalosti z dalších disciplín z oblasti přírodních věd a společenských věd úzce souvisejících s psychologií (např. biologie člověka, základy neurověd, antropologie, etika, sociologie, pedagogika aj.);
 • prokázat jazykové znalosti a dovednosti absolvováním zkoušky z jednoho cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština) na úrovni B2 (podle standardů EU) s ohledem na nutnost pracovat s písemnými prameny v cizím jazyce;
 • využít cizojazyčné relevantní odborné prameny v bakalářské práci a rovněž být způsobilý komunikovat se zahraničními hostujícími odborníky či realizovat část studia v zahraničí.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Profil absolventa bakalářského studia oboru psychologie souvisí s jeho připraveností plnit úkoly a práce psychosociální povahy v oblasti sociálních služeb, jako pracovník neziskových a humanitárních organizací, jako asistent pracovníků v manažerských pozicích, v orgánech státní správy, ve vězeňství a bezpečnostních složkách, jako poradce ve sdělovacích prostředcích, vydavatelstvích, public relations, reklamních agenturách apod. Absolvent je vybaven obecně psychologickými a sociálně psychologickými poznatky pro práci v sociální oblasti a rovněž se orientuje v problematice sociálně patologických jevů u mládeže i dospělých. V rámci psychoprofylaxe a prevence uplatňuje svoje zkušenosti získané studiem skrze resocializační programy. Dále se uplatní při vzdělávání pracovníků v sociální sféře skrze svoji erudici bakaláře při rozvíjení jejich sociálních kompetencí, komunikačních dovedností a prosociálního jednání s klienty. Předpokládá se následná další specializace absolventa podle konkrétní oblasti jeho působení. Absolvent bakalářského studia oboru psychologie není připraven pro výkon profese psychologa v jakékoli oblasti psychologické praxe.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Psychologie


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP), oborový test, ústní pohovor.

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Oborový test: Oborový test se skládá ze dvou oddílů - psychologie (30 položek) a biologie (15 položek). Oddíl psychologie ověřuje znalosti uchazeče z jednotlivých psychologických disciplín, zejména dějin psychologie, obecné psychologie, vývojové psychologie, psychologické metodologie, sociální psychologie, psychopatologie a jednotlivých aplikačních disciplín. Test je koncipován tak, aby zachytil spíše široký přehled o psychologické problematice, proto doporučená literatura zahrnuje zejména přehledové práce. Biologický oddíl ověřuje tyto okruhy znalostí: biologie člověka - anatomie a fyziologie, obecná biologie, historie biologie, členění biologie, obecná charakteristika živých soustav, buňka a buněčná teorie, vznik a vývoj života, genetika. Délka trvání testu je 35 minut.

Ústní pohovor: Ústní pohovor má komisionální povahu. Komise sestává ze tří členů. Součástí ústní zkoušky je rozprava nad zvoleným psychologickým tématem, která je zaměřena na posouzení schopnosti uchazeče kriticky uvažovat v daném kontextu.

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Doporučená literatura

 • Frederickson, L. B., Loftus, G. R., Nolen-Hoeksema, S., Wagenaar, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál.
 • Hill, G. (2004). Moderní psychologie. Praha: Portál.
 • Hayesová, N. (2013). Základy sociální psychologie. Praha: Portál.
 • Říčan, P. (2013). Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál.
 • Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Praha: Grada.
 • Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie - Dětství a dospívání. Praha: Karolinum.
 • Šmarda, J. a kol. (2004). Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál.
 • Kočárek, E. (2010). Biologie člověka 1. Praha: Scientia.
 • Kočárek, E. (2010). Biologie člověka 2. Praha: Scientia.

Kritéria hodnocení
1255

 • Hranice úspěšnosti v oborovém testu: percentil 65.
 • Hranice úspěšnosti u ústního pohovoru: 25 bodů (max. 50).
 • Uchazeči, kteří úspěšně vykonají oborový test, budou seřazeni do konečného pořadí podle výsledků TSP.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.psych.phil.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info