Právo

Popis oboru

Základním cílem studijního programu Právo a právní věda, oboru Právo, je poskytnout prostřednictvím kvalitativně vyladěného studia myšlenkově teoretický a metodický základ právní nauky, znalosti všech právních odvětví, znalosti mezioborových vazeb a znalost vnitrostátního, evropského a mezinárodního práva. Studium dále klade důraz na důkladné zvládnutí požadavků na aplikované používání pozitivního práva (tzv. dovednostní složky) včetně rozvoje metodologie, které jsou zařazeny jako součást výuky jak povinných předmětů, tak předmětů povinně volitelných. Jedním z cílů studia je poskytnout studentům příležitost pro získání dostatečné odborné jazykové vybavenosti, kdy jsou součástí studijního plánu jak předměty zaměřené na výuku odborného jazyka, tak i předměty, jejichž obsahem je výuka právních disciplín v cizím jazyce. Nedílnou součástí studia je i povinnost studenta absolvovat povinnou praxi.

Absolvent studijního programu Právo a právní věda, oboru Právo, bude po absolvování studia mít ucelené poznatky ze všech základních právních disciplín a většiny souvisejících oblastí včetně jejich vzájemné provázanosti, bude schopen formulovat vlastní názory a stanoviska k právní úpravě jednotlivých institutů, stejně tak aplikovat získané poznatky na konkrétní případy a věcně argumentovat ve prospěch daného řešení právní situace. Vedle takto získaných znalostí a dovedností se bude umět za pomoci právních informačních systémů orientovat a pohybovat v příslušné právní oblasti včetně rozhodovací činnosti soudů národních i mezinárodních (SD EU).

Úspěšný absolvent je schopen

  • Disponovat znalostmi oblastí upravených právem na úrovni vnitrostátní a evropské (integrační).
  • Disponovat základními znalostmi právních institutů mezinárodního práva.
  • Disponovat základními i rozšířenými dovednostmi práce s právem, jako je interpretace, aplikace, kvalifikace.
  • Formulovat svá vlastní samostatná řešení specifických problémů spojených s aplikací práva.
  • Formulovat základní dokumenty ve sféře právní (smlouvy, rozhodnutí v různých oblastech, další právní dokumenty).
  • Orientovat se v právních informacích na národní i mezinárodní úrovni.

„Pět důvodů, proč jsem si vybrala právnickou fakultu:
1) Už od malička jsem chtěla pomáhat lidem s jejich problémy a trápením.
2) Mám ráda svůj názor, a právo je především o výkladech a názorech.
3) Fascinují mě životní příběhy lidí, kterým život postavil do cesty právní událost.
4) Ráda se setkávám s nevšedními lidmi, kteří se kolem práva točí.
5) Chci být budoucnost pro tuhle zemi a jako právnička můžu změnit všední šeď naší republiky.

Ve výuce nejvíce oceňuji praktické případy ze života, které nás učí mnohostrannost práva.“

Michaela Švestková Michaela Švestková
studentka oboru Právo

Uplatnění absolventů

Magisterský studijní program Právo a právní věda, obor Právo, je koncipován tak, aby poskytoval vzdělání, které je zákony ČR vyžadováno pro výkon právnických disciplín, zejména potom pozice soudce, advokáta, státního zástupce, notáře, exekutora. Zařazení speciálních disciplín s přesahem mimo právní řád ČR otevírá absolventům i cestu k mezinárodní kariéře na právnických pozicích. „Diploma Supplement“, vydávaný po ukončení studia jako dodatek k diplomu, potvrzuje absolvované předměty a současně uvádí profesní postavení absolventa: právník.

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia magisterský
Forma prezenční
Doba studia 5 let
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

88 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat už v době státnic

77 %

absolventů si našlo práci snadno

20 400 Kč

průměrný plat dva roky po absolvování

Kateřina Valachová

„Moje studium na fakultě především ovlivnilo to, jakým jsem dnes člověkem. Díky výborným učitelům a skvělému zázemí jsem měla možnost rozvíjet se v tom, co mě bavilo. Naučila jsem se o věcech přemýšlet komplexně, vždy hledat řešení a shodu mezi všemi stranami. Vyučující, které jsem měla možnost poznat, zásadním způsobem přispěli k tomu, že jsem se stala právníkem schopným věci řešit. A také k tomu, že učitelskou profesi považuji za klíčovou pro naši společnost.“

Kateřina Valachová
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Právo


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Test studijních předpokladů 21. – 22. 4. 2018.

Podrobné informace o Testu studijních předpokladů (TSP) jsou na internetové adrese: http://www.muni.cz/tsp

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.law.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info