Ukrajinská studia

Popis oboru

Obor Ukrajinská studia je koncipován jako jednooborové i dvouoborové specializované bakalářské studium, poskytující zájemcům relativně ucelené filologické vzdělání v daném oboru doplněné o základní poznatky a dovednosti z oborů, které absolventům umožní lepší uplatnění v hospodářské, kulturní a příp. publicistické praxi. Předpokládá se, že absolventi bakalářského studia se budou uplatňovat především v náročnějších administrativních funkcích, ve kterých se kladou vyšší nároky na znalost ukrajinského prostředí v synchronním i diachronním kontextu, na celkový všeobecný přehled a znalosti cizích jazyků. Profilace studia počítá s tím, že absolventi studia budou schopni samostatného plnění řady rutinních úkolů, vedení obchodního jednání po telefonu, písemně i osobně v cizím jazyce, že zvládnou protokolování jednání s cizinci a jednodušší úkony spojené s tlumočením a překládáním.

Na rozdíl od tradičního filologického studia univerzitního typu je zde kladen větší důraz na praktické zvládnutí jazyka, na získání základních dovedností překladatelských a tlumočnických, na znalost obecných i kulturních dějin Ukrajiny i širšího areálového kontextu a orientaci v soudobé hospodářské, politické a kulturní situaci na Ukrajině. Teoretické disciplíny jsou koncipovány jako propedeutické a elementární kurzy. Vedle filologických disciplín posluchači získají základní poznatky z oblasti ekonomiky, práva a technik administrativní práce. Důležitou součástí oboru je intenzivní kurz dalšího světového jazyka.

Specializované bakalářské studium vyjde vstříc aktuálním požadavkům trhu práce, který stále častěji volá po praktičtěji připravených absolventech a po užším propojení škol s potřebami veřejné správy i soukromého sektoru. Obecněji koncipovaný záběr studia vytváří rovněž předpoklady pro další doplňování znalostí absolvováním specializovaných nástavbových kursů a umožňuje absolventům pokračovat ve studiu v magisterském filologicky orientovaném oboru Ukrajinský jazyk a literatura.

Dvouoborová forma studia umožňuje studentům kombinovat obor Ukrajinská studia s dalším oborem na Filozofické fakultě MU (případně i na jiné fakultě) a získat tak širší znalosti, dovednosti a interdisciplinární kompetenci.

Úspěšný absolvent je schopen

  • kvalitního písemného a ústního projevu v ukrajinštině
  • využívat základní znalosti o společenské, politické a kulturní situaci na Ukrajině
  • hovořit dalším slovanským jazykem podle své vlastní volby
  • nezávisle a kriticky uvažovat v pojmech mateřského i ukrajinského jazyka

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Absolvent bakalářského studia získá základní znalosti z oblasti běžné i odborné komunikace v ukrajinském jazyce, tak aby byl schopen v hospodářské praxi vést na dostačující úrovni samostatná odborná jednání v ukrajinštině osobně, telefonicky i písemně, zpracovávat písemnou dokumentaci (např. protokolovat jednání, vytvářet zápisy, koncepty obchodních smluv), vést korespondenci (běžná obchodní korespondence v cizím jazyce při dodržení požadavků mezinárodních norem na úpravu korespondence) týkající se provozu firem podniků a jiných institucí v oblasti podnikání a služeb stejně jako získávat a zprostředkovávat potřebné výrobní, obchodní a všeobecné informace z cizojazyčného prostředí s využitím veškerých informačních zdrojů včetně elektronických médií.

Všeobecná část programu je koncipována tak, aby absolvent získal prohloubenou orientaci v obecných i kulturních dějinách a politické i ekonomické současnosti Ukrajiny, orientoval se ve specifikách ukrajinského prostředí a dokázal působit také jako zprostředkovatel eventuální česko-ukrajinské kulturní výměny.

Absolvent získá vedle základních všeobecných teoretických znalostí obecný přehled o ekonomických disciplínách a pojmech (ekonomika, právní minimum, administrativní praxe, marketing cestovního ruchu). Profil absolventa oboru umožní najít uplatnění zejména při práci v ekonomických útvarech obchodních i výrobních společností, vyžadujících znalost a schopnost praktické aplikace ekonomie, výpočetní techniky, cizích jazyků, tedy tam, kde v současné době velmi často chybějí dostatečně kvalifikovaní pracovníci. Absolvent oboru je dále schopen poučeně komentovat ve sdělovacích prostředcích soudobé politické dění na Ukrajině a pracovat v kulturních institucích zajišťujících kulturní výměnu. Program rovněž umožňuje absolventům jiných oborů získat dodatečné jazykové znalosti a lépe pak uplatnit své základní oborové vzdělání ve spojení se znalostí cizích jazyků na trhu práce.

Absolvent oboru Ukrajinská studia je odborně připraven na magisterské studium oboru Ukrajinský jazyk a literatura nebo příbuzných magisterských oborů.

Výstupní jazyková kompetence podle ERR: B2.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Ukrajinská studia


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Kombinace s obory z jiných fakult

Ekonomicko-správní fakulta
Hospodářská politika
Veřejná ekonomika a správa

Přijímací zkouška

oborový test: 1. ukrajinské reálie (zeměpis, dějiny, literatura), 2. český jazyk – systémové jevy ve slovní zásobě (synonymie, antonymie, polysémie, homonymie, paronymie, hyponymie ta hyperonymie), 3. základní lingvistické termíny (české a latinské názvy slovních druhů a gramatických kategorií) Termín přijímací zkoušky: 3. září 2018, 10:00, posluchárna A31, budova A, Arna Nováka 1, Brno.

Doporučená literatura

BOJKO, Oleksandr a Vladimír GONĚC. Nejnovější dějiny Ukrajiny. Brno: Jota, 1997. KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Zdenka RUSÍNOVÁ a Miroslav GREPL. Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 2., opr. [i.e. 4. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. Kol.autorů: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. Libri, 2001. RYCHLÍK, Jan, Bohdan ZILYNSKYJ a Paul R. MAGOCSI. Dějiny Ukrajiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. https://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajina https://cs.wikipedia.org/wiki/Geografie_Ukrajiny http://www.mundo.cz/ukrajina

Kritéria hodnocení
1340

Hranice úspěšnosti 50 bodů (ze 100).

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info