Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

Posláním studia je poskytnout kvalitní vzdělání pedagogickým asistentům a budoucím učitelům anglického jazyka na ZŠ v inspirativním, podnětném a tvořivém prostředí. Důraz je rovnoměrně kladen na rozvoj profesních dovedností a získání poznatků příslušných vědních oborů, které absolventi využijí ve své pedagogické praxi. Studium formuje a rozvíjí základní postoje a hodnoty studentů tak, aby se stali aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy své profesní skupiny a společnosti.

Bakalářský stupeň studia vytvoří základy znalostí a dovedností v jednotlivých oblastech jazykovědy, literatury, kultury a historie anglicky mluvících zemí a oborové didaktiky. U absolventů se předpokládá, že pro získání komplexního učitelského vzdělání budou pokračovat ve studiu v magisterském stupni, kde bude důraz kladen na studium didaktiky anglického jazyka a na vytváření vztahů mezi jednotlivými lingvistickými, kulturními a literárními disciplínami a didaktikou angličtiny. Koncepce počítá v magisterském stupni s didaktickým vyústěním všech disciplín a s aplikací všech získaných poznatků z jazykovědy, literatury, historie a kultury na pedagogickou praxi na základních školách.

Úspěšný absolvent je schopen

  • ovládat mluvený i psaný anglický jazyk na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
  • orientovat se v základních lingvistických disciplínách, tj. fonetice a fonologii, morfologii, syntaxi a lexikologii, které dokáže adekvátně propojovat, aplikovat a demonstrovat;
  • prokázat znalosti z oblasti historie, soudobé společnosti a kultury USA, Velké Británie a dalších anglicky mluvících zemí; identifikovat kulturní hodnoty a normy a interpretovat jejich význam;
  • rozlišit hlavní literární směry angloamerické literatury, jejich představitele a díla; definovat základní literární termíny a s pomocí těchto znalostí (a znalostí historie a kultury anglicky mluvících zemí) je analyzovat a adekvátně interpretovat;
  • prokázat základní přehled o principech, metodách a technikách výuky anglického jazyka v různých věkových a pokročilostních skupinách studentů; vybírat a tvořivě využívat vhodné učební materiály pro různé skupiny studentů.

„Podání přihlášky na angličtinu byl pro mě krok tím nejlepším směrem. Studium mě nesmírně baví a obohacuje a žádná hodina mi nepřijde zbytečná. Úplně nejlepší je však pro mě přístup všech pedagogů, kteří jsou nesmírně přátelští, vstřícní a spravedliví. Právě díky nim chodím na každou hodinu dobře naladěná a bez stresu, čehož si velmi vážím.“

Ivona Fořtová Ivona Fořtová
studentka oboru Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Uplatnění absolventů

Dvouoborový bakalářský studijní program připravuje studenty pro práci lektora anglického jazyka v rámci volnočasových aktivit ve střediscích volného času, v jazykových školách a kurzech, případně v jazykové výuce v mateřských školách a v jazykovém vzdělávání dospělých.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk angličtina, čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Nikola Polášková

„Tři roky na angličtině jsem si opravdu užila. Studium mi dalo cenné znalosti a zkušenosti, ze kterých do současnosti čerpám ve své lektorské činnosti. Otevřelo mi mnoho dveří a mimo jiné dalo možnost absolvovat zahraniční pracovní stáž. Tým vyučujících je profesionální, zároveň však velmi přátelský a nápomocný, takže atmosféra na katedře je velmi rodinná.“

Nikola Polášková
lektorka anglického jazyka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sportovních studií
Animátor sportovních aktivit

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

OBOROVÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Uchazeči o studium dále vykonají oborový písemný test z anglického jazyka.

Přijímací zkouška z anglického jazyka se skládá z písemného testu s výběrem odpovědí (50 otázek) z oblasti slovní zásoby, mluvnice, výslovnosti, porozumění textu a zařazeno je i několik otázek zjišťujících základní orientaci uchazečů v oblasti reálií anglicky mluvících zemí.

Požadovaná výchozí úroveň je vyšší střední pokročilost, odpovídající mezinárodní zkoušce First Certificate in English (tj. úrovni B2 podle Evropského jazykového portfolia pro dospělé studenty v ČR). K úspěšnému zvládnutí disciplín v tomto studijním programu je nutné, aby student měl dobré vědomosti a dovednosti v následujících oblastech:

Ústní interakce

schopnost přirozeným způsobem zahájit, udržovat a ukončit konverzaci, vyjádřit své pocity nejrůznější intenzity, umět podat jasné a podrobné popisy a zprávy o mnoha tématech, umět vysvětlit své stanovisko k problému, udat klady i zápory jednotlivých možností řešení.

Poslech s porozuměním

schopnost detailně porozumět všemu, co mluvčí pronáší spisovnou formou, porozumět většině rozhlasových dokumentárních pořadů, pokud jsou ve spisovném jazyce a identifikovat řečníkovu náladu, tón atd.

Čtení s porozuměním

umět rychle pochopit obsah a význam zpráv, článků a hodnotících zpráv k různým tématům a posoudit, zda se vyplatí jejich podrobnější četba, umět číst a rozumět textům o aktuálních otázkách, v nichž pisatel zastává zvláštní stanoviska a postoje, schopnost odhadnout význam neznámých slov na základě kontextu.

Strategie a jazykové prostředky

schopnost používat ustálené výrazy s cílem získat čas pro správnou formulaci, uvědomovat si své časté chyby a při mluvení se jim snažit vyhnout, umět předat správně i podrobnou informaci, umět hovořit déle i v rychlejším tempu bez větších pauz.

Písemný projev

umět písemně shrnout informace z různých pramenů a médií a vysvětlit určitý problém v písemné práci nebo ve zprávě, vyzvednout přitom nejdůležitější body a uvést podrobnosti, které upřesňují/podporují argumentaci, schopnost psát podrobné a čtivé texty o skutečných/fiktivních událostech.

Orientace v základním kulturním pojmosloví

přehledná znalost reálií anglicky mluvících zemí na úrovni maturitní zkoušky z anglického jazyka (viz kupříkladu K. Veselý: Reálie anglicky mluvících zemí, Praha, SPN, 1983): tj. základní zeměpisná orientace, stručný dějinný vývoj, systém politického uspořádání, významní představitelé anglosaské kultury, umění a literatury, obeznámenost s tradicemi a životním stylem anglosaských zemí a informovanost o současném dění.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Anglický jazyk (test)

Test se bude konat v den konání TSP. Přesný termín bude importován do e-přihlášky.

Průvodce přijímacím řízením

Další informace

Bližší informace lze získat na Katedře anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU nebo na webových stránkách pracoviště: http://katedry.ped.muni.cz/anglictina

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info