Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

V bakalářském stupni studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Přírodopis se zaměřením na vzdělávání pro základní školy jsou studenti připravováni v kombinaci dvou oborů. V přírodopise se vzdělávají v základech přírodních věd, zejména v biologií, ekologii, geologii a příbuzných vědách s cílem získat základní kompetence ve vzdělávací, pedagogicko - psychologické a organizační činnosti. Obor je určen pro zájemce o učitelskou profesi. Vzdělávání v přírodovědných disciplínách vede zájemce o obor k poznávání přírodních zákonitostí, k práci s živým i neživým materiálem, a to jak ve volné přírodě formou terénních cvičení, tak při laboratorních cvičeních. Dochází tak k integraci teoretických poznatků s dovednostmi získanými při praktických činnostech. Cílem je i získání schopnosti aplikovat vědomosti a dovednosti v pedagogickém procesu, stejně jako komunikace v kolektivu, např. při seminářích. Studium je předstupněm pro navazující magisterské studium Učitelství přírodopisu pro základní školy, jehož absolvováním získávají studenti kompetenci k výkonu učitelského povolání.

Úspěšný absolvent je schopen

  • disponovat odbornými teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi v oboru přírodopis (v dílčích disciplínách jako neživá příroda, botanika, zoologie, ekologie, fyziologie rostlin a živočichů, antropologie), v pedagogice a psychologii;
  • aplikovat základní laboratorní techniky včetně práce s mikroskopem;
  • respektovat věkové, individuální a jiné zvláštnosti žáků ve vzdělávacím procesu;
  • generovat a obhájit svá profesní rozhodnutí a nést za ně plnou odpovědnost;
  • pozitivní seberealizace, sebevýchovy, sebevzdělávání a sebereflexe.
  • vnímat diverzitu přírody a její dynamiku jak v čase, tak prostoru
  • evidovat a determinovat základní složky přírody - houby, rostliny, živočichy, minerály a horniny

„Pro pedagogickou fakultu jsem se rozhodla proto, že na ní člověk může studovat cizí jazyky více prakticky a ještě k tomu získá psychologický a pedagogický základ. Není to tedy jen o učení se cizímu jazyku, ale i o spoustě jiných věcí. Co to znamená? Nikdy se nezačnete nudit.“

Jitka Janů Jitka Janů
studentka oboru Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Uplatnění absolventů

Studiem bakalářského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako asistent pedagoga. Dále může absolvent působit v centrech volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Oborové znalosti umožní výkon povolání přírodovědného zaměření se stupněm Bc vzdělání (např. ve státní správě).

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Filip Petřík

„Studuji na pedagogické fakultě obor biologie, ve spojení s oborem zeměpis. Tuto fakultu a obory jsem si vybral z několika důvodů. Jedním z nich je můj kladný vztah k přírodě a také můj koníček, kterým je ornitologie. Dále mě baví práce s dětmi a rád je učím něčemu, co se jim v budoucím životě bude hodit.“

Filip Petřík
absolvent oboru Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Přírodopis se zaměřením na vzdělávání


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sportovních studií
Animátor sportovních aktivit

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Průvodce přijímacím řízením

Další informace

http://katedry.ped.muni.cz/biologie

http://is.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info