Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

Studium Francouzského jazyka se zaměřením na vzdělávání se opírá o nejnovější vědecké poznatky z oblasti lingvistiky, literatury a didaktiky a reflektuje vývoj francouzského a frankofonního světa. V rámci studia jsou proto zastoupeny a rozvíjeny základní disciplíny vědního oboru: lingvistické, literární-historické a sociokulturní, ale také oborově didaktické. Důraz je kladen na získávání aktivních znalostí soudobého jazyka a kultury stojící na pevném metodologickém základu. Osvojené znalosti a dovednosti si student může ověřit během odborných praxí. Studium je strukturováno tak, aby student samostatně rozvíjel a využíval všechny nabyté znalosti a dovednosti a byl schopen je následně kreativně aplikovat ve školské či mimoškolské praxi. Studium je celkově zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupně k navazujícímu magisterskému studiu Učitelství francouzského jazyka pro základní školy.

Vzhledem k orientaci studia na prostředí školy a jiných kulturních institucí a propojení studia s praxí již od bakalářského studia má tento obor své místo na Pedagogické fakultě MU. Je doplněn dobře strukturovaným společným základem a průběžnou pedagogicko-psychologickou formací spojenou s praxí v školách spolupracujících s fakultou. Na rozdíl od filologického studia na Filozofické fakultě je Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání realizován ve studijním programu Specializace v pedagogice a směřuje k magisterskému studiu Učitelství francouzského jazyka pro základní školy, na které se rovněž specializuje pouze Pedagogická fakulta.

Úspěšný absolvent je schopen

  • používat mluvený i psaný jazyk na úrovni B2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (komunikační kompetence);
  • kategorizovat základní teoretické znalosti a dále aplikovat praktické dovednosti z oblasti fonetiky, morfologie, syntaxe a slovní zásoby (lingvistické kompetence);
  • porovnat vlastní kulturu a historický kontext s vývojem společnosti a kultury frankofonní a zvolit strategie vhodné ke kontaktu s představiteli této kultury (sociokulturní kompetence);
  • interpretovat nejdůležitější literární směry a žánry francouzské a frankofonní literatury v rámci širšího dobového historického a kulturního kontextu a používat terminologii z oblasti teorie literatury (literárněvědná kompetence);
  • zprostředkovat ve školním prostředí teoretické znalosti i praktické dovednosti za použití základních metod z oboru didaktika francouzského jazyka (oborově-didaktická kompetence);
  • rozvíjet a prohlubovat výše uvedené kompetence v rámci specializovaných disciplín v magisterském studiu.

„Jsem v bakalářském programu na katedře francouzského jazyka a literatury, přičemž dva semestry jsem studoval v zahraničí na Université Paul-Valéry v Montpellier. Katedru, hlavně pedagogy, hodnotím velmi dobře, ať už po odborné stránce, přípravě na hodiny, anebo přístupu ke studentům. Za tři roky nenastala ani jedna situace, při které by se nedal problém vyřešit důslednějším studiem nebo dohodou s vyučujícími.“

Matej Dibala Matej Dibala
student oboru Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto oboru jsou profilováni především k práci ve školství, disponují základním odborným vzděláním s oborově didaktickou složkou a jsou připraveni k navazujícímu magisterskému studiu oboru Učitelství francouzského jazyka pro základní školy (jednooborové studium). Podle §20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů mohou pracovat jako asistenti pedagoga, instruktoři ve střediscích volného času, lektoři na jazykových školách, jako vychovatelé v domovech mládeže, vychovatelé v družinách a působit v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Lenka Mikulcová

„Francouzština na pedagogické fakultě má velice dobrou úroveň. Na své si přijde každý, protože kromě odborných jazykovědných předmětů je zde i široká nabídka těch volitelných. Ať už vás zajímá divadlo, film, literatura, dějiny nebo deskové hry, určitě si vyberete. Sama jsem je vyzkoušela všechny. Osobně oceňuji i praktické zaměření oboru a možnost konverzace s rodilým mluvčím.“

Lenka Mikulcová
absolventka oboru Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sportovních studií
Animátor sportovních aktivit

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Průvodce přijímacím řízením

Další informace

http://katedry.ped.muni.cz/francouzstina

Pro úspěšný vstup do studia se předpokládá znalost jazyka v rozsahu učiva na střední škole, tj. úroveň A2-B1. Jazykovou kompetenci si mohou studenti dále rozvíjet podle svých individuálních potřeb prostřednictvím volitelných předmětů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info