Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

Cílem studia je poskytnout studentům základní profesní dovednosti založené na odborných znalostech z oboru geografie a pedagogicko-psychologických disciplín tak, aby mohli vykonávat příslušné profese nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Studenti budou rozvíjet profesní dovednosti a získávat poznatky z geografických a jim příbuzných vědních disciplín, geografické znalosti a dovednosti v prostředí školy, v laboratoři GIS a v terénu; budou rozvíjet geografické znalosti a dovednosti směrem k jejich využití v praxi; zároveň budou připravováni ke studiu učitelství zeměpisu na základních či středních školách.

Absolvent disponuje základním odborným vzděláním s oborově didaktickou složkou a je připraven k navazujícímu magisterskému učitelskému nebo oborovému studiu zeměpisu/geografie, případně se uplatnit v praxi.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Znát hloubku a šíři geografie jako akademické disciplíny, její paradigmata, rozumí geografickým vědomostem, dovednostem a postojům.
  • Chápat, jak je obsah jednotlivých geografických disciplín zařazen v současném kurikulu základní školy.
  • Disponovat širokými znalostmi a dovednostmi z dílčích disciplín fyzické a socioekonomické geografie.
  • Ovládat znalosti a dovednosti z oblasti kartografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu Země.
  • Mít základní dovednosti práce s geografickými informačními systémy, navigačními systémy, mapovými servery, při interpretaci leteckých a družicových dat ve vztahu k objektům a jevům krajinné sféry.
  • Používat vědomosti o výuce a obsahu vzdělávacích zeměpisných témat ve vztahu k obsahu oboru, využívá je při koncipování a realizaci mimoškolních a volnočasových aktivit.

„Pro pedagogickou fakultu jsem se rozhodla proto, že na ní člověk může studovat cizí jazyky více prakticky a ještě k tomu získá psychologický a pedagogický základ. Není to tedy jen o učení se cizímu jazyku, ale i o spoustě jiných věcí. Co to znamená? Nikdy se nezačnete nudit.“

Jitka Janů Jitka Janů
studentka oboru Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Uplatnění absolventů

V bakalářském stupni jsou studenti připravováni v rámci studijního programu Specializace v pedagogice obvykle v kombinaci dvou oborů (např. Zeměpis se zaměřením na vzdělávání a Matematika se zaměřením na vzdělávání). Studiem bakalářského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako asistent pedagoga. Dále může absolvent působit v centrech volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách,

v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Vedle profesního vyústění je absolvent připraven pro vstup do navazujícího magisterského studia programu Učitelství pro základní školy nebo Učitelství pro střední školy. Bakalářské studium sestává z oborové složky studia, učitelské profilace a skupiny předmětů dle standardu Masarykovy univerzity (předměty k závěrečné práci, jazykové přípravy, tělesné výchovy apod. v rámci celouniverzitních předmětů).

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Gabriela Ducháčková

„Vyučující s námi diskutovali, zajímali se o náš názor a respektovali nás jako osobnosti. Cítíte se dobře, když jste v prostředí, které vás podněcuje k přemýšlení a tvořivosti. Skvěle nás připravili po teoretické i praktické stránce – měla jsem portfolio materiálů pro výuku na základní škole, uvědomovala jsem si význam reflexe a získala jsem široký rozhled nejen ve svém oboru, díky čemuž jsem se dokázala
zorientovat v nově vznikajících oblastech vzdělávání, jako byla třeba mediální výchova.“

Gabriela Ducháčková
zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ, Jihomoravské náměstí 2, Brno

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Zeměpis se zaměřením na vzdělávání


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sportovních studií
Animátor sportovních aktivit

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Průvodce přijímacím řízením

Další informace

http://katedry.ped.muni.cz/geografie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info