Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

Cílem studia je:

  • vytvořit a rozvíjet oborové profesní vědomosti a dovednosti, které absolventi mohou využít v praxi, zejména pak v dalším navazujícím magisterském studiu,
  • založit dovednosti a postoje vedoucí k dalšímu vysokoškolskému studiu fyziky a celoživotnímu STEM vzdělávání,
  • vytvořit kladný postoj k fyzice a přírodovědě, včetně kladného vztahu ke komunikaci fyzikálních, přírodovědných a technických poznatků ve společnosti, především žákům základních a středních škol.

Studium oboru propojuje klasické i moderní části fyziky v systematickém konzistentním pojetí na stejné úrovni abstraktního myšlení a přiměřené aplikace matematického aparátu. Základní kurz fyziky je doplněn systémem praktických měření a experimentování. Důraz je kladen na trvalé vytvoření a porozumění klíčovým fyzikálním pojmům (veličinám, konstantám, zákonům a teoriím) v organické vazbě k jejich praktické aplikaci. Studenti si osvojí základní dovednosti pozorování, experimentování, sestavování experimentálních aparatur, měření významných fyzikálních veličin, vytváření hypotéz a jejich teoretické i experimentální ověřování.

Studium je celkově zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu učitelství fyziky pro základní školy a učitelství fyziky pro základní a střední školy.

Úspěšný absolvent je schopen

  • použít široké vědomosti a dovednosti z dílčích fyzikálních disciplín;
  • použít syntetický pohled na fyziku prostřednictvím jednotících pojmů (energie aj.) a teorií (zákony zachování aj.);
  • aplikovat základní experimentální dovednosti v různých oblastech fyziky, včetně zpracování a vyhodnocování dat s využitím ICT;
  • použít vědomosti o přírodovědné výuce pro koncipování a realizaci asistentských činností na ZŠ a mimoškolních přírodovědných a technických aktivit.

„Tento dvouobor (fyzika, chemie) jsem si vybrala, jelikož mě chemie a fyzika bavily odjakživa. Také existuje méně učitelů s touto kombinací, což je pozitivní zpráva pro mé budoucí uplatnění. Studium na MU je skvělé, líbí se mi respekt ze strany našich profesorů – berou nás jako budoucí kolegy, výuka je vždy plná experimentů a zajímavých prezentací, ale hlavně jste opravdu pánem svého času, takže pokud budete šikovní, můžete mít velice dlouhé prázdniny.“

Andrea Biskupová Andrea Biskupová
studentka oboru Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Uplatnění absolventů

Podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů může absolvent pracovat jako asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Vedle profesního vyústění je absolvent připraven pro vstup do navazujícího magisterského studia programu Učitelství fyziky pro základní školy nebo Učitelství fyziky pro střední školy.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Gabriela Ducháčková

„Vyučující s námi diskutovali, zajímali se o náš názor a respektovali nás jako osobnosti. Cítíte se dobře, když jste v prostředí, které vás podněcuje k přemýšlení a tvořivosti. Skvěle nás připravili po teoretické i praktické stránce – měla jsem portfolio materiálů pro výuku na základní škole, uvědomovala jsem si význam reflexe a získala jsem široký rozhled nejen ve svém oboru, díky čemuž jsem se dokázala
zorientovat v nově vznikajících oblastech vzdělávání, jako byla třeba mediální výchova.“

Gabriela Ducháčková
zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ, Jihomoravské náměstí 2, Brno

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Fyzika se zaměřením na vzdělávání


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sportovních studií
Animátor sportovních aktivit

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

Kritéria hodnocení
1255

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Průvodce přijímacím řízením

Další informace

http://katedry.ped.muni.cz/fcho/oddeleni-fyziky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info