Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

Studium dějepisu se zaměřením na vzdělávání otevírá studentům cestu k pochopení rozličných forem sociálního jednání, sociálních institucí, procesů a vztahů v minulosti. Studium oboru představuje historii jako moderní a společnosti užitečnou vědeckou disciplínu využívající nejnovější informační technologie. Věnuje se jednotlivým historickým disciplínám, včetně pomocných věd historických. Opomenut není archeologický výzkum na velkomoravském výšinném hradišti ve Znojmě a exkurzní činnost. Studium je celkově zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu učitelství na základní škole. Posláním tříletého bakalářského programu je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků k výkonu profese pedagogického asistenta učitele dějepisu. Cílem studia je aktivní zvládnutí teoretických a praktických poznatků a dovedností tak, aby umožnily absolventovi samostatný a zodpovědný výkon povolání. Studium oboru je koncipováno tak, aby studentům poskytlo kompletní pohled na historii od pravěku, přes středověk a raný novověk po moderní dějiny 19. a 20. století. Již ve třetím ročníku jsou studenti seznámeni s genezí, vývojem a základy didaktiky dějepisu. Student umí charakterizovat hlavní historické etapy vývoje didaktiky dějepisu.

Úspěšný absolvent je schopen

  • vykonávat profesi pedagogického asistenta učitele dějepisu;
  • vykonávat práci instruktora ve střediscích volného času;
  • provádět výchovnou a pomocnou edukační práci;
  • působit jako vychovatel v domovech mládeže;
  • pracovat jako vychovatel ve školních družinách.

„Pro pedagogickou fakultu jsem se rozhodla proto, že na ní člověk může studovat cizí jazyky více prakticky a ještě k tomu získá psychologický a pedagogický základ. Není to tedy jen o učení se cizímu jazyku, ale i o spoustě jiných věcí. Co to znamená? Nikdy se nezačnete nudit.“

Jitka Janů Jitka Janů
studentka oboru Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Uplatnění absolventů

Znalosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání profese pedagogického asistenta učitele dějepisu a ve výchovné a pomocné edukační práci. Uvedené kompetence dávají též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času. U větší části absolventů se předpokládá pokračování v navazujícím magisterském studiu, ve kterém prohloubí svoje znalosti v syntetizujících předmětech a rozšíří své praktické dovednosti o další speciální metody. Absolventi oboru dějepis se zaměřením na vzdělávání se rovněž uplatní v místních samosprávách a neziskových organizacích. Budoucím zaměstnavatelům mohou absolventi nabídnout jak praktické schopnosti ovládat informační technologie, tak i jazykové kompetence.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Gabriela Ducháčková

„Vyučující s námi diskutovali, zajímali se o náš názor a respektovali nás jako osobnosti. Cítíte se dobře, když jste v prostředí, které vás podněcuje k přemýšlení a tvořivosti. Skvěle nás připravili po teoretické i praktické stránce – měla jsem portfolio materiálů pro výuku na základní škole, uvědomovala jsem si význam reflexe a získala jsem široký rozhled nejen ve svém oboru, díky čemuž jsem se dokázala
zorientovat v nově vznikajících oblastech vzdělávání, jako byla třeba mediální výchova.“

Gabriela Ducháčková
zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ, Jihomoravské náměstí 2, Brno

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Dějepis se zaměřením na vzdělávání


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Průvodce přijímacím řízením

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info