Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

Cílem tříletého bakalářského studia výchovy ke zdraví je příprava oborového odborníka s širokým společensko-vědním základem zaměřeným na pedagogicko-psychologické disciplíny a příprava absolventů k navazujícímu magisterskému studiu Učitelství výchovy ke zdraví. Během studia je kladen důraz na rozvoj profesních dovedností a získání poznatků ze zdravovědných a psychosociálních oborů a jim příbuzných vědních disciplín, které absolventi využijí v praxi a případně v dalším magisterském studiu. Součástí studia je získání oborových vědomostí a dovedností z prostředí škol a institucí zaměřených na primární a sekundární prevenci.

Úspěšný absolvent je schopen

  • na základě vědomostí ze zdravovědných a psychosociálních oborů vytvořit obraz holistického pojetí zdraví;
  • pracovat s adekvátními zdroji;
  • porozumět a vést odbornou rozpravu o odborných zdrojích;
  • na základě schopnosti práce s odbor. zdroji je schopen vytvořit vlastní text, prezentaci, projekt ;
  • uvedené vědomosti, dovednosti a schopnosti aplikovat do práce asistenta učitele VkZ pro ZŠ;
  • uvedené vědomosti, dovednosti a schopnosti aplikovat do práce práce odb. pracovníka v oblasti zdraví;
  • chápat význam role jedince a společnosti v podpoře a ochraně zdraví.

„Pro pedagogickou fakultu jsem se rozhodla proto, že na ní člověk může studovat cizí jazyky více prakticky a ještě k tomu získá psychologický a pedagogický základ. Není to tedy jen o učení se cizímu jazyku, ale i o spoustě jiných věcí. Co to znamená? Nikdy se nezačnete nudit.“

Jitka Janů Jitka Janů
studentka oboru Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Uplatnění absolventů

Vědomosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání profese. Absolvent disponuje základním odborným vzděláním s oborově didaktickou složkou a je připraven k navazujícímu magisterskému učitelskému nebo oborovému studiu výchovy ke zdraví. Podle §20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, může pracovat jako asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Iveta Wasiková

„Při studiu jsem se blíže seznámila s předměty, které mě obohatily a pomohly mi získat i jiný pohled na oblast lidského zdraví. Jednalo se například o předměty typu zátěžových a krizových situací. Předměty jako biologie člověka a genetika mi umožnily proniknout blíže do fungování zákonitostí v lidském těle a se souvisejícími psychologickými předměty potom tyto poznatky zahrnout do komplexního celku.“

Iveta Wasiková
absolventka oboru Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Průvodce přijímacím řízením

Další informace

Eventuální nejasnosti je možno konzultovat na Katedře tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 31, v rámci Dne otevřených dveří nebo v konzultačních hodinách garanta oboru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info