Sociální pedagogika

Popis oboru

Cílem oboru Sociální pedagogika (dvouoborové prezenční studium) je připravit osobnostně vyzrálého a vzdělaného pedagoga, který díky znalostem a dovednostem získaným studiem druhého oboru (Sociální práce / Environmentální studia) bude schopen pracovat s různými cílovými skupinami – žáky, studenty, dospělými osobami, osobami s problematickým chováním, drogově závislými, seniory – a v různých prostředích – školy, ústavní instituce, nízkoprahová centra, domovy pro seniory, sociálně vyloučená prostředí.

Dvouoborové studium Sociální pedagogiky studentům poskytne podstatné znalosti a dovednosti z několika oblastí (pilířů studia) – vedle oblasti pedagogické a sociálně pedagogické, také z oblasti psychologické a výzkumně akademické. Nedílnou součástí oboru sociální pedagogika je pilíř osobnostní přípravy, jenž studentům pomáhá nejen v orientaci v jejich profesním životě, ale také v životě osobním. Obor sociální pedagogika klade velký důraz na různé typy praxí, kterými student ještě v době studia prochází (volnočasové praxe, sociálně pedagogické praxe, metodické praxe).

Ze zmíněných pilířů musí student absolvovat povinné a povinně volitelné předměty, které jsou vybrány tak, aby naplnily podstatu oboru a doplňovaly a obohacovaly studium druhého oboru - Environmentální studia / Sociální práce.

Jestliže si student Sociální pedagogiky vybere jako druhý obor Environmentální studia, jeho série znalostí a dovedností se rozšíří o ty, které se orientují na společenskovědní aspekty ekologických problémů. Student pak bude moci využít potence obou oborů v environmentální výchově a osvětě na všech stupních i v profesionalizujících se nevládních a občanských organizacích. V případě, že si student Sociální pedagogiky vybere jako druhý obor Sociální práci, stane se odborníkem, který bude schopen propojit pedagogické a sociologické znalosti a dovednosti, a tak bude schopen účinně pomáhat lidem (jedincům, rodinám, komunitám), kteří vlastními silami nedokážou řešit obtíže ve vztazích s jinými lidmi nebo s organizacemi, např. s úřady, poskytovateli služeb apod.

V obou případech absolvent dvouoborového studia rozšíří portfolio svého budoucího uplatnění.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Realizovat pedagogickou a sociální práci s dětmi, mládeží, dospělými a seniory, koncipovat výchovné a preventivní programy.
  • Orientovat se v základních metodických a koncepčních přístupech k poznávání a pedagogickému ovlivňování procesů a jevů pedagogické reality.
  • Ovládat metody poznávání a diagnostiky osobnosti, základní komunikační strategie a přístupy.
  • Realizovat kvalitativní výzkumnou sondu, pracovat s odbornou literaturou a koncipovat odborný text.

„Pro pedagogickou fakultu jsem se rozhodla proto, že na ní člověk může studovat cizí jazyky více prakticky a ještě k tomu získá psychologický a pedagogický základ. Není to tedy jen o učení se cizímu jazyku, ale i o spoustě jiných věcí. Co to znamená? Nikdy se nezačnete nudit.“

Jitka Janů Jitka Janů
studentka oboru Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Uplatnění absolventů

Sociální pedagog nachází uplatnění v:

- oblasti školství: sociální pedagog, asistent pedagoga, vychovatel, pedagog volného času, animátor volnočasových aktivit, metodik prevence, poradce pro výchovné a sociální otázky;

- resortu spravedlnosti: sociální pedagog ve věznicích, pracovník probační a mediační služby;

- oblasti sociální: sociální pracovník, aktivizační pracovník v domovech seniorů;

- resortu vnitra: sociální pedagog (pracovník) v pobytových střediscích správy uprchlických zařízení, humanitárních službách;

- nestátní sféra: spolky - projektový pracovník, pedagog, humanitární pracovní apod.

Uplatnění absolventů se kryje s uplatněním absolventů oboru Sociální pedagogika a volný čas jednooborové prezenční studium, přičemž jsou navíc akcentována zaměření v souladu s druhým studovaným oborem:

Environmentální studia: sociální pedagog, asistent pedagoga, vychovatel, pedagog volného času, animátor volnočasových aktivit, projektový pracovník, humanitární pracovník - tyto všechny pozice se zaměřením na environmentální problematiku.

Sociální práce: sociální pracovník, kurátor, terénní pracovník, poskytovatel sociální opory.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Leona Bikárová

„Osobně jsem vděčná, že jsem dostala šanci vystudovat sociální pedagogiku na MU. Nejvíce můj život ovlivnily tři ženy: Ema Štěpařová, Lenka Gulová a má mentorka Kateřina Kelarová. Těmto lidem budu vždy vděčná za jejich podporu a rozhled, který díky nim mám. Studium na vysoké škole mi umožnilo dělat práci, ve které jsem opravdu šťastná.“

Leona Bikárová
ředitelka Multikulturní mateřské školky Dráček, Brno

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Sociální pedagogika


Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sociálních studií
Environmentální studia
Sociální práce

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium

Průvodce přijímacím řízením

Další informace

Další informace o oboru je možné najít na webových stránkách katedry: http://katedry.ped.muni.cz/socialni-pedagogika/o-katedre

a facebooku:

https://www.facebook.com/socialnipedagogika/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info