Vyšší justiční úředník

"Vzhůru k soukolí justice!"

Představení studijního programu

Pokud se zajímáte o práci v justici či obecně v resortu ministerstva spravedlnosti, ale současně nemáte zájem studovat magisterský program Právo a právní věda, tak pro vás může tento program být ten pravý. Program je zaměřen ryze prakticky na přípravu pro výkon povolání vyššího soudního úředníka nebo vyššího úředníka státního zastupitelství. Získáte zde dostatečně kvalitní přípravu k tomu, abyste mohli napomáhat řádnému fungování justice.

Studium vám dá systematický obecný přehled o české a evropské právní úpravě. Získáte potřebné znalosti z oborů přímo souvisejících s oblastí justice – zejména z civilního práva procesního, soukromého práva, trestního práva a správního soudnictví.

Jako nedílná součást studia na vás čeká vzdělávání v procesních a soudně správních dovednostech. Seznámíte se především s uceleným přehledem právní úpravy jako celku a zvýšíte tak svou orientaci v systému práva. Jako budoucí odborníci pak proniknete i do tajů justice, k čemuž slouží specializované předměty.

Po absolvování tohoto programu budete znát zásady a pravidla civilního práva procesního, trestního práva procesního a správního soudnictví a budete je umět používat. Budete také schopni samostatně vypracovat úkony, jejichž vyřizováním mohou být podle zákona pověřeni vyšší soudní úředníci a vyšší úředníci státního zastupitelství. Budete ale moci působit i jako odborníci v jiných profesích.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Zajímáte se o justici?
  • Nemáte čas studovat pět let magisterský program denní formou?
  • Chcete vědět více o tom, jak se právo prakticky používá a chcete napomoci jeho řádnému výkonu?

Pokud odpovídáte ano, tak neváhejte a přihlaste se!

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Studium programu Vyšší soudní úředník je pro mě optimální volbou pro zvýšení a prohloubení kvalifikace v práci, která mě baví a naplňuje. Rozšíření vědomostí, větší náhled do problematiky práva a prohloubené teoretické znalosti získané v rámci studia se dokonale doplňují s mou praxí v témže oboru. S bakalářským vzděláním v oboru Vyšší soudní úředník získám plnohodnotné vzdělání, které je rovněž spojeno s vyšším platovým ohodnocením v rámci justice, což je neopominutelné. Kombinovaná forma studia mi umožňuje zvyšování kvalifikace i při mém zaměstnání, kde z nově nabytých vědomostí těžím v každodenním pracovním procesu.“

Marie Novotná Marie Novotná
studentka programu Vyšší justiční úředník

Praxe

Vzhledem ke kombinované formě studia, která se dá zvládnout při zaměstnání, není studium programu spojeno s žádnou praxí. Samotná výuka probíhá v blocích, které jsou většinou v pátky a snaží se co nejvíce přizpůsobit požadavkům studentů

Uplatnění absolventů

Své znalosti a dovednosti zužitkujete především v rámci rezortu ministerstva spravedlnosti. Budete mít možnost uplatnit se ve funkci vyššího soudního úředníka, vyššího úředníka státního zastupitelství, soudního tajemníka nebo soudního vykonavatele. Získané poznatky však můžete využít také pro práci v týmu u osob provozujících soukromé právnické profese – např. u advokátů, notářů či exekutorů. 

„Jako absolvent programu Vyšší justiční úředník mohu spolehlivě říct, že rozhodně stojí za to využít této jedinečné možnosti studia, který MU nabízí. Kombinovaná forma studia ideálně propojí nově nabyté znalosti se zaměstnáním, což pro mě bylo velkou motivací. Nenechte se ovšem zmýlit tím, že chodit do školy v pátky je ,,leháro“! Je potřeba píle, vydrž a nadšení, což je podpořeno neutuchajícím akademickým sborem, který vás ve studiu vždy motivuje.“

David Gurník David Gurník
absolvent programu Vyšší justiční úředník

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů 27. – 28. 4. 2019 (sobota – neděle).

Podrobné informace o Testu studijních předpokladů (TSP) jsou na internetové adrese: http://www.muni.cz/tsp

Kritéria hodnocení

Uchazečům o přijetí do programu Vyšší justiční úředník, kteří ke dni podání přihlášky, nejpozději však do 28. února 2019, prokáží praxi v oboru v rezortu Ministerstva spravedlnosti přesahující 1 kalendářní rok (doklad o praxi se přikládá k elektronické přihlášce ve formátu pdf na předepsaném formuláři dostupném na http://www.law.muni.cz/content/cs/potvrzeni/), bude k percentilu dosaženému v TSP přičtena bonifikace ve výši 20 % percentilu dosaženého v TSP, avšak maximálně do celkové výše 100.

Příklad: Pokud uchazeč dosáhne percentilu 50 a prokáže požadovanou praxi, bude jeho celkový výsledek činit 60 (50+20 % z 50 = 60). Pokud uchazeč dosáhne percentilu 90 a prokáže požadovanou praxi v oboru, bude jeho celkový výsledek činit 100 (90+20 % z 90 = 108, ale celkový výsledek může činit nejvýše 100).

Doporučená literatura

S výjimkou případného seznámení se se staršími variantami TSP (viz http://www.muni.cz/tsp/) není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Úplné znění všech variant Testu studijních předpokladů z předchozího přijímacího řízení, klíče správných odpovědí a základní statistické charakteristiky najdete na stránce http://www.muni.cz/tsp/. Centrum dalšího vzdělávání PrF nabízí zájemcům o studium Přípravný kurz k přijímačkám 2019. Bližší informace najdete na http://kurzy.law.muni.cz

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Program může pokračovat i v navazujícím magisterském studiu Veřejná správa. V něm se však klade důraz na veřejnoprávní souvislosti a  soustředí se spíše na veřejnou správu obecně, než na justici. Tyto znalosti však ve své praxi můžete také velmi dobře využít. 

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info