Obchodněprávní studia

Byznysem informovaně.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Díky tomuto programu proniknete do základů nejčastějších právních institutů úzce navázaných na podnikatelskou a korporátní praxi. Získáte potřebné znalosti pro orientaci v institutech soukromého a veřejného práva, které se týkají podnikání v širším smyslu. Zorientujete se také ve sféře závazkového práva, soutěžního práva a veřejnoprávní regulace podnikatelské sféry.

Studium není primárně zaměřeno na komplexní řešení praktických a příliš složitých právních problémů. K těmto účelům slouží program Právo a právní věda. Díky získání základní orientace v českém právním prostředí však budete schopni nalézt možnou cestu k řešení rozličných problémů a vyhodnotit, zda si nastalá situace vyžádá odbornou pomoc advokáta, či nikoli.

Program je vhodný jak pro studenty z podnikatelské praxe, tak i pro širší veřejnost se zájmem o regulaci podnikatelských transakcí a jejich právního zakotvení, včetně přesahů do veřejného práva. Studium může být zajímavé a přínosné i pro čerstvé absolventy, kteří chtějí získat základní přehled o právu. Pokud jste studenti nebo absolventi ekonomických nebo společenskovědních oborů a chcete rozšířit své poznatky o ty právní, pak je toto studium vhodné právě pro vás.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Baví vás právní souvislosti podnikání a obchodování, ale jiné oblasti práva ne?
  • Zajímáte se o obchodování nebo o podnikání, nebo přímo podnikáte?
  • Podílíte se na uzavírání smluv nebo na vyjednávání obchodních smluv?
  • Chcete vědět více o soukromém právu a vyznat se ve složitém světě práva?
  • Vyhovuje vám kombinovaná forma studia, kdy výuka probíhá v rámci jednoho pracovního dne cca každých čtrnáct dní (zpravidla v pátek)?

Pokud odpovídáte ano, pak je tento program určen přesně pro vás.

„Prvotním impulzem k výběru obchodněprávních studií byla má potřeba získávat vedle prezenčního studia s ekonomickým zaměřením také znalosti z jiného oblasti. Hledala jsem program, který mě bude intelektuálně rozvíjet a zároveň bude přínosný v reálném životě. Mohu říci, že tento obor splnil má očekávání. Každý semestr získávám kvalitní informace od odborníků. Oceňuji nejen profesionalitu vyučujících, ale také jejich přátelské a pokorné vystupování, které ne vždy je součástí studia. Za velmi přínosný považuji také způsob předávání znalostí. Studijní výklad je často demonstrován na příkladech z praxe. Díky tomu je obor užitečný pro všechny věkové kategorie.“

Julie Habartová Julie Habartová
studentka Obchodněprávních studií

Praxe

Při kombinované formě studia není třeba absolvovat odbornou praxi, která je zpravidla určena studentům magisterského programu. Kombinované studium je koncipováno tak, aby studenti měli možnost načerpat celou řadu poznatků, které jejich činnost obohatí a umožní jim vnímat její právní rozměr.

Chcete vědět víc?

https://www.law.muni.cz/content/cs/studium/bakalarske-studium/elektronicky-katalog-studijnich-planu-od-akademickeho-roku-20102011/obor-obchodnepravni-studia/

Uplatnění absolventů

Jako absolventi si zvýšíte možnost uplatnění na trhu práce všude tam, kde bude vyžadována orientace v právní regulaci podnikatelských aktivit. Může jít o oblast soukromého práva, kde půjde o uzavírání smluv, odpovědnostní vztahy, jednání podnikatelů nebo nekalosoutěžní aspekty podnikání. Zorientujete se ale také ve veřejnoprávní regulaci podnikání – např. ve správně-právních aspektech podnikání, veřejných zakázkách, environmentální ochraně, finančněprávních aspektech a částečně i v trestním právu. Vaše možnosti uplatnění se tedy neomezí pouze na privátní sféru.

Zároveň je důležité upozornit, že absolvování bakalářského studia neumožňuje přístup k samostatnému výkonu regulovaným profesím (např. advokát, soudce, notář, exekutor).

„Tento obor jsem si vybrala v průběhu mého studia na Provozně ekonomické fakultě za účelem prohloubení znalostí v oblasti obchodního práva a získání širší možnosti pracovního uplatnění. Vybraný obor mě velice bavil, dozvěděla jsem se mnoho užitečných a zajímavých informací. Nejvíce jsem ocenila skvělé pedagogy, kteří jen suše neodvykládali teorii, ale v naprosté většině nám přednesli mnoho zajímavých případů ze své právní praxe. Dále jsem ocenila možnost výběru ze široké škály volitelných předmětů, čímž nám studentům byla dána možnost užší specializace.“

Kateřina Veveričíková Kateřina Veveričíková
absolventka Obchodněprávních studií

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2019 – 29. 2. 2020)

Test studijních předpokladů 25. – 26. 4. 2020 (sobota – neděle).

Podrobné informace o Testu studijních předpokladů (TSP) jsou na internetové adrese: http://www.muni.cz/tsp

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Načítám...

Doporučená literatura

S výjimkou případného seznámení se se staršími variantami TSP (viz http://www.muni.cz/tsp/) není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Úplné znění všech variant Testu studijních předpokladů z předchozího přijímacího řízení, klíče správných odpovědí a základní statistické charakteristiky najdete na stránce http://www.muni.cz/tsp/. Centrum dalšího vzdělávání PrF nabízí zájemcům o studium Přípravný kurz k přijímačkám 2020. Bližší informace najdete na http://kurzy.law.muni.cz/content/cs/kurzy-pro-verejnost/vse/pripravne-kurzy/

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: